Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

240/4779/20

29.12.2020 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła”.

240/4780/20

29.12.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 252/5083/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

240/4781/20

29.12.2020 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana odcinka gazociągu DN600 relacji Granica Państwa – TG Maćkowice w miejscowości Orzechowce na długości około 300 m”.

240/4782/20

29.12.2020 r.

ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ.

240/4783/20

29.12.2020 r.

przyznania dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie laboratorium diagnostycznego SARS-CoV-2 w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”.

240/4784/20

29.12.2020 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Sokołów Małopolski.

240/4785/20

29.12.2020 r.

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

240/4786/20

29.12.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

240/4787/20

29.12.2020 r.

powołania stałej komisji przetargowej, określenia jej składu, organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji.

240/4788/20

29.12.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

240/4789/20

29.12.2020 r.

wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie nauczania w formie hybrydowej w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

240/4790/20

29.12.2020 r.

upoważnienia dla dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

240/4791/20

29.12.2020 r.

udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2021 roku.

240/4792/20

29.12.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

240/4793/20

29.12.2020 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

240/4794/20

29.12.2020 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

240/4795/20

29.12.2020 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia w budynku położonym w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki.

240/4796/20

29.12.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

240/4797/20

29.12.2020 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

240/4798/20

29.12.2020 r.

wydania opinii do projektu aktualizacji dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sanoka na lata 2021-2036”.

240/4799/20

29.12.2020 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

240/4800/20

29.12.2020 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2020 r.

240/4801/20

29.12.2020 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045.

240/4802/20

29.12.2020 r.

projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych.