Posiedzenie Nr 276 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 11 maja 2021 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

276/5456/21

11.05.2021 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania: „Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej”.

276/5457/21

11.05.2021 r.

rozpatrzenia protestu.

276/5458/21

11.05.2021 r.

akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2021/2022 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

276/5459/21

11.05.2021 r.

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2021/2022 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

276/5460/21

11.05.2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr 173/3600/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.6 Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20.

276/5461/21

11.05.2021 r.

rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta Leszek Pleskacz Firma Handlowa „BIEDRONKA” oraz zmiany Uchwały Nr 133/3064/20 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19 pomoc de minimis).

276/5462/21

11.05.2021 r.

zmiany składu osobowego Zespołu Zarządzania Projektem dla projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

276/5463/21

11.05.2021 r.

zmiany składu osobowego Komitetu Sterującego dla projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

276/5464/21

11.05.2021 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2030.

276/5465/21

11.05.2021 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze na lata
2021-2030.

276/5466/21

11.05.2021 r.

potwierdzenia czynności.

276/5467/21

11.05.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

276/5468/21

11.05.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4906/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2021 roku.

276/5469/21

11.05.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 257/5112/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku.

276/5470/21

11.05.2021 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Radomyśl nad Sanem.

276/5471/21

11.05.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

276/5472/21

11.05.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

276/5473/21

11.05.2021 r.

wyboru Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

276/5474/21

11.05.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok.

276/5475/21

11.05.2021 r.

współorganizacji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha.

276/5476/21

11.05.2021 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2021 roku.

276/5477/21

11.05.2021 r.

udzielenia pożyczki Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie.

276/5478/21

11.05.2021 r.

udzielenia pożyczki Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie.

276/5479/21

11.05.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

276/5480/21

11.05.2021 r.

ustalenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie Opiekunka dziecięca w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu od roku szkolnego 2021/2022.

276/5481/21

11.05.2021 r.

wyrażenia zgody na przeprowadzenie cesji dotyczącej przeniesienia praw i obowiązków Najemcy.

276/5482/21

11.05.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 30/780/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do składu Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego zmienionej Uchwałą Nr 205/4135/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 września 2020 r.

276/5483/21

11.05.2021 r.

przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektów uchwał zmieniających uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych.

276/5484/21

11.05.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

276/5485/21

11.05.2021 r.

wydania opinii do dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bukowsko na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036”.

276/5486/21

11.05.2021 r.

wydania opinii do projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Przeworska”.

276/5487/21

11.05.2021 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

276/5488/21

11.05.2021 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

276/5489/21

11.05.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

276/5490/21

11.05.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu.

276/5491/21

11.05.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021.

276/5492/21

11.05.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Włącz edukację dobrej jakości w województwie podkarpackim”.

276/5493/21

11.05.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.

276/5494/21

11.05.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022.

276/5495/21

11.05.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022.

276/5496/21

11.05.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022.

276/5497/21

11.05.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia programu „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”.

276/5498/21

11.05.2021 r.

przyjęcia Planu Działań nr 2/2021 w sektorze zdrowia na rok 2021 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

276/5499/21

11.05.2021 r.

wyrażenia zgody na wzięcie w użyczenie części pomieszczeń w budynku stanowiącym własność nieruchomości Uniwersytetu Rzeszowskiego.

276/5500/21

11.05.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Gminą Krzywcza.

276/5501/21

11.05.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

276/5502/21

11.05.2021 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5456_21.pdf)Uchwała Nr 276_5456_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek176 kB2021-05-14 13:002021-05-14 13:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5457_21.pdf)Uchwała Nr 276_5457_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek269 kB2021-05-14 12:492021-05-14 12:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5458_21.zip)Uchwała Nr 276_5458_21.zip[KZ] Karolina Ciołek575 kB2021-05-14 12:542021-05-14 12:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5459_21.zip)Uchwała Nr 276_5459_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1250 kB2021-05-14 12:542021-05-14 12:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5460_21.zip)Uchwała Nr 276_5460_21.zip[KZ] Karolina Ciołek794 kB2021-05-14 12:542021-05-14 12:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5461_21.zip)Uchwała Nr 276_5461_21.zip[KZ] Karolina Ciołek385 kB2021-05-14 12:562021-05-14 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5462_21.pdf)Uchwała Nr 276_5462_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek222 kB2021-05-14 12:562021-05-14 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5463_21.zip)Uchwała Nr 276_5463_21.zip[KZ] Karolina Ciołek328 kB2021-05-14 12:562021-05-14 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5464_21.pdf)Uchwała Nr 276_5464_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek189 kB2021-05-14 12:572021-05-14 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5465_21.pdf)Uchwała Nr 276_5465_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek213 kB2021-05-14 12:572021-05-14 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5466_21.pdf)Uchwała Nr 276_5466_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek122 kB2021-05-14 12:572021-05-14 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5467_21.pdf)Uchwała Nr 276_5467_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-05-14 12:572021-05-14 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5468_21.zip)Uchwała Nr 276_5468_21.zip[KZ] Karolina Ciołek232 kB2021-05-14 12:572021-05-14 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5469_21.zip)Uchwała Nr 276_5469_21.zip[KZ] Karolina Ciołek215 kB2021-05-14 12:572021-05-14 12:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5470_21.pdf)Uchwała Nr 276_5470_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-05-14 12:582021-05-14 12:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5471_21.pdf)Uchwała Nr 276_5471_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-05-14 13:042021-05-14 13:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5472_21.pdf)Uchwała Nr 276_5472_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2021-05-14 13:042021-05-14 13:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5473_21.zip)Uchwała Nr 276_5473_21.zip[KZ] Karolina Ciołek233 kB2021-05-14 13:042021-05-14 13:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5474_21.zip)Uchwała Nr 276_5474_21.zip[KZ] Karolina Ciołek349 kB2021-05-14 13:052021-05-14 13:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5475_21.pdf)Uchwała Nr 276_5475_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-05-14 13:092021-05-14 13:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5476_21.pdf)Uchwała Nr 276_5476_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek152 kB2021-05-14 13:122021-05-14 13:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5477_21.pdf)Uchwała Nr 276_5477_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-05-14 13:132021-05-14 13:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5478_21.pdf)Uchwała Nr 276_5478_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-05-14 13:132021-05-14 13:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5479_21.pdf)Uchwała Nr 276_5479_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-05-14 13:142021-05-14 13:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5480_21.pdf)Uchwała Nr 276_5480_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek152 kB2021-05-14 13:152021-05-14 13:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5481_21.pdf)Uchwała Nr 276_5481_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-05-14 13:152021-05-14 13:15
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5482_21.pdf)Uchwała Nr 276_5482_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-05-14 13:162021-05-14 13:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5483_21.zip)Uchwała Nr 276_5483_21.zip[KZ] Karolina Ciołek208 kB2021-05-14 13:162021-05-14 13:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5484_21.pdf)Uchwała Nr 276_5484_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-05-14 13:162021-05-14 13:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5485_21.pdf)Uchwała Nr 276_5485_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek169 kB2021-05-14 13:162021-05-14 13:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5486_21.pdf)Uchwała Nr 276_5486_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek161 kB2021-05-14 13:162021-05-14 13:16
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5487_21.pdf)Uchwała Nr 276_5487_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek143 kB2021-05-14 13:172021-05-14 13:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5488_21.pdf)Uchwała Nr 276_5488_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek309 kB2021-05-14 13:172021-05-14 13:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5489_21.zip)Uchwała Nr 276_5489_21.zip[KZ] Karolina Ciołek252 kB2021-05-14 13:172021-05-14 13:17
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5490_21.zip)Uchwała Nr 276_5490_21.zip[KZ] Karolina Ciołek259 kB2021-05-14 13:222021-05-14 13:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5491_21.pdf)Uchwała Nr 276_5491_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek162 kB2021-05-14 13:222021-05-14 13:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5492_21.pdf)Uchwała Nr 276_5492_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek179 kB2021-05-14 13:232021-05-14 13:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5493_21.pdf)Uchwała Nr 276_5493_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek203 kB2021-05-14 13:282021-05-14 13:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5494_21.zip)Uchwała Nr 276_5494_21.zip[KZ] Karolina Ciołek340 kB2021-05-14 13:282021-05-14 13:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5495_21.pdf)Uchwała Nr 276_5495_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek202 kB2021-05-14 13:282021-05-14 13:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5496_21.zip)Uchwała Nr 276_5496_21.zip[KZ] Karolina Ciołek667 kB2021-05-14 13:292021-05-14 13:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5497_21.zip)Uchwała Nr 276_5497_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1769 kB2021-05-14 13:292021-05-14 13:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5498_21.zip)Uchwała Nr 276_5498_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1569 kB2021-05-14 13:292021-05-14 13:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5499_21.pdf)Uchwała Nr 276_5499_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-05-14 13:292021-05-14 13:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5500_21.zip)Uchwała Nr 276_5500_21.zip[KZ] Karolina Ciołek244 kB2021-05-14 13:292021-05-14 13:29
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5501_21.zip)Uchwała Nr 276_5501_21.zip[KZ] Karolina Ciołek432 kB2021-05-14 13:392021-05-14 13:39
Pobierz plik (Uchwała Nr 276_5502_21.pdf)Uchwała Nr 276_5502_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek275 kB2021-05-14 13:512021-05-14 13:51