Posiedzenie Nr 273 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 27 kwietnia 2021 r.

 
Numer Uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

273/5396/21

27.04.2021 r.

zawarcia Aneksu Nr 5 do umowy koncesji na usługi z dnia 29 kwietnia 2016 r. polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego.

273/5397/21

27.04.2021 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

273/5398/21

27.04.2021 r.

zawarcia aneksu nr 6 do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 roku.

273/5399/21

27.04.2021 r.

zwolnienia Beneficjenta ze zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie pomocy.

273/5400/21

27.04.2021 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

273/5401/21

27.04.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 255/5026/21 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia listy projektów strategicznych/kluczowych rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach project pipeline.

273/5402/21

27.04.2021 r.

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-018/21.

273/5403/21

27.04.2021 r.

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-018/21.

273/5404/21

27.04.2021 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0001/17, pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy" realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

273/5405/21

27.04.2021 r.

wyboru projektu z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwały nr 36/907/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r.

273/5406/21

27.04.2021 r.

zmiany uchwały nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 z dnia 10 grudnia 2019 r., uchwałą nr 107/2530/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. oraz uchwałą nr 133/3058/20 z dnia 18 marca 2020 r.

273/5407/21

27.04.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0035/17 realizowanego przez „Stowarzyszenie B-4”, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

273/5408/21

27.04.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.01.00-18-0001/18 realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

273/5409/21

27.04.2021 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup kolumny artroskopowej.

273/5410/21

27.04.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

273/5411/21

27.04.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4905/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku

273/5412/21

27.04.2021 r.

pełnomocnictwa do występowania do organów Transportowego Dozoru Technicznego.

273/5413/21

27.04.2021 r.

ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za pojazdy szynowe.

273/5414/21

27.04.2021 r.

przedstawienia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

273/5415/21

27.04.2021 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

273/5416/21

27.04.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

273/5417/21

27.04.2021 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2021 r.

273/5418/21

27.04.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim.

273/5419/21

27.04.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2021 roku.

273/5420/21

27.04.2021 r.

udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2021 roku.

273/5421/21

27.04.2021 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

273/5422/21

27.04.2021 r.

ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. pt. „Program rozwoju badmintona w Województwie Podkarpackim”.

273/5423/21

27.04.2021 r.

powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, sporządzenia projektu listy rankingowej wniosków i ustalenia propozycji dotyczącej wysokości dotacji dla uczelni.

273/5424/21

27.04.2021 r.

wyrażenia zgody na wykonanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie robót remontowo-budowlanych na nieruchomościach położonych przy ul. Hetmańskiej 9
w Rzeszowie.

273/5425/21

27.04.2021 r.

przyjęcia „Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III””.

273/5426/21

27.04.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

273/5427/21

27.04.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

273/5428/21

27.04.2021 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5396_21.zip)Uchwała Nr 273_5396_21.zip[KZ] Karolina Ciołek359 kB2021-05-05 12:522021-05-05 12:52
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5397_21.pdf)Uchwała Nr 273_5397_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek146 kB2021-05-05 12:532021-05-05 12:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5398_21.zip)Uchwała Nr 273_5398_21.zip[KZ] Karolina Ciołek483 kB2021-05-05 12:532021-05-05 12:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5399_21.pdf)Uchwała Nr 273_5399_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-05-05 12:532021-05-05 12:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5400_21.zip)Uchwała Nr 273_5400_21.zip[KZ] Karolina Ciołek20836 kB2021-05-05 12:532021-05-05 12:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5401_21.pdf)Uchwała Nr 273_5401_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek178 kB2021-05-05 12:552021-05-05 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5402_21.zip)Uchwała Nr 273_5402_21.zip[KZ] Karolina Ciołek7608 kB2021-05-05 12:562021-05-05 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5403_21.zip)Uchwała Nr 273_5403_21.zip[KZ] Karolina Ciołek333 kB2021-05-05 12:562021-05-05 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5404_21.pdf)Uchwała Nr 273_5404_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek177 kB2021-05-05 12:562021-05-05 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5405_21.pdf)Uchwała Nr 273_5405_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek209 kB2021-05-05 12:562021-05-05 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5406_21.pdf)Uchwała Nr 273_5406_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek567 kB2021-05-05 12:562021-05-05 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5407_21.pdf)Uchwała Nr 273_5407_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek154 kB2021-05-05 12:562021-05-05 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5408_21.pdf)Uchwała Nr 273_5408_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek184 kB2021-05-05 12:572021-05-05 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5409_21.pdf)Uchwała Nr 273_5409_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-05-05 12:572021-05-05 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5410_21.pdf)Uchwała Nr 273_5410_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-05-05 12:572021-05-05 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5411_21.zip)Uchwała Nr 273_5411_21.zip[KZ] Karolina Ciołek232 kB2021-05-05 12:572021-05-05 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5412_21.pdf)Uchwała Nr 273_5412_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-05-05 12:572021-05-05 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5413_21.pdf)Uchwała Nr 273_5413_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2021-05-05 12:582021-05-05 12:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5414_21.zip)Uchwała Nr 273_5414_21.zip[KZ] Karolina Ciołek372 kB2021-05-05 12:592021-05-05 12:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5415_21.pdf)Uchwała Nr 273_5415_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-05-05 12:592021-05-05 12:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5416_21.zip)Uchwała Nr 273_5416_21.zip[KZ] Karolina Ciołek287 kB2021-05-05 12:592021-05-05 12:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5417_21.pdf)Uchwała Nr 273_5417_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek218 kB2021-05-05 12:592021-05-05 12:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5418_21.zip)Uchwała Nr 273_5418_21.zip[KZ] Karolina Ciołek329 kB2021-05-05 13:002021-05-05 13:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5419_21.pdf)Uchwała Nr 273_5419_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2021-05-05 13:002021-05-05 13:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5420_21.pdf)Uchwała Nr 273_5420_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek188 kB2021-05-05 13:002021-05-05 13:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5421_21.pdf)Uchwała Nr 273_5421_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek182 kB2021-05-05 13:002021-05-05 13:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5422_21.zip)Uchwała Nr 273_5422_21.zip[KZ] Karolina Ciołek575 kB2021-05-05 13:002021-05-05 13:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5423_21.zip)Uchwała Nr 273_5423_21.zip[KZ] Karolina Ciołek202 kB2021-05-05 14:152021-05-05 14:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5424_21.pdf)Uchwała Nr 273_5424_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek146 kB2021-05-05 13:012021-05-05 13:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5425_21.zip)Uchwała Nr 273_5425_21.zip[KZ] Karolina Ciołek9872 kB2021-05-05 13:012021-05-05 13:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5426_21.zip)Uchwała Nr 273_5426_21.zip[KZ] Karolina Ciołek267 kB2021-05-05 13:022021-05-05 13:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5427_21.pdf)Uchwała Nr 273_5427_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-05-05 13:022021-05-05 13:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 273_5428_21.pdf)Uchwała Nr 273_5428_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-05-05 13:022021-05-05 13:02