Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Posiedzenie Nr 307 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 24 sierpnia 2021 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

307/6068/21

24.08.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 225/4451/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.

307/6069/21

24.08.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19.

307/6070/21

24.08.2021 r.

przystąpienia do projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu krajowym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne).”

307/6071/21

24.08.2021 r.

podpisania Aneksu nr 6 do Umowy partnerskiej zawartej dnia 10 marca 2017 roku na rzecz realizacji Projektu pozakonkursowego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

307/6072/21

24.08.2021 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Zakup tomografu komputerowego dla Pracowni Tomografii Komputerowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

307/6073/21

24.08.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4906/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2021 roku.

307/6074/21

24.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

307/6075/21

24.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

307/6076/21

24.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

307/6077/21

24.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

307/6078/21

24.08.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

307/6079/21

24.08.2021 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia odcinka drogi powiatowej swojej kategorii celem zaliczenia go do kategorii dróg wojewódzkich, na terenie powiatu jasielskiego.

307/6080/21

24.08.2021 r.

powołania dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

307/6081/21

24.08.2021 r.

odwołania ze stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

307/6082/21

24.08.2021 r.

powołania Komisji Konkursowej do oceny zgłoszeń złożonych w ramach przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”.

307/6083/21

24.08.2021 r.

przyjęcia oferty objęcia akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

307/6084/21

24.08.2021 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

307/6085/21

24.08.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 roku.

307/6086/21

24.08.2021 r.

ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2021 roku.

307/6087/21

24.08.2021 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach II edycji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2021 roku.

307/6088/21

24.08.2021 r.

ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

307/6089/21

24.08.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 roku.

307/6090/21

24.08.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

307/6091/21

24.08.2021 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 roku.

307/6092/21

24.08.2021 r.

powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

307/6093/21

24.08.2021 r.

przeprowadzenia kontroli w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SP ZOZ.

307/6094/21

24.08.2021 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023”.

307/6095/21

24.08.2021 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu pieczy zastępczej wynikających z programu „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2030”.

307/6096/21

24.08.2021 r.

ustalenia zasad, trybu składania oraz rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

307/6097/21

24.08.2021 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030.

307/6098/21

24.08.2021 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

307/6099/21

24.08.2021 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: „3 Kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień” przez Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec.

307/6100/21

24.08.2021 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą Wojewódzka Konferencja „Potrzebni rodzice zastępczy”.

307/6101/21

24.08.2021 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2021 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.

307/6102/21

24.08.2021 r.

zmian zasad sprawowania nadzoru nad instytucjami kultury, których Organizatorem jest Województwo Podkarpackie.

307/6103/21

24.08.2021 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2021 roku.

307/6104/21

24.08.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

307/6105/21

24.08.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

307/6106/21

24.08.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4931/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 roku.

 

 

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6068_21.zip)Uchwała Nr 307_6068_21.zip[KZ] Karolina Ciołek378 kB2021-09-01 12:402021-09-01 12:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6069_21.zip)Uchwała Nr 307_6069_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1098 kB2021-09-01 12:442021-09-01 12:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6070_21.pdf)Uchwała Nr 307_6070_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-09-01 12:442021-09-01 12:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6071_21.zip)Uchwała Nr 307_6071_21.zip[KZ] Karolina Ciołek438 kB2021-09-01 12:442021-09-01 12:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6072_21.pdf)Uchwała Nr 307_6072_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek147 kB2021-09-01 12:442021-09-01 12:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6073_21.zip)Uchwała Nr 307_6073_21.zip[KZ] Karolina Ciołek279 kB2021-09-01 12:442021-09-01 12:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6074_21.pdf)Uchwała Nr 307_6074_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-09-01 12:452021-09-01 12:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6075_21.pdf)Uchwała Nr 307_6075_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-09-01 12:452021-09-01 12:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6076_21.pdf)Uchwała Nr 307_6076_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-09-01 12:452021-09-01 12:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6077_21.pdf)Uchwała Nr 307_6077_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-09-01 12:452021-09-01 12:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6078_21.pdf)Uchwała Nr 307_6078_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2021-09-01 12:462021-09-01 12:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6079_21.pdf)Uchwała Nr 307_6079_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-09-01 12:462021-09-01 12:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6080_21.pdf)Uchwała Nr 307_6080_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-09-01 12:462021-09-01 12:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6081_21.pdf)Uchwała Nr 307_6081_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-09-01 12:462021-09-01 12:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6082_21.pdf)Uchwała Nr 307_6082_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-09-01 12:482021-09-01 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6083_21.pdf)Uchwała Nr 307_6083_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2021-09-01 12:482021-09-01 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6084_21.pdf)Uchwała Nr 307_6084_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2021-09-01 12:532021-09-01 12:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6085_21.zip)Uchwała Nr 307_6085_21.zip[KZ] Karolina Ciołek325 kB2021-09-01 12:532021-09-01 12:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6086_21.zip)Uchwała Nr 307_6086_21.zip[KZ] Karolina Ciołek697 kB2021-09-01 12:532021-09-01 12:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6087_21.pdf)Uchwała Nr 307_6087_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek148 kB2021-09-01 12:532021-09-01 12:53
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6088_21.zip)Uchwała Nr 307_6088_21.zip[KZ] Karolina Ciołek546 kB2021-09-01 12:542021-09-01 12:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6089_21.zip)Uchwała Nr 307_6089_21.zip[KZ] Karolina Ciołek273 kB2021-09-01 12:542021-09-01 12:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6090_21.zip)Uchwała Nr 307_6090_21.zip[KZ] Karolina Ciołek303 kB2021-09-01 12:552021-09-01 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6091_21.zip)Uchwała Nr 307_6091_21.zip[KZ] Karolina Ciołek466 kB2021-09-01 12:552021-09-01 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6092_21.pdf)Uchwała Nr 307_6092_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2021-09-01 12:552021-09-01 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6093_21.pdf)Uchwała Nr 307_6093_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-09-01 12:552021-09-01 12:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6094_21.pdf)Uchwała Nr 307_6094_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek144 kB2021-09-01 12:562021-09-01 12:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6095_21.pdf)Uchwała Nr 307_6095_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek144 kB2021-09-01 13:042021-09-01 13:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6096_21.pdf)Uchwała Nr 307_6096_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek391 kB2021-09-01 13:042021-09-01 13:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6097_21.pdf)Uchwała Nr 307_6097_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek233 kB2021-09-01 13:052021-09-01 13:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6098_21.zip)Uchwała Nr 307_6098_21.zip[KZ] Karolina Ciołek588 kB2021-09-01 13:052021-09-01 13:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6099_21.pdf)Uchwała Nr 307_6099_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek159 kB2021-09-01 13:052021-09-01 13:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6100_21.pdf)Uchwała Nr 307_6100_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-09-01 13:062021-09-01 13:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6101_21.zip)Uchwała Nr 307_6101_21.zip[KZ] Karolina Ciołek9407 kB2021-09-01 13:062021-09-01 13:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6102_21.zip)Uchwała Nr 307_6102_21.zip[KZ] Karolina Ciołek1004 kB2021-09-01 13:062021-09-01 13:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6103_21.pdf)Uchwała Nr 307_6103_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek289 kB2021-09-01 13:062021-09-01 13:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6104_21.pdf)Uchwała Nr 307_6104_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2021-09-01 13:072021-09-01 13:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6105_21.zip)Uchwała Nr 307_6105_21.zip[KZ] Karolina Ciołek390 kB2021-09-01 13:072021-09-01 13:07
Pobierz plik (Uchwała Nr 307_6106_21.zip)Uchwała Nr 307_6106_21.zip[KZ] Karolina Ciołek362 kB2021-09-01 13:082021-09-01 13:08

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi