Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 Wykaz uchwał podjętych podczas 419 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 5 września 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

419/8458/22

05.09.2022 r.

aktualizacji Harmonogramu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020.

419/8459/22

05.09.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022–2030.

419/8460/22

05.09.2022 r.

wyrażenia woli zawarcia umów z reprezentantami klastrów jako interesariuszami regionalnego systemu innowacji.

419/8461/22

05.09.2022 r.

przyjęcia Stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

419/8462/22

05.09.2022 r.

wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Województwa Podkarpackiego w Radzie Konsorcjum Regionalnego Województwa Podkarpackiego w ramach projektu utworzenia i funkcjonowania inkubatora biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej - ESA BIC Poland.

419/8463/22

05.09.2022 r.

zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.1.55.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

419/8464/22

05.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 376/7516/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
5 kwietnia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

419/8465/22

05.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 354/7059/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
25 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2022.

419/8466/22

05.09.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatu do kriochirurgii.

419/8467/22

05.09.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na przyjęcie darowizny.

419/8468/22

05.09.2022 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie zbędnych ruchomych aktywów trwałych.

419/8469/22

05.09.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

419/8470/22

05.09.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

419/8471/22

05.09.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

419/8472/22

05.09.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

419/8473/22

05.09.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

419/8474/22

05.09.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

419/8475/22

05.09.2022 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia odcinka drogi kategorii dróg powiatowych, na terenie powiatu niżańskiego.

419/8476/22

05.09.2022 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Jeżowe.

419/8477/22

05.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 378/7550/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2022 roku.

419/8478/22

05.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 378/7549/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2022 roku.

419/8479/22

05.09.2022 r.

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

419/8480/22

05.09.2022 r.

przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu „Pomoc humanitarna 2022”.

419/8481/22

05.09.2022 r.

przeprowadzenia kontroli realizacji zadania publicznego przez Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Krośnie.

419/8482/22

05.09.2022 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Miasto Sanok.

419/8483/22

05.09.2022 r.

wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru.

419/8484/22

05.09.2022 r.

wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

419/8485/22

05.09.2022 r.

udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

419/8486/22

05.09.2022 r.

przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe.

419/8487/22

05.09.2022 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Media - Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

419/8488/22

05.09.2022 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

419/8489/22

05.09.2022 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „POLREGIO” Spółka Akcyjna.

419/8490/22

05.09.2022 r.

wypowiedzenia umowy.

419/8491/22

05.09.2022 r.

wypowiedzenia umowy.

419/8492/22

05.09.2022 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu powierzchni przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

419/8493/22

05.09.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

419/8494/22

05.09.2022 r.

przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego.

419/8495/22

05.09.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

419/8496/22

05.09.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

419/8497/22

05.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 253/5003/21 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.

419/8498/22

05.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych.

419/8499/22

05.09.2022 r.

przyjęcia założeń i zasad oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2023 rok.

419/8500/22

05.09.2022 r.

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0008/19 pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”, realizowanego przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

419/8501/22

05.09.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Gminie Jeżowe realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne”.

419/8502/22

05.09.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Dębica z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2022.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8458_22.zip)Uchwała Nr 419_8458_22.zip[KZ] Robert Kłak335 kB2022-09-15 12:182022-09-15 12:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8459_22.pdf)Uchwała Nr 419_8459_22.pdf[KZ] Robert Kłak202 kB2022-09-15 12:182022-09-15 12:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8460_22.zip)Uchwała Nr 419_8460_22.zip[KZ] Robert Kłak345 kB2022-09-15 12:182022-09-15 12:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8461_22.pdf)Uchwała Nr 419_8461_22.pdf[KZ] Robert Kłak210 kB2022-09-15 12:182022-09-15 12:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8462_22.pdf)Uchwała Nr 419_8462_22.pdf[KZ] Robert Kłak122 kB2022-09-15 12:192022-09-15 12:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8463_22.pdf)Uchwała Nr 419_8463_22.pdf[KZ] Robert Kłak143 kB2022-09-15 12:192022-09-15 12:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8464_22.pdf)Uchwała Nr 419_8464_22.pdf[KZ] Robert Kłak135 kB2022-09-15 12:192022-09-15 12:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8465_22.pdf)Uchwała Nr 419_8465_22.pdf[KZ] Robert Kłak137 kB2022-09-15 12:192022-09-15 12:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8466_22.pdf)Uchwała Nr 419_8466_22.pdf[KZ] Robert Kłak126 kB2022-09-15 12:192022-09-15 12:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8467_22.pdf)Uchwała Nr 419_8467_22.pdf[KZ] Robert Kłak129 kB2022-09-15 12:192022-09-15 12:19
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8468_22.pdf)Uchwała Nr 419_8468_22.pdf[KZ] Robert Kłak137 kB2022-09-15 12:202022-09-15 12:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8469_22.pdf)Uchwała Nr 419_8469_22.pdf[KZ] Robert Kłak134 kB2022-09-15 12:202022-09-15 12:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8470_22.pdf)Uchwała Nr 419_8470_22.pdf[KZ] Robert Kłak132 kB2022-09-15 12:202022-09-15 12:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8471_22.pdf)Uchwała Nr 419_8471_22.pdf[KZ] Robert Kłak132 kB2022-09-15 12:262022-09-15 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8472_22.pdf)Uchwała Nr 419_8472_22.pdf[KZ] Robert Kłak130 kB2022-09-15 12:202022-09-15 12:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8473_22.pdf)Uchwała Nr 419_8473_22.pdf[KZ] Robert Kłak131 kB2022-09-15 12:202022-09-15 12:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8474_22.pdf)Uchwała Nr 419_8474_22.pdf[KZ] Robert Kłak132 kB2022-09-15 12:202022-09-15 12:20
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8475_22.pdf)Uchwała Nr 419_8475_22.pdf[KZ] Robert Kłak125 kB2022-09-15 12:212022-09-15 12:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8476_22.pdf)Uchwała Nr 419_8476_22.pdf[KZ] Robert Kłak124 kB2022-09-15 12:212022-09-15 12:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8477_22.zip)Uchwała Nr 419_8477_22.zip[KZ] Robert Kłak266 kB2022-09-15 12:212022-09-15 12:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8478_22.zip)Uchwała Nr 419_8478_22.zip[KZ] Robert Kłak255 kB2022-09-15 12:212022-09-15 12:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8479_22.pdf)Uchwała Nr 419_8479_22.pdf[KZ] Robert Kłak147 kB2022-09-15 12:212022-09-15 12:21
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8480_22.pdf)Uchwała Nr 419_8480_22.pdf[KZ] Robert Kłak144 kB2022-09-15 12:222022-09-15 12:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8481_22.pdf)Uchwała Nr 419_8481_22.pdf[KZ] Robert Kłak130 kB2022-09-15 12:222022-09-15 12:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8482_22.zip)Uchwała Nr 419_8482_22.zip[KZ] Robert Kłak371 kB2022-09-15 12:222022-09-15 12:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8483_22.pdf)Uchwała Nr 419_8483_22.pdf[KZ] Robert Kłak124 kB2022-09-15 12:222022-09-15 12:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8484_22.pdf)Uchwała Nr 419_8484_22.pdf[KZ] Robert Kłak142 kB2022-09-15 12:222022-09-15 12:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8485_22.pdf)Uchwała Nr 419_8485_22.pdf[KZ] Robert Kłak208 kB2022-09-15 12:222022-09-15 12:22
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8486_22.pdf)Uchwała Nr 419_8486_22.pdf[KZ] Robert Kłak123 kB2022-09-15 12:232022-09-15 12:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8487_22.pdf)Uchwała Nr 419_8487_22.pdf[KZ] Robert Kłak123 kB2022-09-15 12:232022-09-15 12:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8488_22.pdf)Uchwała Nr 419_8488_22.pdf[KZ] Robert Kłak123 kB2022-09-15 12:232022-09-15 12:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8489_22.pdf)Uchwała Nr 419_8489_22.pdf[KZ] Robert Kłak143 kB2022-09-15 12:232022-09-15 12:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8490_22.pdf)Uchwała Nr 419_8490_22.pdf[KZ] Robert Kłak133 kB2022-09-15 12:232022-09-15 12:23
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8491_22.pdf)Uchwała Nr 419_8491_22.pdf[KZ] Robert Kłak132 kB2022-09-15 12:242022-09-15 12:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8492_22.pdf)Uchwała Nr 419_8492_22.pdf[KZ] Robert Kłak125 kB2022-09-15 12:242022-09-15 12:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8493_22.pdf)Uchwała Nr 419_8493_22.pdf[KZ] Robert Kłak123 kB2022-09-15 12:242022-09-15 12:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8494_22.pdf)Uchwała Nr 419_8494_22.pdf[KZ] Robert Kłak123 kB2022-09-15 12:242022-09-15 12:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8495_22.zip)Uchwała Nr 419_8495_22.zip[KZ] Robert Kłak426 kB2022-09-15 12:252022-09-15 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8496_22.zip)Uchwała Nr 419_8496_22.zip[KZ] Robert Kłak208 kB2022-09-15 12:252022-09-15 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8497_22.zip)Uchwała Nr 419_8497_22.zip[KZ] Robert Kłak291 kB2022-09-15 12:252022-09-15 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8498_22.zip)Uchwała Nr 419_8498_22.zip[KZ] Robert Kłak299 kB2022-09-15 12:252022-09-15 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8499_22.zip)Uchwała Nr 419_8499_22.zip[KZ] Robert Kłak419 kB2022-09-15 12:252022-09-15 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8500_22.pdf)Uchwała Nr 419_8500_22.pdf[KZ] Robert Kłak152 kB2022-09-15 12:252022-09-15 12:25
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8501_22.zip)Uchwała Nr 419_8501_22.zip[KZ] Robert Kłak275 kB2022-09-15 12:262022-09-15 12:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 419_8502_22.pdf)Uchwała Nr 419_8502_22.pdf[KZ] Robert Kłak158 kB2022-09-15 12:262022-09-15 12:26

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi