Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Posiedzenie Nr 390 Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 24 maja 2022 r.

 
Numer uchwały: Data posiedzenia: Przedmiot - w sprawie:

390/7799/22

24.05.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

390/7800/22

24.05.2022 r.

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2022/2023 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

390/7801/22

24.05.2022 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

390/7802/22

24.05.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu
nr RPPK.06.02.01-18-0002/18 pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

390/7803/22

24.05.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0533/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

390/7804/22

24.05.2022 r.

przyjęcia Raportu o stanie województwa podkarpackiego za 2021 r. i przekazania go pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

390/7805/22

24.05.2022 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do Umowy partnerskiejnr RR-IV.760.11.17.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. na rzecz realizacji projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19.

390/7806/22

24.05.2022 r.

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu /nowelizacji/ do umowy z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju na realizację usług doradczych podlegających refundacji w ramach projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

390/7807/22

24.05.2022 r.

przekazania środków trwałych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w likwidacji.

390/7808/22

24.05.2022 r.

wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 2K-KGZ Pilzno”.

390/7809/22

24.05.2022 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

390/7810/22

24.05.2022 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

390/7811/22

24.05.2022 r.

zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

390/7812/22

24.05.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jasło na lata 2021-2027.

390/7813/22

24.05.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jodłowa na lata 2021-2030.

390/7814/22

24.05.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021-2030.

390/7815/22

24.05.2022 r.

promocji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

390/7816/22

24.05.2022 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

390/7817/22

24.05.2022 r.

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Konsorcjum Krajowego oraz Umowy Konsorcjum Regionalnego WP w ramach inicjatywy ESA BIC Poland.

390/7818/22

24.05.2022 r.

przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie w zakresie działalności Ośrodka Adopcyjnego.

390/7819/22

24.05.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu na przyjęcie darowizny.

390/7820/22

24.05.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 355/7106/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”.

390/7821/22

24.05.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 355/7118/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ”.

390/7822/22

24.05.2022 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup niezbędnej aparatury medycznej (wymiana wyeksploatowanego sprzętu) na potrzeby Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

390/7823/22

24.05.2022 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Bloków Operacyjnych: Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa, Kliniki Otolaryngologii, Otolaryngologii Dziecięcej i Onkologii Laryngologicznej zlokalizowanych w budynku „B””.

390/7824/22

24.05.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ na przyjęcie darowizny.

390/7825/22

24.05.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

390/7826/22

24.05.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

390/7827/22

24.05.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

390/7828/22

24.05.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

390/7829/22

24.05.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

390/7830/22

24.05.2022 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

390/7831/22

24.05.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 378/7550/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2022 roku.

390/7832/22

24.05.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

390/7833/22

24.05.2022 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

390/7834/22

24.05.2022 r.

ogłoszenia konkursu fotograficznego „Podkarpacka Ikonosfera”.

390/7835/22

24.05.2022 r.

zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

390/7836/22

24.05.2022 r.

zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

390/7837/22

24.05.2022 r.

zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

390/7838/22

24.05.2022 r.

zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju.

390/7839/22

24.05.2022 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

390/7840/22

24.05.2022 r.

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

390/7841/22

24.05.2022 r.

rozwiązania umowy.

390/7842/22

24.05.2022 r.

rozwiązania umowy.

390/7843/22

24.05.2022 r.

zwiększenia kwoty pomocy.

390/7844/22

24.05.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

390/7845/22

24.05.2022 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

390/7846/22

24.05.2022 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”.

390/7847/22

24.05.2022 r.

wyrażenia zgody na zwiększenie limitu miejsc do 26 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie.

390/7848/22

24.05.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

390/7849/22

24.05.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

390/7850/22

24.05.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

390/7851/22

24.05.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7799_22.pdf)Uchwała Nr 390_7799_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek170 kB2022-06-22 11:332022-06-22 11:33
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7800_22.zip)Uchwała Nr 390_7800_22.zip[KZ] Karolina Ciołek1214 kB2022-06-22 11:342022-06-22 11:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7801_22.pdf)Uchwała Nr 390_7801_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek156 kB2022-06-22 11:342022-06-22 11:34
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7802_22.pdf)Uchwała Nr 390_7802_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek152 kB2022-06-22 11:352022-06-22 11:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7803_22.pdf)Uchwała Nr 390_7803_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek165 kB2022-06-22 11:352022-06-22 11:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7804_22.zip)Uchwała Nr 390_7804_22.zip[KZ] Karolina Ciołek5660 kB2022-06-22 11:352022-06-22 11:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7805_22.zip)Uchwała Nr 390_7805_22.zip[KZ] Karolina Ciołek480 kB2022-06-22 11:352022-06-22 11:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7806_22.zip)Uchwała Nr 390_7806_22.zip[KZ] Karolina Ciołek472 kB2022-06-22 11:352022-06-22 11:35
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7807_22.pdf)Uchwała Nr 390_7807_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek145 kB2022-06-22 11:362022-06-22 11:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7808_22.pdf)Uchwała Nr 390_7808_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek144 kB2022-06-22 11:362022-06-22 11:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7809_22.pdf)Uchwała Nr 390_7809_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2022-06-22 11:362022-06-22 11:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7810_22.pdf)Uchwała Nr 390_7810_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2022-06-22 11:362022-06-22 11:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7811_22.pdf)Uchwała Nr 390_7811_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek135 kB2022-06-22 11:362022-06-22 11:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7812_22.pdf)Uchwała Nr 390_7812_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek204 kB2022-06-22 11:362022-06-22 11:36
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7813_22.pdf)Uchwała Nr 390_7813_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek213 kB2022-06-22 11:372022-06-22 11:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7814_22.pdf)Uchwała Nr 390_7814_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek208 kB2022-06-22 11:372022-06-22 11:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7815_22.zip)Uchwała Nr 390_7815_22.zip[KZ] Karolina Ciołek344 kB2022-06-22 11:432022-06-22 11:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7816_22.pdf)Uchwała Nr 390_7816_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek147 kB2022-06-22 11:442022-06-22 11:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7817_22.zip)Uchwała Nr 390_7817_22.zip[KZ] Karolina Ciołek1681 kB2022-06-22 11:452022-06-22 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7818_22.pdf)Uchwała Nr 390_7818_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek166 kB2022-06-22 11:452022-06-22 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7819_22.pdf)Uchwała Nr 390_7819_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2022-06-22 11:452022-06-22 11:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7820_22.pdf)Uchwała Nr 390_7820_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2022-06-22 11:462022-06-22 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7821_22.pdf)Uchwała Nr 390_7821_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek186 kB2022-06-22 11:462022-06-22 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7822_22.pdf)Uchwała Nr 390_7822_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek178 kB2022-06-22 11:462022-06-22 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7823_22.pdf)Uchwała Nr 390_7823_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek199 kB2022-06-22 11:462022-06-22 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7824_22.pdf)Uchwała Nr 390_7824_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2022-06-22 11:462022-06-22 11:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7825_22.pdf)Uchwała Nr 390_7825_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2022-06-22 11:472022-06-22 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7826_22.pdf)Uchwała Nr 390_7826_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek136 kB2022-06-22 11:472022-06-22 11:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7827_22.pdf)Uchwała Nr 390_7827_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2022-06-22 11:492022-06-22 11:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7828_22.pdf)Uchwała Nr 390_7828_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek132 kB2022-06-22 11:502022-06-22 11:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7829_22.pdf)Uchwała Nr 390_7829_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2022-06-22 11:502022-06-22 11:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7830_22.pdf)Uchwała Nr 390_7830_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2022-06-22 11:502022-06-22 11:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7831_22.zip)Uchwała Nr 390_7831_22.zip[KZ] Karolina Ciołek264 kB2022-06-22 11:502022-06-22 11:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7832_22.pdf)Uchwała Nr 390_7832_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek123 kB2022-06-22 11:502022-06-22 11:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7833_22.pdf)Uchwała Nr 390_7833_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek131 kB2022-06-22 11:512022-06-22 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7834_22.pdf)Uchwała Nr 390_7834_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek147 kB2022-06-22 11:512022-06-22 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7835_22.pdf)Uchwała Nr 390_7835_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2022-06-22 11:512022-06-22 11:51
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7836_22.pdf)Uchwała Nr 390_7836_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2022-06-22 11:542022-06-22 11:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7837_22.pdf)Uchwała Nr 390_7837_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2022-06-22 11:542022-06-22 11:54
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7838_22.pdf)Uchwała Nr 390_7838_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek124 kB2022-06-22 11:552022-06-22 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7839_22.zip)Uchwała Nr 390_7839_22.zip[KZ] Karolina Ciołek265 kB2022-06-22 11:552022-06-22 11:55
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7840_22.zip)Uchwała Nr 390_7840_22.zip[KZ] Karolina Ciołek267 kB2022-06-22 11:562022-06-22 11:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7841_22.pdf)Uchwała Nr 390_7841_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek150 kB2022-06-22 11:582022-06-22 11:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7842_22.pdf)Uchwała Nr 390_7842_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek150 kB2022-06-22 12:002022-06-22 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7843_22.pdf)Uchwała Nr 390_7843_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek125 kB2022-06-22 12:002022-06-22 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7844_22.pdf)Uchwała Nr 390_7844_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek95 kB2022-06-22 12:002022-06-22 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7845_22.pdf)Uchwała Nr 390_7845_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek144 kB2022-06-22 12:002022-06-22 12:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7846_22.pdf)Uchwała Nr 390_7846_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2022-06-22 12:012022-06-22 12:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7847_22.pdf)Uchwała Nr 390_7847_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2022-06-22 12:012022-06-22 12:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7848_22.pdf)Uchwała Nr 390_7848_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek126 kB2022-06-22 12:012022-06-22 12:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7849_22.pdf)Uchwała Nr 390_7849_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek127 kB2022-06-22 12:022022-06-22 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7850_22.zip)Uchwała Nr 390_7850_22.zip[KZ] Karolina Ciołek244 kB2022-06-22 12:022022-06-22 12:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 390_7851_22.pdf)Uchwała Nr 390_7851_22.pdf[KZ] Karolina Ciołek133 kB2022-06-22 12:032022-06-22 12:03

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi