Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Posiedzenie Nr 338 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 23 listopada 2021 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

338/6613/21

23.11.2021 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

338/6614/21

23.11.2021 r.

zmieniająca uchwałę 415/8680/18 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

338/6615/21

23.11.2021 r.

upoważnienia do przeprowadzenia postępowania związanego ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko wraz z oceną zgodności z zasadą DNSH Regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

338/6616/21

23.11.2021 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0084/16, pn. „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie” realizowanego przez Gminę Miasto Łańcut w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

338/6617/21

23.11.2021 r.

zmiany uchwały nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 z dnia 16 października 2018 r., uchwałą
nr 3/45/18 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 z dnia 10 grudnia 2019 r., uchwałą nr 107/2530/19 z dnia 17 grudnia 2019 r., uchwałą nr 133/3058/20 z dnia 18 marca 2020 r., uchwałą nr 273/5406/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. oraz uchwałą nr 301 / 5922 / 21 z dnia 27 lipca 2021 r.

338/6618/21

23.11.2021 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0085/17 realizowanego przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

338/6619/21

23.11.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Miasta Radymna na lata 2021-2030.

338/6620/21

23.11.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Hyżne na lata 2021-2030.

338/6621/21

23.11.2021 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dubiecko na lata 2021-2030.

338/6622/21

23.11.2021 r.

zmiany składu osobowego Zespołu Zarządzania Projektem dla projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

338/6623/21

23.11.2021 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zakup łóżek do intensywnej opieki medycznej.

338/6624/21

23.11.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 267/5282/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

338/6625/21

23.11.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 259/5142/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”.

338/6626/21

23.11.2021 r.

uchylenia Uchwały Nr 292/5756/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ z przeznaczeniem na zadanie pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”.

338/6627/21

23.11.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 257/5112/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku.

338/6628/21

23.11.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4907/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2021 roku.

338/6629/21

23.11.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

338/6630/21

23.11.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

338/6631/21

23.11.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

338/6632/21

23.11.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

338/6633/21

23.11.2021 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

338/6634/21

23.11.2021 r.

przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.

338/6635/21

23.11.2021 r.

przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

338/6636/21

23.11.2021 r.

przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

338/6637/21

23.11.2021 r.

przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego polegających na zamieszczeniu reklamy regionu na okładce płyty z kolędami w wykonaniu uzdolnionej muzycznie podkarpackiej młodzieży.

338/6638/21

23.11.2021 r.

przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz programu jego działania.

338/6639/21

23.11.2021 r.

wydania opinii do planu wdrożenia działania Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej na rok 2022.

338/6640/21

23.11.2021 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2021/2022.

338/6641/21

23.11.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

338/6642/21

23.11.2021 r.

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

338/6643/21

23.11.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 369/7770/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

338/6644/21

23.11.2021 r.

rozliczenia dotacji przyznanych Uchwałą Nr 274/5448/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie podziału środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021 (z późn. zm.).

338/6645/21

23.11.2021 r.

wydania opinii do projektu dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żyraków na lata 2014-2029 – aktualizacja”.

338/6646/21

23.11.2021 r.

wydania opinii do projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2017-2032”.

338/6647/21

23.11.2021 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2022-2025 z Perspektywą do 2029 r.

338/6648/21

23.11.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

338/6649/21

23.11.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

338/6650/21

23.11.2021 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

338/6651/21

23.11.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 249/4931/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

338/6652/21

23.11.2021 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

338/6653/21

23.11.2021 r.

zawarcia aneksu nr 8 do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 roku.

338/6654/21

23.11.2021 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6613_21.zip)Uchwała Nr 338_6613_21.zip[KZ] Karolina Ciołek7602 kB2021-12-02 12:372021-12-02 12:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6614_21.pdf)Uchwała Nr 338_6614_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek167 kB2021-12-02 12:382021-12-02 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6615_21.pdf)Uchwała Nr 338_6615_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-12-02 12:382021-12-02 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6616_21.pdf)Uchwała Nr 338_6616_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek185 kB2021-12-02 12:382021-12-02 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6617_21.pdf)Uchwała Nr 338_6617_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek596 kB2021-12-02 12:382021-12-02 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6618_21.pdf)Uchwała Nr 338_6618_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek152 kB2021-12-02 12:382021-12-02 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6619_21.pdf)Uchwała Nr 338_6619_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek203 kB2021-12-02 12:382021-12-02 12:38
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6620_21.pdf)Uchwała Nr 338_6620_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek201 kB2021-12-02 12:402021-12-02 12:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6621_21.pdf)Uchwała Nr 338_6621_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek209 kB2021-12-02 12:402021-12-02 12:40
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6622_21.zip)Uchwała Nr 338_6622_21.zip[KZ] Karolina Ciołek298 kB2021-12-02 12:412021-12-02 12:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6623_21.pdf)Uchwała Nr 338_6623_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2021-12-02 12:412021-12-02 12:41
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6624_21.pdf)Uchwała Nr 338_6624_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek154 kB2021-12-02 12:422021-12-02 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6625_21.pdf)Uchwała Nr 338_6625_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek137 kB2021-12-02 12:422021-12-02 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6626_21.pdf)Uchwała Nr 338_6626_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek134 kB2021-12-02 12:422021-12-02 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6627_21.zip)Uchwała Nr 338_6627_21.zip[KZ] Karolina Ciołek221 kB2021-12-02 12:422021-12-02 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6628_21.zip)Uchwała Nr 338_6628_21.zip[KZ] Karolina Ciołek284 kB2021-12-02 12:422021-12-02 12:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6629_21.pdf)Uchwała Nr 338_6629_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2021-12-02 12:432021-12-02 12:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6630_21.pdf)Uchwała Nr 338_6630_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-12-02 12:432021-12-02 12:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6631_21.pdf)Uchwała Nr 338_6631_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-12-02 12:432021-12-02 12:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6632_21.pdf)Uchwała Nr 338_6632_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-12-02 12:432021-12-02 12:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6633_21.pdf)Uchwała Nr 338_6633_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-12-02 12:432021-12-02 12:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6634_21.pdf)Uchwała Nr 338_6634_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2021-12-02 12:442021-12-02 12:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6635_21.pdf)Uchwała Nr 338_6635_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-12-02 12:442021-12-02 12:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6636_21.pdf)Uchwała Nr 338_6636_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek130 kB2021-12-02 12:442021-12-02 12:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6637_21.pdf)Uchwała Nr 338_6637_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2021-12-02 12:452021-12-02 12:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6638_21.zip)Uchwała Nr 338_6638_21.zip[KZ] Karolina Ciołek658 kB2021-12-02 12:462021-12-02 12:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6639_21.zip)Uchwała Nr 338_6639_21.zip[KZ] Karolina Ciołek460 kB2021-12-02 12:462021-12-02 12:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6640_21.zip)Uchwała Nr 338_6640_21.zip[KZ] Karolina Ciołek215 kB2021-12-02 12:472021-12-02 12:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6641_21.pdf)Uchwała Nr 338_6641_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek129 kB2021-12-02 12:472021-12-02 12:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6642_21.pdf)Uchwała Nr 338_6642_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek158 kB2021-12-02 12:472021-12-02 12:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6643_21.pdf)Uchwała Nr 338_6643_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek216 kB2021-12-02 12:472021-12-02 12:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6644_21.pdf)Uchwała Nr 338_6644_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-12-02 12:482021-12-02 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6645_21.pdf)Uchwała Nr 338_6645_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek166 kB2021-12-02 12:482021-12-02 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6646_21.pdf)Uchwała Nr 338_6646_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek166 kB2021-12-02 12:482021-12-02 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6647_21.pdf)Uchwała Nr 338_6647_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2021-12-02 12:482021-12-02 12:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6648_21.pdf)Uchwała Nr 338_6648_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek164 kB2021-12-02 12:492021-12-02 12:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6649_21.zip)Uchwała Nr 338_6649_21.zip[KZ] Karolina Ciołek399 kB2021-12-02 12:492021-12-02 12:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6650_21.pdf)Uchwała Nr 338_6650_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2021-12-02 12:492021-12-02 12:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6651_21.zip)Uchwała Nr 338_6651_21.zip[KZ] Karolina Ciołek353 kB2021-12-02 12:492021-12-02 12:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6652_21.pdf)Uchwała Nr 338_6652_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2021-12-02 12:502021-12-02 12:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6653_21.zip)Uchwała Nr 338_6653_21.zip[KZ] Karolina Ciołek280 kB2021-12-02 12:502021-12-02 12:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 338_6654_21.pdf)Uchwała Nr 338_6654_21.pdf[KZ] Karolina Ciołek128 kB2021-12-02 12:502021-12-02 12:50

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi