Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Wykaz uchwał podjetych podczas 417 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 30 sierpnia 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

417/8408/22

30.08.2022 r.

zmiany uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

417/8409/22

30.08.2022 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

417/8410/22

30.08.2022 r.

odstąpienia od dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie projektu
nr RPPK.11.02.00-18-0007/22 pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez budowę elektrowni fotowoltaicznych na obiektach PHU „Rojax” Paweł Czekański w Rzeszowie oraz Krośnie” realizowanego przez Rojax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

417/8411/22

30.08.2022 r.

rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0292/17-00 z dnia 31 stycznia 2020 r.
(z późń.zm.), o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Żyznów”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Przemienienia Pańskiego w Żyznowie Spółka z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

417/8412/22

30.08.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0006/20 realizowanego przez FIBRAIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

417/8413/22

30.08.2022 r.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0102/20 złożonego przez BIO ENERGY GROUP
Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

417/8414/22

30.08.2022 r.

promocji Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji.

417/8415/22

30.08.2022 r.

zmiany składu osobowego Zespołu Zarządzania Projektem dla projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

417/8416/22

30.08.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przeworsk do 2030 roku.

417/8417/22

30.08.2022 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Wojaszówka na lata 2022-2030.

417/8418/22

30.08.2022 r.

zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2022-2030.

417/8419/22

30.08.2022 r.

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

417/8420/22

30.08.2022 r.

zatwierdzenia projektu umowy IRU.

417/8421/22

30.08.2022 r.

zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

417/8422/22

30.08.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

417/8423/22

30.08.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

417/8424/22

30.08.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

417/8425/22

30.08.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

417/8426/22

30.08.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

416/8427/22

30.08.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

417/8428/22

30.08.2022 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych, na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego.

417/8429/22

30.08.2022 r.

odwołania ze stanowiska dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu. 

417/8430/22

30.08.2022 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.

417/8431/22

30.08.2022 r.

przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

417/8432/22

30.08.2022 r.

przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2022.

417/8433/22

30.08.2022 r.

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2022 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.

417/8434/22

30.08.2022 r.

upoważnienia dla dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

417/8435/22

30.08.2022 r.

wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

417/8436/22

30.08.2022 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

417/8437/22

30.08.2022 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu pieczy zastępczej wynikających z programu „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2030”.

417/8438/22

30.08.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

417/8439/22

30.08.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

417/8440/22

30.08.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

417/8441/22

30.08.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 348/6934/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

417/8442/22

30.08.2022 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2022 r.

417/8443/22

30.08.2022 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

417/8444/22

30.08.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

417/8445/22

30.08.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

417/8446/22

30.08.2022 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

417/8447/22

30.08.2022 r.

przyjęcia projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

417/8448/22

30.08.2022 r.

zwiększenia kwoty pomocy.

417/8449/22

30.08.2022 r.

odmowy przywrócenia terminu do wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

417/8450/22

30.08.2022 r.

rozwiązania umowy.

417/8451/22

30.08.2022 r.

przeniesienia posiadania przez Beneficjenta dóbr objętych operacjami w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

417/8452/22

30.08.2022 r.

przyjęcia regulaminu Konkursu.

417/8453/22

30.08.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8408_22.zip)Uchwała Nr 417_8408_22.zip[KZ] Robert Kłak8626 kB2022-09-14 09:562022-09-14 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8409_22.zip)Uchwała Nr 417_8409_22.zip[KZ] Robert Kłak7857 kB2022-09-14 09:562022-09-14 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8410_22.docx)Uchwała Nr 417_8410_22.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2022-09-14 09:562022-09-14 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8411_22.docx)Uchwała Nr 417_8411_22.docx[KZ] Robert Kłak34 kB2022-09-14 09:562022-09-14 09:56
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8412_22.docx)Uchwała Nr 417_8412_22.docx[KZ] Robert Kłak29 kB2022-09-14 09:572022-09-14 09:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8413_22.docx)Uchwała Nr 417_8413_22.docx[KZ] Robert Kłak29 kB2022-09-14 09:572022-09-14 09:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8414_22.zip)Uchwała Nr 417_8414_22.zip[KZ] Robert Kłak72 kB2022-09-14 09:572022-09-14 09:57
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8415_22.zip)Uchwała Nr 417_8415_22.zip[KZ] Robert Kłak27 kB2022-09-14 09:582022-09-14 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8416_22.docx)Uchwała Nr 417_8416_22.docx[KZ] Robert Kłak34 kB2022-09-14 09:582022-09-14 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8417_22.docx)Uchwała Nr 417_8417_22.docx[KZ] Robert Kłak20 kB2022-09-14 09:582022-09-14 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8418_22.docx)Uchwała Nr 417_8418_22.docx[KZ] Robert Kłak19 kB2022-09-14 09:582022-09-14 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8419_22.zip)Uchwała Nr 417_8419_22.zip[KZ] Robert Kłak301 kB2022-09-14 09:582022-09-14 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8420_22.zip)Uchwała Nr 417_8420_22.zip[KZ] Robert Kłak82 kB2022-09-14 09:582022-09-14 09:58
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8421_22.docx)Uchwała Nr 417_8421_22.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2022-09-14 09:592022-09-14 09:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8422_22.docx)Uchwała Nr 417_8422_22.docx[KZ] Robert Kłak40 kB2022-09-14 09:592022-09-14 09:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8423_22.docx)Uchwała Nr 417_8423_22.docx[KZ] Robert Kłak40 kB2022-09-14 09:592022-09-14 09:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8424_22.docx)Uchwała Nr 417_8424_22.docx[KZ] Robert Kłak40 kB2022-09-14 09:592022-09-14 09:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8425_22.docx)Uchwała Nr 417_8425_22.docx[KZ] Robert Kłak40 kB2022-09-14 09:592022-09-14 09:59
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8426_22.docx)Uchwała Nr 417_8426_22.docx[KZ] Robert Kłak40 kB2022-09-14 10:002022-09-14 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8427_22.docx)Uchwała Nr 417_8427_22.docx[KZ] Robert Kłak40 kB2022-09-14 10:002022-09-14 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8428_22.docx)Uchwała Nr 417_8428_22.docx[KZ] Robert Kłak21 kB2022-09-14 10:002022-09-14 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8429_22.docx)Uchwała Nr 417_8429_22.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2022-09-14 10:002022-09-14 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8430_22.docx)Uchwała Nr 417_8430_22.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2022-09-14 10:002022-09-14 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8431_22.docx)Uchwała Nr 417_8431_22.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2022-09-14 10:002022-09-14 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8432_22.docx)Uchwała Nr 417_8432_22.docx[KZ] Robert Kłak16 kB2022-09-14 10:282022-09-14 10:28
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8433_22.zip)Uchwała Nr 417_8433_22.zip[KZ] Robert Kłak9190 kB2022-09-14 10:012022-09-14 10:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8434_22.docx)Uchwała Nr 417_8434_22.docx[KZ] Robert Kłak17 kB2022-09-14 10:012022-09-14 10:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8435_22.docx)Uchwała Nr 417_8435_22.docx[KZ] Robert Kłak36 kB2022-09-14 10:012022-09-14 10:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8436_22.docx)Uchwała Nr 417_8436_22.docx[KZ] Robert Kłak29 kB2022-09-14 10:012022-09-14 10:01
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8437_22.docx)Uchwała Nr 417_8437_22.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2022-09-14 10:022022-09-14 10:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8438_22.zip)Uchwała Nr 417_8438_22.zip[KZ] Robert Kłak219 kB2022-09-14 10:022022-09-14 10:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8439_22.zip)Uchwała Nr 417_8439_22.zip[KZ] Robert Kłak134 kB2022-09-14 10:022022-09-14 10:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8440_22.docx)Uchwała Nr 417_8440_22.docx[KZ] Robert Kłak47 kB2022-09-14 10:022022-09-14 10:02
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8441_22.zip)Uchwała Nr 417_8441_22.zip[KZ] Robert Kłak485 kB2022-09-14 10:032022-09-14 10:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8442_22.zip)Uchwała Nr 417_8442_22.zip[KZ] Robert Kłak178 kB2022-09-14 10:032022-09-14 10:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8443_22.docx)Uchwała Nr 417_8443_22.docx[KZ] Robert Kłak28 kB2022-09-14 10:032022-09-14 10:03
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8444_22.docx)Uchwała Nr 417_8444_22.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2022-09-14 10:042022-09-14 10:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8445_22.docx)Uchwała Nr 417_8445_22.docx[KZ] Robert Kłak15 kB2022-09-14 10:042022-09-14 10:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8446_22.docx)Uchwała Nr 417_8446_22.docx[KZ] Robert Kłak23 kB2022-09-14 10:042022-09-14 10:04
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8447_22.pdf)Uchwała Nr 417_8447_22.pdf[KZ] Robert Kłak179 kB2022-09-14 10:052022-09-14 10:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8448_22.docx)Uchwała Nr 417_8448_22.docx[KZ] Robert Kłak25 kB2022-09-14 10:052022-09-14 10:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8449_22.docx)Uchwała Nr 417_8449_22.docx[KZ] Robert Kłak22 kB2022-09-14 10:052022-09-14 10:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8450_22.docx)Uchwała Nr 417_8450_22.docx[KZ] Robert Kłak24 kB2022-09-14 10:052022-09-14 10:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8451_22.docx)Uchwała Nr 417_8451_22.docx[KZ] Robert Kłak18 kB2022-09-14 10:052022-09-14 10:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8452_22.zip)Uchwała Nr 417_8452_22.zip[KZ] Robert Kłak62 kB2022-09-14 10:062022-09-14 10:06
Pobierz plik (Uchwała Nr 417_8453_22.docx)Uchwała Nr 417_8453_22.docx[KZ] Robert Kłak14 kB2022-09-14 10:062022-09-14 10:06

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi