Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Wykaz uchwał podjętych podczas 424 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 20 września 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie podjętych uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:

424/8545/22

20.09.2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 402/8025/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w opiniowaniu projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia Działania 3.1 Rozwój OZE oraz Osi Priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.2 Rozwój OZE - REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

424/8546/22

20.09.2022 r.

odstąpienia od dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0350/17 pn. „Mikroinstalacje fotowoltaiczne na stacjach paliw PKN ORLEN S.A. w województwie podkarpackim” realizowanego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.

424/8547/22

20.09.2022 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

424/8548/22

20.09.2022 r.

wydania opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.: „Podłączenie odwiertu Siedleczka – 14K. KGZ Krasne”.

424/8549/22

20.09.2022 r.

zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2022-2030.

424/8550/22

20.09.2022 r.

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do wykonywania wszelkich czynności i składania oświadczeń woli jako Wnioskodawca/Beneficjent związanych z realizacją projektu własnego w ramach VIII Osi Priorytetowej Integracja Społeczna Działania 8.10 Aktywna integracja osób uciekających z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

424/8551/22

20.09.2022 r.

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup aparatu do ultrasonografii endoskopowej (EUS)".

424/8552/22

20.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 355/7120/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
1 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

424/8553/22

20.09.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

424/8554/22

20.09.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

424/8555/22

20.09.2022 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

424/8556/22

20.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 378/7548/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2022 roku.

424/8557/22

20.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 378/7549/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2022 roku.

424/8558/22

20.09.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

424/8559/22

20.09.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

424/8560/22

20.09.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

424/8561/22

20.09.2022 r.

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

424/8562/22

20.09.2022 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w roku szkolnym 2022/2023.

424/8563/22

20.09.2022 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2022 roku.

424/8564/22

20.09.2022 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.

424/8565/22

20.09.2022 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voice Net Spółka Akcyjna.

424/8566/22

20.09.2022 r.

złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie zadania w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej współfinansowanego ze środków NFOŚiGW.

424/8567/22

20.09.2022 r.

złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie zadania w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

424/8568/22

20.09.2022 r.

wydania opinii do dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kołaczyce na lata 2015-2030”.

424/8569/22

20.09.2022 r.

wydania opinii do dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2022-2034 dla Gminy Rakszawa”.

424/8570/22

20.09.2022 r.

sprostowania zapisu Uchwały Nr 407/8227/22 z dnia 19.07.2022 r.

424/8571/22

20.09.2022 r.

udzielenia upoważnienia.

424/8572/22

20.09.2022 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

424/8573/22

20.09.2022 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

424/8574/22

20.09.2022 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

424/8575/22

20.09.2022 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

424/8576/22

20.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 348/6934/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

424/8577/22

20.09.2022 r.

zmiany Uchwały Nr 253/5003/21 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.

424/8578/22

20.09.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

424/8579/22

20.09.2022 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8545_22.pdf)Uchwała Nr 424_8545_22.pdf[KZ] Robert Kłak144 kB2022-10-03 10:422022-10-03 10:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8546_22.pdf)Uchwała Nr 424_8546_22.pdf[KZ] Robert Kłak158 kB2022-10-03 10:422022-10-03 10:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8547_22.pdf)Uchwała Nr 424_8547_22.pdf[KZ] Robert Kłak189 kB2022-10-03 10:422022-10-03 10:42
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8548_22.pdf)Uchwała Nr 424_8548_22.pdf[KZ] Robert Kłak132 kB2022-10-03 10:432022-10-03 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8549_22.pdf)Uchwała Nr 424_8549_22.pdf[KZ] Robert Kłak205 kB2022-10-03 10:432022-10-03 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8550_22.pdf)Uchwała Nr 424_8550_22.pdf[KZ] Robert Kłak137 kB2022-10-03 10:432022-10-03 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8551_22.pdf)Uchwała Nr 424_8551_22.pdf[KZ] Robert Kłak177 kB2022-10-03 10:432022-10-03 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8552_22.pdf)Uchwała Nr 424_8552_22.pdf[KZ] Robert Kłak295 kB2022-10-03 10:432022-10-03 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8553_22.pdf)Uchwała Nr 424_8553_22.pdf[KZ] Robert Kłak131 kB2022-10-03 10:432022-10-03 10:43
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8554_22.pdf)Uchwała Nr 424_8554_22.pdf[KZ] Robert Kłak133 kB2022-10-03 10:442022-10-03 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8555_22.pdf)Uchwała Nr 424_8555_22.pdf[KZ] Robert Kłak133 kB2022-10-03 10:442022-10-03 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8556_22.zip)Uchwała Nr 424_8556_22.zip[KZ] Robert Kłak258 kB2022-10-03 10:442022-10-03 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8557_22.zip)Uchwała Nr 424_8557_22.zip[KZ] Robert Kłak252 kB2022-10-03 10:442022-10-03 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8558_22.pdf)Uchwała Nr 424_8558_22.pdf[KZ] Robert Kłak131 kB2022-10-03 10:442022-10-03 10:44
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8559_22.pdf)Uchwała Nr 424_8559_22.pdf[KZ] Robert Kłak130 kB2022-10-03 10:452022-10-03 10:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8560_22.pdf)Uchwała Nr 424_8560_22.pdf[KZ] Robert Kłak131 kB2022-10-03 10:452022-10-03 10:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8561_22.pdf)Uchwała Nr 424_8561_22.pdf[KZ] Robert Kłak131 kB2022-10-03 10:452022-10-03 10:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8562_22.pdf)Uchwała Nr 424_8562_22.pdf[KZ] Robert Kłak146 kB2022-10-03 10:452022-10-03 10:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8563_22.pdf)Uchwała Nr 424_8563_22.pdf[KZ] Robert Kłak126 kB2022-10-03 10:462022-10-03 10:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8564_22.pdf)Uchwała Nr 424_8564_22.pdf[KZ] Robert Kłak124 kB2022-10-03 10:462022-10-03 10:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8565_22.pdf)Uchwała Nr 424_8565_22.pdf[KZ] Robert Kłak124 kB2022-10-03 10:462022-10-03 10:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8566_22.pdf)Uchwała Nr 424_8566_22.pdf[KZ] Robert Kłak127 kB2022-10-03 10:462022-10-03 10:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8567_22.pdf)Uchwała Nr 424_8567_22.pdf[KZ] Robert Kłak130 kB2022-10-03 10:462022-10-03 10:46
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8568_22.pdf)Uchwała Nr 424_8568_22.pdf[KZ] Robert Kłak165 kB2022-10-03 10:472022-10-03 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8569_22.pdf)Uchwała Nr 424_8569_22.pdf[KZ] Robert Kłak166 kB2022-10-03 10:472022-10-03 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8570_22.pdf)Uchwała Nr 424_8570_22.pdf[KZ] Robert Kłak126 kB2022-10-03 10:472022-10-03 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8571_22.pdf)Uchwała Nr 424_8571_22.pdf[KZ] Robert Kłak126 kB2022-10-03 10:472022-10-03 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8572_22.pdf)Uchwała Nr 424_8572_22.pdf[KZ] Robert Kłak288 kB2022-10-03 10:472022-10-03 10:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8573_22.pdf)Uchwała Nr 424_8573_22.pdf[KZ] Robert Kłak154 kB2022-10-03 10:482022-10-03 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8574_22.pdf)Uchwała Nr 424_8574_22.pdf[KZ] Robert Kłak126 kB2022-10-03 10:482022-10-03 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8575_22.pdf)Uchwała Nr 424_8575_22.pdf[KZ] Robert Kłak160 kB2022-10-03 10:482022-10-03 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8576_22.zip)Uchwała Nr 424_8576_22.zip[KZ] Robert Kłak727 kB2022-10-03 10:482022-10-03 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8577_22.zip)Uchwała Nr 424_8577_22.zip[KZ] Robert Kłak229 kB2022-10-03 10:492022-10-03 10:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8578_22.pdf)Uchwała Nr 424_8578_22.pdf[KZ] Robert Kłak180 kB2022-10-03 10:492022-10-03 10:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 424_8579_22.pdf)Uchwała Nr 424_8579_22.pdf[KZ] Robert Kłak156 kB2022-10-03 10:492022-10-03 10:49

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi