Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

ZARZĄDZENIE NR 35/2023
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie zmian w Kodeksie Etyki Pracowników
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie


Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) i § 7 ust. 1 pkt 2 i 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

zarządza się, co następuje:

§1

W Kodeksie Etyki Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 33/2019 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 14 po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:
„5. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu prowadzonym na podstawie Kodeksu zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich aspektów zgłoszonej skargi, faktów i okoliczności, z którymi zapoznały się w trakcie postępowania.
6. Naruszenie zasady, o której mowa w ust. 5 stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem stosunku pracy.
7. Treść dokumentacji z postępowania ma charakter poufny.”
2) W § 15 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Członkom Zespołu na czas pracy Zespołu oraz świadkom i stronom postępowania na czas składania wyjaśnień przed Zespołem pracodawca udziela zwolnienia z bieżących obowiązków z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz zwraca ewentualne koszty podróży służbowej.
5. Członkowie Zespołu są upoważnieni do konsultacji z radcą prawnym oraz ekspertem zewnętrznym.”
3) W § 16 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Członkowie Zespołu w zależności od charakteru sprawy mogą podjąć się mediacji, zapraszając zainteresowane strony.
4. W posiedzeniach Zespołu bez prawa głosu może brać udział radca prawny oraz niezależny ekspert powołany przez Zespół.”

4) § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Urząd ma obowiązek zapewnienia warunków umożliwiających zgłaszanie przypadków nieetycznego postępowania, bez narażenia osoby zgłaszającej na jakiekolwiek negatywne konsekwencje, w szczególności ujawnienie
i rozpowszechnienie jej danych osobowych lub dyskryminacyjne traktowanie. Świadek i inne strony postępowania mają obowiązek stawić się na posiedzenie Zespołu.”
5) W § 17 po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. W przypadku wycofania zgłoszenia sprawę uznaje się za zakończoną bez rozstrzygnięcia, chyba że pojawią się nowe istotne okoliczności.
9. Na wniosek osoby zgłaszającej na czas trwania postępowania dokonuje się
w miarę możliwości rozdzielenia stron konfliktu w ramach struktury organizacyjnej Urzędu.”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie podane do wiadomości pracowników Urzędu poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2019

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie Kodeksu Etyki Pracowników
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Na podstawie art. 43 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 512 ) i § 7 ust.1 pkt 2 i 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zmienionego Uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 267/6513/13 z dnia 9 września 2013 r., Nr 291/7019/13 z dnia 12 listopada 2013 r., Nr 301/7319/13 z dnia 17 grudnia 2013 r., Nr 321/7703/14 z dnia 18 lutego 2014 r., Nr 348/8284/14 z dnia 13 maja 2014 r., Nr 359/8629/14 z dnia 17 czerwca 2014 r., Nr 365/8689/14 z dnia 1 lipca 2014 r., Nr 370/8828/14 z dnia 14 lipca 2014 r, Nr 413/9734/14 z dnia 29 października 2014 r., Nr 3/87/14 z dnia 9 grudnia 2014 r., Nr 16/319/15 z dnia 21 stycznia 2015 r., Nr 21/426/15 z dnia 3 lutego 2015 r., Nr 55/1234/15 z dnia 19 maja 2015 r., Nr 63/1409/15 z dnia 9 czerwca 2015 r., Nr 72/1573/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 94/2142/15 z dnia 22 września 2015 r., Nr 104/2324/15 z dnia 20 października 2015 r., Nr 111/2408/15 z dnia 3 listopada 2015 r., Nr 132/2861/16 z dnia 12 stycznia 2016 r., Nr 141/3015/16 z dnia 2 lutego 2016 r., Nr 146/3096/16 z dnia 16 lutego 2016 r., Nr 169/3511/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr 170/3514/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 176/3588/16 z dnia 17 maja 2016 r., Nr 188/3865/16 z dnia 21 czerwca 2016 r., Nr 203/4102/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r., Nr 219/4427/16 z dnia 30 września 2016 r., Nr 220/4470/16 z dnia 4 października 2016 r., Nr 248/4975/16 z dnia 13 grudnia 2016 r., Nr 251/5058/16 z dnia 20 grudnia 2016 r., Nr 328/7047/17 z dnia 8 sierpnia 2017 r., Nr 337/7215/17 z dnia 5 września 2017 r., Nr 362/7656/17 z dnia 7 listopada 2017 r., Nr 383/8069/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. Nr 393/8221/18 z dnia 23 stycznia 2018 r., Nr 409/8563/18 z dnia 19 marca 2018 r. Nr 494/10432/18 z dnia 13 listopada 2018 r., Nr 22/509/19 z dnia 12 lutego 2019 r., Nr 28/720/19 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc Zarządzenie nr 60/2018 Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2019
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Kodeks Etyki

Pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Rozdział I

Zasady ogólne

§ 1

1. Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wyznacza zasady postępowania pracowników Urzędu, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, bez względu na zajmowane stanowisko czy rodzaj wykonywanej pracy.
2. Pracownicy obowiązani są przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych,
w tym zawartych w niniejszym Kodeksie.
3. Normy Kodeksu naruszają Pracownicy, którzy sposobem postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim narażają się na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.

§2

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o :
2. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
3. Marszałku Województwa - należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Podkarpackiego;
4. Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Województwa Podkarpackiego dyrektora Departamentu Organizacyjno – Prawnego;
5. Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
6. Radnych – należy przez to rozumieć radnych Województwa Podkarpackiego;
7. Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
8. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół ds. Kodeksu Etyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
9. Opinii – należy przez to rozumieć opinię Zespołu dotyczącą naruszenia zasad Kodeksu.

§3

1. Pracownicy zobowiązani są wykonywać rzetelnie zadania oraz dbać o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.
2. Pracownicy traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą Państwu i społeczności regionalnej, przestrzegają porządku prawnego oraz wykonują powierzone zadania.
3. Kodeks nie narusza innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników.

§ 4

Postanowienia Kodeksu określają zasady postępowania Pracowników w relacjach z:
1) przełożonymi;
2) podwładnymi;
3) współpracownikami;
4) petentami.

Rozdział II

Zasady postępowania Pracowników

§5

Zasada praworządności

1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.
2. Pracownik wszelkich rozstrzygnięć dokonuje wyłącznie na podstawie prawidłowo dokonanych ustaleń faktycznych, zgodnie z prawem, a uzyskane w toku przeprowadzonych czynności informacje zachowuje wyłącznie do celów służbowych.

§ 6

Zasada bezstronności

1. Pracownik pozostaje bezstronny i obiektywny, przy wykonywaniu powierzonych zadań nie kieruje się własnym interesem, bądź interesem osób mu bliskich oraz nie ulega wpływom innych osób.
2. Pracownik nie podejmuje prac ani zajęć pozostających w sprzeczności z pełnionymi obowiązkami służbowymi, nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty, nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystanie powierzonych mu zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.
3. Pracownik nie manifestuje w pracy swoich przekonań politycznych, a przy wykonywaniu swoich zadań wystrzega się faworyzowania bądź dyskryminowania współpracowników z uwagi na ich przekonania polityczne lub przynależność partyjną.

§ 7

Zasada profesjonalizmu

1. Pracownik dba o rozwój osobisty stale pogłębiając posiadaną wiedzę zawodową oraz podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
2. Pracownik podejmuje czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności sprawy, dając gwarancję rzetelnego i wszechstronnego jej rozpatrzenia.
3. Pracownik powierzone sprawy realizuje wnikliwie, terminowo i rozważnie, polecenia służbowe wykonuje w sposób gwarantujący poszanowanie pracy, uwzględniając dobro petentów i ograniczający możliwość popełnienia pomyłek.

§ 8

Zasada odpowiedzialności

1. Pracownik ponosi odpowiedzialność za własne działania, w tym podjęte decyzje, opracowane materiały i przekazywane informacje, nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.
2. W przypadku stwierdzenia okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, marnotrawstwa środków publicznych, defraudacji czy też nadużywania władzy, pracownik informuje o tym swojego przełożonego.

§ 9

Zasada jawności

1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było przejrzyste, dokonuje czynności w sposób jawny, szanując prawo obywateli do informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie.
2. Pracownik w sposób rzetelny dokumentuje przeprowadzone czynności, udziela wyczerpujących informacji petentom, Radnym, osobom reprezentującym instytucje publiczne oraz podmioty prywatne, przełożonym, podwładnym oraz współpracownikom.

§ 10

Zasada uczciwości i rzetelności

1. Pracownik wykonuje swoje zadania w sposób rzetelny, sumienny i niezwłocznie, zgodnie z przepisami określającymi terminy ich załatwiania, w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami i uprzedzeniami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i naprawienia ich konsekwencji.
2. Pracownik składający oświadczenie w związku z obowiązującym w Urzędzie przepisami (regulamin pracy, regulamin gospodarowania środkami funduszu socjalnego, rozliczenia czasu pracy, rozliczenia kosztów wyjazdów służbowych i inne),odpowiada za jego pełną zgodność ze stanem faktycznym.
3. Pracownik przestrzega czasu pracy obowiązującego w Urzędzie i wykorzystuje go wyłącznie do realizacji obowiązków służbowych.

§ 11

Zasada uprzejmości i kultury osobistej

1. Pracownik zachowuje się godnie w miejscu pracy jak i poza nim oraz zobowiązany jest do zachowania uprzejmości i życzliwości.
2. Pracownik posługuje się jasnym i zrozumiałym słownictwem, z zachowaniem zasad gramatyki i kultury języka polskiego.
3. Pracownik dostosowuje swój wygląd i strój do powagi i godności Urzędu, strój ten powinien być estetyczny, schludny i czysty, powinny go cechować umiar i prostota.
4. Pracownik powinien dbać o utrzymanie czystości swojego stanowiska pracy.
5. Pracownik traktuje współpracowników z szacunkiem, dba o integralność środowiska oraz przyjazną atmosferę sprzyjającą wykonywaniu powierzonych zadań, jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczeń oraz wiedzy współpracowników i przełożonych.

§ 12

Zasada dobrych relacji między Pracownikami

1. Pracownik relacje służbowe opiera na współpracy, wzajemnym szacunku, życzliwości, nie dopuszcza do powstawania konfliktów.
2. Pracownik wystrzega się zachowań, które noszą znamiona dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego, czy też nadużywania władzy, inicjuje działania zmierzające do poprawy organizacji pracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu.
3. Pracownik przekazuje wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach lub nieprawidłowościach w postępowaniu innego pracownika jego przełożonemu. Doświadczeni pracownicy służą radą i pomocą mniej doświadczonym, zwłaszcza w rozstrzyganiu trudnych spraw.
4. Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze dają dobry przykład swym postępowaniem, w sytuacjach wątpliwych etycznie udzielają niezbędnego wsparcia podwładnym.
5. Działania lub zachowania odnoszące się do pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników są działaniami o znamionach mobbingu. Sposób postępowania w takich przypadkach określa odrębne zarządzenie Marszałka Województwa.

§ 13

Zasada dbałości o dobre imię Urzędu i Pracowników

1. Pracownik swym praworządnym, uczciwym i profesjonalnym postępowaniem oraz nienaganną postawą etyczną dba o pozytywny wizerunek Urzędu oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz.
2. Pracownik zarówno w związku z wykonywanymi zadaniami służbowymi, jak i poza nimi pozostaje lojalny wobec Urzędu i innych pracowników. Zachowuje powagę
i powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy Urzędu i innych Pracowników.
3. Pracownik nie wypowiada wobec petenta lub publicznie niekorzystnej oceny działalności zawodowej innego pracownika i nie dyskredytuje go w jakikolwiek inny sposób.

Rozdział III

Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu 

§ 14

Postanowienia ogólne

1. Procedury regulują postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etycznych, określonych w Kodeksie.
2. Procedury nie naruszają innych przepisów regulujących prawa i obowiązki Pracowników.
3. Pracownik ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w Kodeksie oraz reagowania na wszelkie przejawy jego naruszenia.
4. Za nieprzestrzeganie zasad określonych w Kodeksie mogą być stosowane sankcje przewidziane w przepisach prawa pracy, w szczególności kary porządkowe wskazane w Regulaminie pracy Urzędu, zmiany warunków pracy i płacy lub rozwiązanie umowy o pracę.

§15

Zespół ds. Kodeksu Etyki

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego, odrębnym Zarządzeniem powołuje Zespół do spraw Kodeksu Etyki, którego głównym celem jest rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem zasad Kodeksu.
2. Zespół powoływany jest spośród Pracowników wyróżniających się nienaganną postawą i szczególnymi walorami moralnymi, niekaranymi uprzednio za naruszenie zasad określonych w Kodeksie.
3. Marszałek Województwa wskazuje z grona członków Zespołu przewodniczącego.

§16

Zadania Zespołu

1. Do zadań Zespołu należy:
1) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem zasad Kodeksu;
2) udzielanie porad Pracownikom w sytuacjach wątpliwych etycznie;
3) sporządzanie protokołów posiedzeń, przygotowywanie opinii i przedkładanie ich Marszałkowi, który określi dalszy sposób postępowania w zależności od charakteru naruszeń.
2. Zespół ma obowiązek dokładnego przeanalizowania i wyjaśnienia każdego zgłoszonegoprzypadku naruszenia zasad określonych w Kodeksie.

§17

Zasady zgłaszania przypadków nieetycznego postępowania

1. W przypadku naruszenia zasad postępowania określonych w Kodeksie Pracownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Marszałkowi.
2. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej, przekazując je w zaklejonej kopercie poprzez sekretariat Marszałka.
3. Zgłoszenie zawiera:
- imię i nazwisko zgłaszającego;
- opis sprawy ze wskazaniem zasad Kodeksu, które mogły zostać naruszone oraz imiona i nazwiska osób, które zasady te naruszyły;
- imiona i nazwiska osób, które mogłyby być świadkami w sprawie.
4. Urząd ma obowiązek zapewnienia warunków umożliwiających zgłaszanie przypadków nieetycznego postępowania, bez narażenia osoby zgłaszającej na jakiekolwiek negatywne konsekwencje, w szczególności ujawnienie i rozpowszechnienie jej danych osobowych lub dyskryminacyjne traktowanie.
5. Sprawy dotyczące naruszenia zasad postępowania określonych w Kodeksie rozpatrywane są w kolejności ustalonej zgodnie z datą przyjęcia zgłoszenia.
6. Postępowanie rozpoczyna się nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia, zaś kończy nie później niż w ciągu 30 dni od daty pierwszego posiedzenia w danej sprawie. W przypadku postępowań szczególnie skomplikowanych postępowanie może zostać przedłużone nie więcej niż do 60 dni od daty pierwszego posiedzenia, o czym Zespół pisemnie poinformuje zgłaszającego. Postępowanie kończy się sporządzeniem opinii.
7. Opinia przekazywana jest:
- Marszałkowi Województwa wraz z protokołami posiedzeń w danej sprawie celem określenia dalszego sposobu postępowania w zależności od charakteru naruszeń;
- stronom postępowania.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 18

1. Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Kodeksu. Nowozatrudniony Pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Kodeksu i złożenia oświadczenia przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych.
2. Marszałek Województwa osobnym zarządzeniem powołuje Zespół ds. Kodeksu Etyki, którego głównym celem jest rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem zasad Kodeksu.
3. Kodeks zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego.

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi