Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

221/4383/20

10.11.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 152/3354/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

221/4384/20

10.11.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 281/5585/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

221/4385/20

10.11.2020 r.

przyznania dotacji dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie stanowiska do intensywnej terapii dziecka w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie” związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19.

221/4386/20

10.11.2020 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie celem dostosowania posiadanych rozwiązań do zapewnienia sprawnej łączności pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami”.

221/4387/20

10.11.2020 r.

częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 2019 rok.

221/4388/20

10.11.2020 r.

ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 2019 rok.

221/4389/20

10.11.2020 r.

częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2019 rok.

221/4390/20

10.11.2020 r.

ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2019 rok.

221/4391/20

10.11.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zakup respiratorów.

221/4392/20

10.11.2020 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego.

221/4393/20

10.11.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

221/4394/20

10.11.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

221/4395/20

10.11.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

221/4396/20

10.11.2020 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

221/4397/20

10.11.2020 r.

udzielenia pełnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Łańcuta.

221/4398/20

10.11.2020 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

221/4399/20

10.11.2020 r.

przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.

221/4400/20

10.11.2020 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

221/4401/20

10.11.2020 r.

przesunięcia terminu rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

221/4402/20

10.11.2020 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

221/4403/20

10.11.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.

221/4404/20

10.11.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

221/4405/20

10.11.2020 r.

powołania Komisji konkursowej.

221/4406/20

10.11.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

221/4407/20

10.11.2020 r.

przyznania dodatkowych środków z powstałych oszczędności - grantów w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

221/4408/20

10.11.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

221/4409/20

10.11.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

221/4410/20

10.11.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

221/4411/20

10.11.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.