Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

250/6048/13

16.07.2013 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

250/6049/13

16.07.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

250/6050/13

16.07.2013 r.

wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2013 – 2028”.

250/6051/13

16.07.2013 r.

ogłoszenia naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie 2014-2020.

250/6052/13

16.07.2013 r.

rozwiązania umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap".

250/6053/13

16.07.2013 r.

zawarcia aneksu do umowy partnerskiej z dnia 27 września 2012 r.

250/6054/13

16.07.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zmian w projekcie kluczowym pn. Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach.

250/6055/13

16.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

250/6056/13

16.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

250/6057/13

16.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

250/6058/13

16.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

250/6059/13

16.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

250/6060/13

16.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

250/6061/13

16.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

250/6062/13

16.07.2013 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2013 rok.

250/6063/13

16.07.2013 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury.

250/6064/13

16.07.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

250/6065/13

16.07.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

250/6066/13

16.07.2013 r.

zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.

250/6067/13

16.07.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

250/6068/13

16.07.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

250/6069/13

16.07.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

250/6070/13

16.07.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

250/6071/13

16.07.2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

250/6072/13

16.07.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

250/6073/13

16.07.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

250/6074/13

16.07.2013 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przemyskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku.

250/6075/13

16.07.2013 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2013 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013.

250/6076/13

16.07.2013 r.

udzielenia dotacji w 2013 roku ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego na realizację zadań zlecanych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

250/6077/13

16.07.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

250/6078/13

16.07.2013 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na sprzedaż agregatu prądotwórczego.

250/6079/13

16.07.2013 r.

zmiany Uchwały Nr 225/5390/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

250/6080/13

16.07.2013 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

250/6081/13

16.07.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

250/6082/13

16.07.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

250/6083/13

16.07.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

250/6084/13

16.07.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

250/6085/13

16.07.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

250/6086/13

16.07.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

250/6087/13

16.07.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

250/6088/13

16.07.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności.

250/6089/13

16.07.2013 r.

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas przygotowań i udziału Rafała Wilka w Mistrzostwach Świata w Kanadzie.

250/6090/13

16.07.2013 r.

przyjęcia stanowiska.

250/6091/13

16.07.2013 r.

zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

250/6092/13

16.07.2013 r.

wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie.

250/6093/13

16.07.2013 r.

ustanowienia służebności gruntowej dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

250/6094/13

16.07.2013 r.

wyrażenia zgody na pokrycie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z kosztami zarządzania projektem pn. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podkarpackie.

250/6095/13

16.07.2013 r.

zlecenia naprawy awaryjnej autobusu szynowego SA 103 -001.

250/6096/13

16.07.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 213/4999/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na zawarcie umów z wykonawcami przedsięwzięć określonych w planie finansowym PZDW.

250/6097/13

16.07.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zmian w projekcie kluczowym pn. „Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym” - nr RPPK.07.01.00-18-001/09, realizowanym przez Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynów Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

250/6098/13

16.07.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

250/6099/13

16.07.2013 r.

zmiany uchwały nr 245/5918/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku.

250/6100/13

16.07.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

250/6101/13

16.07.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektów.

250/6102/13

16.07.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 167/2620/05 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  15 lutego 2005 r.

250/6103/13

16.07.2013 r.

przyznania nagrody jubileuszowej II Zastępcy dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

250/6104/13

16.07.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

250/6105/13

16.07.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

250/6106/13

16.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Harasiuki.

250/6107/13

16.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola Żyrakowska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Żyrakowska.

250/6108/13

16.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Głogów Małopolski i Przewrotne.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6048_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6048_13.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6049_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6049_13.pdf901 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6050_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6050_13.pdf848 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6051_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6051_13.pdf3484 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6052_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6052_13.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6053_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6053_13.pdf680 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6054_13.zip)Uchwała_Nr_250_6054_13.zip2936 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6055_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6055_13.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6056_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6056_13.pdf434 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6057_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6057_13.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6058_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6058_13.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6059_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6059_13.pdf433 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6060_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6060_13.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6061_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6061_13.pdf426 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6062_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6062_13.pdf463 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6063_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6063_13.pdf348 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6064_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6064_13.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6065_13.zip)Uchwała_Nr_250_6065_13.zip1514 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6066_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6066_13.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6067_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6067_13.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6068_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6068_13.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6069_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6069_13.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6070_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6070_13.pdf374 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6071_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6071_13.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6072_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6072_13.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6073_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6073_13.pdf622 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6074_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6074_13.pdf299 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6075_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6075_13.pdf1965 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6076_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6076_13.pdf2601 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6077_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6077_13.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6078_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6078_13.pdf428 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6079_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6079_13.pdf903 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6080_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6080_13.pdf1168 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6081_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6081_13.pdf1117 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6082_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6082_13.pdf1107 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6083_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6083_13.pdf1129 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6084_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6084_13.pdf1084 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6085_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6085_13.pdf995 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6086_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6086_13.pdf999 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6087_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6087_13.pdf1178 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6088_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6088_13.pdf383 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6089_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6089_13.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6090_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6090_13.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6091_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6091_13.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6092_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6092_13.pdf350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6093_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6093_13.pdf631 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6094_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6094_13.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6095_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6095_13.pdf326 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6096_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6096_13.pdf1237 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6097_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6097_13.pdf1429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6098_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6098_13.pdf507 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6099_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6099_13.pdf640 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6100_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6100_13.pdf492 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6101_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6101_13.pdf878 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6102_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6102_13.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6103_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6103_13.pdf413 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6104_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6104_13.pdf925 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6105_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6105_13.pdf540 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6106_13.pdf)Uchwała_Nr_250_6106_13.pdf1507 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6107_13.zip)Uchwała_Nr_250_6107_13.zip3155 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_250_6108_13.zip)Uchwała_Nr_250_6108_13.zip5046 kB