Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

252/6112/13

23.07.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

252/6113/13

23.07.2013 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013 roku.

252/6114/13

23.07.2013 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

252/6115/13

23.07.2013 r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

252/6116/13

23.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

252/6117/13

23.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

252/6118/13

23.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

252/6119/13

23.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

252/6120/13

23.07.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

252/6121/13

23.07.2013 r.

w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

252/6122/13

23.07.2013 r.

realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2013 rok.

252/6123/13

23.07.2013 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych na dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2013 roku zadań dot. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej.

252/6124/13

23.07.2013 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.

252/6125/13

23.07.2013 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas Międzynarodowych Zawodów Jeździeckich CSN oraz Mistrzostw Formacji Kawaleryjskich „Militarii”.

252/6126/13

23.07.2013 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych przez Uczniowski Klub Sportowy „Atlas” w Mielcu podczas Mistrzostw Świata w sportowym układaniu kostki Rubika w Las Vegas (USA).

252/6127/13

23.07.2013 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

252/6128/13

23.07.2013 r.

zmiany uchwały nr 5/38/10 z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie warunków zawarcia umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 – osi priorytetowej 3 Społeczeństwo informacyjne zmienionej uchwałą nr 68/1493/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r.

252/6129/13

23.07.2013 r.

wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty RPO WP na lata 2007-2013 oraz zmiany uchwały nr 225/5368 z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmienionej uchwałą 225/5915/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

252/6130/13

23.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska zawierającego protest wobec projektu nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych.

252/6131/13

23.07.2013 r.

wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/798/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

252/6132/13

23.07.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 216/5094/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

252/6133/13

23.07.2013 r.

zmiany kryteriów merytoryczno-technicznych - kryterium jakościowego wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 w zakresie osi priorytetowej I, działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A Projekty inwestycyjne.

252/6134/13

23.07.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.

252/6135/13

23.07.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

252/6136/13

23.07.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

252/6137/13

23.07.2013 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

252/6138/13

23.07.2013 r.

ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

252/6139/13

23.07.2013 r.

ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

252/6140/13

23.07.2013 r.

ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

252/6141/13

23.07.2013 r.

ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

252/6142/13

23.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia instytucji kultury służącej ochronie i promocji dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczpospolitej.

252/6143/13

23.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

252/6144/13

23.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

252/6145/13

23.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

252/6146/13

23.07.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Kańczuga.