Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony
Kontrole Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego (IZ RPO) w roku 2022
lp.
Program operacyjny
nr projektu
Beneficjent/podmiot kontrolowany
Tytuł projektu
Nazwa zamówienia/nr zamówienia
Wynik weryfikacji
Kwota korekty
Organ kontrolujący
Dokument kończący kontrolę
1 RPO WP  RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała. Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych

Dostawa wyposażenia „Laboratorium przygotowania proszków”: część nr 1 – sita laboratoryjne, część nr 2 – waga laboratoryjna.

brak nieprawwidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
 2 RPO WP  RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała. Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych Dostawa wyposażenia „Laboratorium przygotowania proszków”: suszarka laboratoryjna i wagosuszarka brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
 3 RPO WP  RPPK.01.01.00-18-0001/19 Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, ul. Techniczna 1, 36 – 040 Boguchwała. Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych Dostawa urządzeń do wykonywania form i obróbki prototypowych wyrobów - tokarek brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
 4 RPO WP  RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Usługa w zakresie obsługi rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (OR-IV.272.2.67.2020) brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
 5 RPO WP  RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Działania promocyjne na rzecz Województwa Podkarpackiego świadczone podczas Kongresu 590, organizowanego w Warszawskim Centrum EXPO XXI w dniach 5-6 października 2021 r. (nr postępowania: OR-IV.272.2.3.37.2021) brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 132 KB)
 6  RPO WP  RPPK.01.03.00-18-0004/16  Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Działania promocyjne na rzecz Województwa Podkarpackiego świadczone podczas Gali wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w ramach II części Kongresu 590 organizowanej w Filharmonii Podkarpackiej i Centrum Wystawienniczego – Kongresowym w Jasionce w dniach 4-5 listopada 2021 r.(OR-IV.272.2.31.2021). brak nieprawidłowości  - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
7 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Opracowanie wydawnictw promujących walory gospodarczo – turystyczne województwa podkarpackiego (nr sprawy: OR-IV.272.2.50.2020). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
8 RPO WP RPPK.01.03.00-18-0004/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego Przeprowadzenie działań promujących Województwo Podkarpackie w związku z organizacjąwydarzenia Carpathian Startup Fest 21 (znak sprawy: OR-IV.272.2.38.2021). brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
9 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0002/16

Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego.  

Dostawa artykułów promocyjnych (OR-IV.272.2.41.2021).

brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
10 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0002/16 Województwo Podkarpackie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego.  

Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pn. "Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego" (OR-IV.272.2.6.2021).

brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
11 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Podkarpackie Centrum Innowacji. Świadczenie usług cateringowych na rzecz realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”. brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
12 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Podkarpackie Centrum Innowacji. Świadczenie usług organizacji wydarzenia pod nazwą: Forum Nauki i Biznesu. brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
13 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Podkarpackie Centrum Innowacji. Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do Programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji – II postępowanie. brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 131 KB)
14 RPO WP RPPK.01.02.00-18-0085/17 PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Podkarpackie Centrum Innowacji. Dostawa i montaż okładziny ściennej stalowej do siedziby Zamawiającego przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie na potrzeby PCI. brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF 130 KB)
15 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0038/18 Gmina Błażowa Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błażowej Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błażowej / GiB.271.40.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 417.02 KB)
16 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0017/20 Województwo Podkarpackie – Partner/Zamawiający Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Modernizacja obecnie używanego oprogramowania wraz z rozbudową infrastruktury sprzętowej oraz uruchomieniem e-usług w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie / ZP.261.3-INF.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 419.57 KB)
17 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie (Zamawiający: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu) Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Zakup i dostawa: leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów opatrunkowych dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu / PN.1.2020.PSPR brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 398.67 KB)
18 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0020/18 Gmina Baligród Rewitalizacja Centrum Baligrodu Budowa kotłowni opalonej zrębką w budynku przedszkola / IV.721.1.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 417.47 KB)
 19 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie, Partner: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Zakup fabrycznie nowych i zagregowanych aparatów do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferazy (2 szt.) wraz z płynami oraz instalacją i uruchomieniem aparatów i szkoleniem personelu medycznego brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 419.54 KB)
20 RPO WP RPPK.03.02.00-18-0032/18 Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii Wykonanie termomodernizacji budynku PCM w Rzeszowie SPZOZ wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 449.82 KB)
21 RPO WP  RPPK.05.01.00-18-0002/21 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap II Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap II Naruszenie art. 16 pkt. 1 ustawy Pzp w związku z § 4 ust. 1 pkt. 3a Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., oraz naruszenie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp 1 341 345,66 IZ RPO WP` pobierz plik (PDF, 442.82 KB)
22 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0007/20 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie  Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie Zakup i wdrożenie e-usług w ramach projektu pn.: Podniesienie efektywności i dostępności e usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 450.81 KB)
 23 RPO WP RPPK.06.02.01-18-0001/20 Województwo Podkarpackie (zamawiający/partner: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie) Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2  Zakup i dostawa ambulansu transportowego (2 szt.) / EZ/215/18/2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 428.81 KB)
24 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0025/18 Gmina Stalowa Wola (Zamawiający: MDK w Stalowej Woli) Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli Zakup sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury na płytę rynku, MDK.1.2022 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 412.67 KB)
25 RPO WP  RPPK.04.04.00-18-0021/16 Gmina Zarzecze Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury / 2021/BZP 00240056/01 naruszenie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp 123 524,27 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 437.1 KB)
26 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0006/16 Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie Rozwój instytucji kultury poprzez modernizację, unowocześnienie i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku WDK w Rzeszowie Budowa windy osobowej w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Okrzei 7 / IV-270-5/2018 naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp 13 589,29 zł IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 438 KB)
27 RPO WP RPPK.04.02.00-18-0025/19 Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielcu Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielcu / ZUOK/1/12//2020/REK brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 412.55 KB)
28 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0041/16 Gmina Kołaczyce Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w Kołaczycach Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Izby Muzealnej w Kołaczycach / IKM.271.1.10.2017.PH brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.15 KB)
29 RPO WP RPPK.06.03.00-18-0024/18 Gmina Lubaczów Ograniczenie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych w gminie Lubaczów poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów pokolejowych i poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia I Rozbudowa i przebudowa budynku stacji Basznia-Galeria Kolejnictwa; II Przebudowa stacji Basznia Dolna na zaplecze socjalno-sanitarne obserwatorium astronomicznego; III Przebudowa wieży ciśnień w Tymcach i budynku hydrofornii; IV Rozbudowa i przebudowa zabytkowej plebanii na Izbę Pamięci IKM.271.1.10.2017.PH brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 423.18 KB)
30 RPO WP RPPK.02.01.00-18-0034/16 Województwo Podkarpackie Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 422.17 KB)
31 RPO WP RPPK.04.04.00-18-0096/16 Gmina Kamień Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – roboty stanu surowego otwartego etap I brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.56 KB)
32 RPO WP  RPPK.04.04.00-18-0096/16  Gmina Kamień  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – roboty stanu surowego otwartego etap II  brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.73 KB)
33 RPO WP  RPPK.04.04.00-18-0096/16  Gmina Kamień  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – roboty stanu surowego otwartego etap III  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 421.6 KB)
34 RPO WP  RPPK.04.04.00-18-0096/16  Gmina Kamień  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz adaptacja dwóch budynków technicznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na Dom Kultury w m. Nowy Kamień  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków technicznych na Dom Kultury w m. Nowy Kamień – roboty stanu surowego otwartego etap IV  brak nieprawidłowości  -  IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 422.29 KB)
34  RPO WP RPPK.06.01.00-18-0001/20 Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu Zdroju Poprawa potencjału uzdrowiskowego CRR KRUS w Horyńcu - Zdroju poprzez modernizację infrastruktury Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości FSUSR w Horyńcu-Zdroju, w podziale na 2 części / FS.ZPN.251.15.2021 brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 418.56 KB)
35 RPO WP RPPK.04.03.02-18-0023/18 Gmina Ropczyce Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I brak nieprawidłowości - IZ RPO WP pobierz plik (PDF, 462.74 KB)
                   
                   

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi