Na skróty:

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 19 / 2019
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1316 z późn. zm.) oraz § 7 ust.1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ze zmianami, w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Ogólnopolskim Pracowniczym Związkiem Zawodowym „Konfederacja Pracy” Organizacja Zakładowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a)w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO).”

b)po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania usług i świadczeń oraz dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie”.

2) w § 8 w ust. 2:

a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„- przychód przez który należy rozumieć wszelkie źródła dochodów (w szczególności dochody ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych osiągany zarówno w kraju jak i zagranicą) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez podatnika, składki zdrowotne i należny podatek dochodowy,”

b) tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego pomniejszone o składki zdrowotne i należny podatek dochodowy,”

c) tiret siódme otrzymuje brzmienie:
„ - świadczenia rodzinne (za wyjątkiem 500 plus),”

d) tiret ósme otrzymuje brzmienie:
„ - inne dochody (np. diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, dywidendy, dochody z najmu, itp.).”

3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc materialną (zapomogę, świadczenie rzeczowe) zobowiązane są złożyć załącznik Nr 3 do Regulaminu oraz przedstawić do wglądu np. rozliczenie roczne podatku – deklaracje PIT, zaświadczenia z zakładu pracy współmałżonka, zaświadczenie z ZUS, KRUS, Gminy – o wysokości wszelkich zasiłków np. rodzinnych, dodatków dla rodzin zastępczych, zaświadczenia szkół o wysokości stypendiów, inne dokumenty potwierdzające dochody pochodzące z innych źródeł niż wskazane w rocznych zeznaniach podatkowych np. podstawę wymiaru podatku rolnego i leśnego, dochody pochodzące z zagranicy, stypendia nieopodatkowane, alimenty itp., mające wpływ na wysokość deklarowanego przez pracownika dochodu, na podstawie których ustalony został średni miesięczny dochód. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez osobę uprawnioną do świadczeń (pracownika, emeryta, rencistę) za zgodność z oryginałem, poświadczenie powinno zawierać czytelny podpis osoby uprawnionej, datę i miejsce poświadczenia, które po rozpatrzeniu wniosku zostaną zwrócone.

4) w § 11 po ust. 1 dodaje sięust 2 o brzmieniu:

„2. Dokumenty zawierające dane osobowe szczególnych kategorii, ujawniające np. dane dotyczące zdrowia, składa się wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie stanowiącą załącznik Nr 13 do Regulaminu. Wyżej wymienione dokumenty zostaną po rozpatrzeniu wniosku niezwłocznie zwrócone”.

5) po § 21 dodaje się § 22 w brzmieniu:

§ 22.
Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO:

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania usług i świadczeń oraz dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych; podmioty, którym Urząd udostępnia dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na rzecz Urzędu na podstawie zawieranych umów; podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Osoba uprawniona posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu w zakresie przetwarzania, do nie podlegania profilowaniu.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa PodkarpackiegoRzeszowie.
 7. Osoba uprawniona ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie, usunięcia danych osobowych, gdy jedyną podstawą ich przetwarzania jest zgoda.
 8. Osoba uprawniona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz wynika z przepisów prawa.”

6) załącznik Nr 4 do Regulaminu otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

7) załącznik Nr 10 do Regulaminu otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

8) załącznik Nr 11 do Regulaminu otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

9) załącznik Nr 2 do zasad korzystania z zakładowego obiektu socjalnegoPolańczyku określonych w załączniku Nr 12 do Regulaminu otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

10) dodaje się załącznik Nr 13 do Regulaminu w brzmieniu stanowiącym załąNr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

ZARZĄDZENIE Nr 79 / 2018
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1316 z późn. zm.) oraz § 7 ust.1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowiez późn. zm., w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Ogólnopolskim Pracowniczym Związkiem Zawodowym „Konfederacja Pracy” Organizacja Zakładowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Rzeszów,

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik Nr 10 do Regulaminu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2)załącznik Nr 11 do Regulaminu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Orty
l

 

ZARZĄDZENIE Nr 55 / 2018
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 z późn. zm.) oraz § 7 ust.1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm., w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność" przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Ogólnopolskim Pracowniczym Związkiem Zawodowym „Konfederacja Pracy" Organizacja Zakładowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Rzeszów,

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm., wprowadza się następującą zmianę:

Załącznik Nr 12 do Regulaminu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 16.01.2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.) oraz § 7 ust.1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm., w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Ogólnopolskim Pracowniczym Związkiem Zawodowym „Konfederacja Pracy” Organizacja Zakładowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Rzeszów,

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Przeznaczenie uzyskanej pożyczki winno być udokumentowane odpowiednimi dokumentami (fakturami, rachunkami) - oryginałami lub ich kserokopiami, obejmującymi co najmniej 30 % kwoty wnioskowanej pożyczki, poświadczonymi przez osobę uprawnioną do świadczeń (pracownika, emeryta, rencistę) za zgodność z oryginałem, poświadczenie powinno zawierać czytelny podpis osoby uprawnionej, datę i miejsce poświadczenia. Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione w okresie od dnia złożenia wniosku o pożyczkę do 6 miesięcy od daty jej udzielenia. Pożyczkobiorca jest obowiązany przedstawić wyżej wymienione dokumenty pracodawcy bez dodatkowego wezwania w wyżej wymienionym okresie.”,

2) w załącznikach Nr 6/1 i Nr 6/2 do Regulaminu § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest udokumentować przeznaczenie uzyskanej pożyczki odpowiednimi dokumentami (fakturami, rachunkami) - oryginałami lub ich kserokopiami, obejmującymi co najmniej 30% kwoty przyznanej pożyczki, poświadczonymi przez osobę uprawnioną do świadczeń (pracownika, emeryta, rencistę) za zgodność z oryginałem, poświadczenie powinno zawierać czytelny podpis osoby uprawnionej, datę i miejsce poświadczenia. Pożyczkobiorca jest zobowiązany przedstawić wyżej wymienione dokumenty Pracodawcy bez dodatkowego wezwania w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.”,

3) załącznik Nr 9 do Regulaminu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

4) załącznik Nr 12 do Regulaminu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 52 / 2017
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.) oraz § 7 ust.1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm., w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Ogólnopolskim Pracowniczym Związkiem Zawodowym „Konfederacja Pracy” Organizacja Zakładowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Rzeszów, 

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zmienia się załącznik Nr 10 jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

ZARZĄDZENIE Nr 13 / 2017
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 poz. 800 z późn. zm.) oraz § 7 ust.1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,z późn. zm., po uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Organizacją Zakładową Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc:

Zarządzenie Nr 11/2015 Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 luty 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zmienione Zarządzeniem Nr 51/2015 z dnia 15 lipca 2015 r.; Zarządzeniem Nr 72/2015 z dnia 1 października 2015 r.; Zarządzeniem Nr 83/2015 z dnia 19 listopada 2016; Zarządzeniem Nr 25/2016 z dnia 29 marca 2016 r.; Zarządzeniem Nr 28/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.; Zarządzeniem Nr 70/2016 z dnia 14 października 2016 r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 marca 2017 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

REGULAMIN
gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz.800 z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881);

3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U.43, poz. 349).

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.
 2. Regulamin i jego zmiany, coroczny Plan dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz jego zmiany wymagają uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 3. W celu usprawnienia formuły współstanowienia w zakresie Funduszu pracodawca i zakładowe organizacje związkowe mogą powoływać w drodze i na zasadach porozumienia wspólne reprezentacje (Komisje Socjalne).
 4. Interpretacja postanowień Regulaminu oraz corocznego Planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należą do wspólnej kompetencji pracodawcy oraz zakładowych organizacji związkowych.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Funduszu – oznacza to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
2) Regulaminie – oznacza to Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa PodkarpackiegoRzeszowie;
3) Urzędzie – oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoRzeszowie;
4) Marszałku – oznacza to Marszałka Województwa Podkarpackiego;
5) Sekretarzu Województwa – oznacza to Sekretarza Województwa – Dyrektora Departamentu Organizacyjno - Prawnego;
6) dyrektorze departamentu – oznacza to osoby kierujące departamentem lub komórką równorzędną w Urzędzie; 
7) osobach uprawnionych – oznacza to osoby określone w § 5 Regulaminu;
8) uprawnionych członkach rodziny – oznacza to osoby określone w § 6 Regulaminu;
9) pracodawcy – oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoRzeszowie;
10) rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym – rozumie się przez to osoby wymienione w § 5 i 6 Regulaminu;
11) pracownikach – oznacza to pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
12) zakładowych organizacjach związkowych – oznacza to zakładowe organizacje związkowe działające w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
13) Komisji Socjalnej - oznacza to zespół osób składający się z wyznaczonych przez Marszałka pracowników Urzędu oraz przedstawicieli każdej zakładowej organizacji związkowej,
14) zakładowym obiekcie socjalnym – oznacza to zakładowy obiekt socjalny w Polańczyku.

§ 3

 1. Podstawą gospodarowania środkami Funduszu jest roczny plan dochodów i wydatków Funduszu ustalony przez Marszałka w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, nie później niż do końca lutegodanego roku.
 2. Dopuszcza się możliwość odstępstw od zapisów Regulaminu w sytuacjach jednostkowych, w porozumieniu ze związkami zawodowymi i po akceptacji Marszałka.
 3. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i niekorzystanie z niego nie uprawnia do otrzymania jakichkolwiek ekwiwalentów. Świadczenia i usługi socjalne nie są świadczeniami obligatoryjnymi i nie mają charakteru roszczeniowego.
 4. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
 5. Przyznawane z Funduszu ulgowe usługi i świadczenia oraz dopłaty podlegają, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Rozdział II
Przeznaczenie Funduszu

§ 4

Środki Funduszu są przeznaczone w zależności od ich wielkości na dopłatę do kosztów uczestnictwa osób uprawnionych oraz uprawnionych członków rodzin w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej, a w szczególności na:

1) krajowy i zagraniczny wypoczynek dzieci i młodzieży w formie kolonii letnich, zdrowotnych i rehabilitacyjnych, półkolonii, obozów stałych i wędrownych, zimowisk, oaz, zielonych szkół oraz wyjazdów klimatycznych połączonych z leczeniem, opłacony indywidualnie przez osoby uprawnione, potwierdzony fakturą VAT lub innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej;

2) krajowe i zagraniczne wczasy profilaktyczno-lecznicze zakupione przez osobę uprawnioną,także pobyt w sanatorium, potwierdzone fakturą VAT lub innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej;

3) krajowe i zagraniczne wczasy turystyczne zakupione indywidualnie przez osobę uprawnioną, potwierdzone fakturą VAT lub innym dokumentemrównoważnej wartości dowodowej;

4) wypoczynek organizowany przez pracownika Urzędu we własnym zakresie, potwierdzony jego oświadczeniem i zaświadczeniem podpisanym przez dyrektora departamentu o korzystaniu przez uprawnionegowypoczynku przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych; wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do Regulaminu;

5) świadczenia pieniężne dla dzieci w wieku od 1 roku (tj. kończących 1 rokroku korzystania ze świadczenia) do 15 lat (tj. kończących 15 lat w roku korzystania ze świadczenia), z okazji Dnia Dziecka lub/i na dzień Świętego Mikołaja;

6) świadczenia pieniężne dla pracowników, emerytów i rencistówwartości odpowiednio do progów dochodowych;

7) pomoc materialna: finansowa lub rzeczowa w formie:

a)zapomóg losowych dla pracowników, emerytów i rencistów, celem częściowego pokrycia wydatków związanych z ciężką chorobą, likwidacją skutków klęsk żywiołowych, pożaru, kradzieżywłamaniem itp.,

b)zapomóg nielosowych dla pracowników, emerytów i rencistów, znajdujących sięszczególnie trudnej sytuacji materialnej,

c)świadczeń rzeczowych dla pracowników, emerytów i rencistów, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

8)pożyczki na cele mieszkaniowe dla pracowników Urzędu, na warunkach określonych umową, której wzór stanowi załącznik Nr 6/1 do Regulaminu oraz pożyczki na cele mieszkaniowe dla uprawnionych emerytów i rencistów, na warunkach określonych umową, której wzór stanowi załącznik Nr 6/2 do Regulaminu;

9)działalność kulturalno – oświatową i sportowo – rekreacyjną w formie:

a)dopłat do biletów (karnetów) wstępu do: kin, teatrów, muzeów, na imprezy artystyczne, sportowe i inne,

b)dopłat do biletów (karnetów) wstępu na: basen, siłownie, kort tenisowyinne, zakupionych indywidualnie przez osobę uprawnioną, potwierdzone fakturą VAT lub innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej;

c)dopłat do karnetów upoważniających do korzystania z wybranego przez pracodawcę programu sportowo – rekreacyjnego;

d)dopłat do biletów (karnetów) wstępu do: kin, teatrów, muzeów na imprezy artystyczne, sportowe i inne zakupione przez pracodawcę,

10)wypoczynek organizowany przez pracodawcę w formie turystyki grupowej (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, ogniska i inne);

11)wypoczynek dla dzieci i młodzieży organizowany przez pracodawcęszczególności w formie kolonii, obozów i zimowisk;

12)dofinansowanie zakładowego obiektu socjalnego.

 Rozdział III
Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 5

Ze świadczeń finansowanych z Funduszu mogą korzystać na zasadach określonych Regulaminem:

1)pracownicy bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, w tym niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru i czasu jej wykonywania;

2)emeryci i renciści - byli pracownicy Urzędu i Biur Sejmików SamorządowychKrośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu, z wyjątkiem świadczeń określonych w § 4 pkt 3 i 4 oraz pkt 9 lit d;

3)pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, z wyjątkiem świadczeń określonych § 4 pkt 3 i 4;

4)członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-3, spełniający warunki określone w § 6 Regulaminuz wyjątkiem świadczeń określonych w § 4 pkt 6, pkt 9 lit. c, dpkt 10

§ 6

1. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w § 5 pkt 4, zalicza się:

1)pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osób określonych w § 5 pkt 1-3 dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnukirodzeństwo:

– w wieku do lat 18 (tj. kończące 18 lat w roku korzystania ze świadczenia), a jeżeli się kształcą do czasu ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 lat życia ( tj. kończące 20 lat życia w roku korzystania ze świadczenia), pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego;

2)pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osób określonych w § 5 pkt 1-3 dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnukirodzeństwo, wobec których orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) lub o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 887 z późn.zm.) – bez względu na wiek;

3)współmałżonków;

4)członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, pobierający z tego tytułu rentę rodzinną.

2. Uprawnienia do korzystania z Funduszu tracą dzieci wymienione w ust. 1 pkt 1,2,4 w przypadku zawarcia związku małżeńskiego lub uzyskujące dochód roczny ponad kwotę wolną od podatku.

Rozdział IV
Zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu

§ 7

 1. Świadczenie z Funduszu przyznaje Marszałek w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych na wniosek osoby uprawnionej.
 2. W uzgodnieniach, o których mowa w ust. 1 biorą udział wyznaczeni przez Marszałka pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele każdej zakładowej organizacji związkowej. Posiedzenia i ustalenia Komisji Socjalnej są ważne przy udziale co najmniej po jednym przedstawicielu każdej ze stron.
 3. Pracodawca ma prawo weryfikować wybrane oświadczenia oraz dokumenty, co do ich rzetelności, zgodności ze stanem rzeczywistym, żądając w tym celu od pracownika dodatkowej dokumentacji potwierdzającej informacje w nich zawarte. Wobec osoby, która uzyskała świadczenie z Funduszu na podstawie nieprawdziwego oświadczenia lub dokumentu, Pracodawca może zastosować wszelkie prawem przewidziane środki. Ponadto osoba taka zobowiązana będzie do zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania świadczenia do dnia zwrotu oraz traci prawo do korzystania z Funduszu przez okres 1 roku, a w przypadku świadczeń, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4 przez okres 2 lat,od momentu powzięcia wiadomości przez Pracodawcę o zaistniałych zdarzeniach będących podstawą utraty prawa do korzystania z Funduszu. Wniosek osoby, która ubiega się o świadczenie z Funduszu, a nie przedłoży na wezwanie Pracodawcy dodatkowej dokumentacji, o której wyżej mowa zostanie odrzucony.
 4. Odmowa przyznania świadczenia wymaga pisemnego uzasadnienia jedynie na wniosek zainteresowanej osoby. Osoba ta może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wystąpić z pisemnym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ponowna negatywna decyzja pracodawcy i zakładowych organizacji związkowych jest ostateczna.
 5. W przypadku zatrudnienia w Urzędzie obojga małżonków, każdy z nich ma prawo do korzystania z Funduszu na zasadach, jak pozostali pracownicy, z tym, że prawo do dopłaty dla siebie i członków rodziny do tej samej usługi i w tym samym terminie ma tylko jeden z pracowników, drugi z nich korzysta z dopłaty jako członek rodziny.
 6. Osoba uprawniona ubiegająca się o dopłatę dla dzieci powyżej 18 roku życia, uprawnionych do korzystania z Funduszu, zobowiązana jest przedłożyć oświadczenie potwierdzające kontynuowanie przez nie nauki.
 7. Osoba uprawniona może otrzymać w danym roku kalendarzowym jedną dopłatę do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży opłaconego indywidulanie lub organizowanego przez pracodawcę, z wyjątkiem przypadków określonych w § 9 ust. 2 Regulaminu.
 8. W przypadku ubiegania się o świadczenie lub dopłatę z Funduszu na podstawie dokumentów wystawionych poza granicami Polski wymaga się ich przetłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.
 9. Pracodawca prowadzi imienną ewidencję przyznawanych świadczeń dla poszczególnych uprawnionych.

§ 8

 1. Osoby uprawnione ubiegające się o świadczenia socjalne określone w § 4 pkt 1 - 4 składają wniosek do Marszałka w terminie do końca marca danego roku. Wnioski o udzielenie pomocy materialnej oraz pożyczek można składać w każdym czasie. Wzór wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu, wzór wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu, wzór wniosku o przyznanie zapomogi losowej, nielosowej oraz świadczenia rzeczowego, stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu.
 2. Osoby ubiegające się o świadczenia socjalne składają, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do Regulaminu, oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez średni miesięczny dochód rozumie się łącznie wszelkie dochody osób, o których mowa w § 5 i § 6 Regulaminurodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym), z roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku, podzielone przez liczbę osób i podzielone przez dwanaście, z zastrzeżeniem ust 5-7. Dochód ten obejmuje w szczególności:
  -       zarobek brutto pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w tym zarobek osiągany za granicą,
  -       emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
  -       alimenty,
  -       stypendia,
  -       dochody z gospodarstwa rolnego (powyżej 1ha przeliczeniowego) obliczony na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, przyjmując że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości określonej na podstawie art. 9 ust. 7 lub 8 ustawy o pomocy społecznej,
  -       dochody z działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności: dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne obowiązujące osoby ubezpieczone,
  -       świadczenia rodzinne,
  -       inne dochody.
 3. Osoby uprawnione, ubiegające się o jakąkolwiek pomoc z Funduszu, których średni miesięczny dochód nie przekracza 1300,00 zł na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby ubiegające się o pomoc materialną zobowiązane są złożyć wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik Nr 4 do Regulaminu dokumenty – oryginały lub ich kserokopie poświadczone przez osobę uprawnioną do świadczeń (pracownika, emeryta, rencistę) za zgodność z oryginałem, poświadczenie powinno zawierać czytelny podpis osoby uprawnionej, datę i miejsce poświadczenia (np. rozliczenie roczne podatku – deklaracje PIT, zaświadczenia z zakładu pracy współmałżonka, zaświadczenie z ZUS, KRUS, Gminy – o wysokości wszelkich zasiłków np. rodzinnych, dodatków dla rodzin zastępczych, zaświadczenia szkół o wysokości stypendiów, inne dokumenty potwierdzające dochody pochodzące z innych źródeł niż wskazane w rocznych zeznaniach podatkowych np. podstawę wymiaru podatku rolnego i leśnego, dochody pochodzące z zagranicy, stypendia nieopodatkowane, alimenty itp., mające wpływ na wysokość deklarowanego przez pracownika dochodu), na podstawie których ustalony został średni miesięczny dochód.
 4. Pracownik, który podjął pracę po raz pierwszy w życiu w danym roku, podaje we wniosku przychody za czas zatrudnienia w Urzędzie.
 5. Pracownik, który w roku poprzedzającym przyznanie świadczenia nie osiągał dochodów lub osiągał dochody wolne od podatku, podaje we wniosku dochody za czas zatrudnienia w Urzędzie.
 6. Pracownik, który w roku poprzedzającym przyznanie mu świadczeniaFunduszu nie przepracował całego roku kalendarzowego podaje we wniosku dochody za czas faktycznie przepracowany.
 7. Zapisy ust. 5 i 6 dotyczą również uprawnionych członków rodziny pracownika bez względu na miejsce ich zatrudnienia.
 8. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na osobęrodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, o którym mowa w ust. 2 pracownicy, emeryci i renciści zobowiązani są składać w terminie do 30 kwietnia danego roku chyba, że wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego zostaje złożony przed tym terminem, wówczas oświadczenie składa wraz z wnioskiem.

§ 9

 1. Osoba uprawiona może otrzymać dopłatę do jednej wybranej formy wypoczynku dzieci (kończących 3 lata w dniu rozpoczęcia korzystania ze świadczenia) i młodzieży, o którym mowa w § 4 pkt 1 lub 11 Regulaminu corocznie.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby uprawnione:|
  - wychowujące samotnie dzieci,
  - mające rodziny wielodzietne (z trojgiem lub większą liczbą dzieci),
  - mające dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej opieki i leczenia, oraz wychowujące dzieci częściowo lub całkowicie osierocone,
 3. mogą otrzymać corocznie dopłatę do dwóch form wypoczynku określonego w § 4 pkt 1 i 11 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że z dopłaty do wypoczynku określonego w § 4 pkt 11 Regulaminu można skorzystać raz w roku.
 4. Podstawą rozliczenia dopłaty do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży w zorganizowanej formie jest złożenie faktury VAT lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej wraz z oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do Regulaminu.
 5. Rodzice zatrudnieni w Urzędzie korzystają ze świadczeń dla dzieci i młodzieży tylko z tytułu zatrudnienia jednego z nich, za wyjątkiem świadczeń, o których mowa w § 4 pkt 5 Regulaminu.
 6. Wysokość dopłaty ustala się w oparciu o Tabelę dopłat z Funduszu do wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników Urzędu, stanowiącą załącznik
 7. Nr 8 do Regulaminu, w ramach posiadanych środków na dany rok.

§ 10

 1. Z dopłaty do jednej wybranej formy wypoczynku, wymienionej w Regulaminie, uprawione osoby, o których mowa w § 5 i 6 Regulaminu, mogą korzystać nie częściej niż raz na dwa lata.
 2. Dopłata do krajowych i zagranicznych wczasów, o których mowa w § 4 pkt 2, 3 oraz wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie, o którym mowa w § 4 pkt 4 dla uprawnionych członków rodzin może wynieść 50% wartości dofinansowania przysługującego pracownikowi. Dopłata dla członków rodzin przysługuje w roku otrzymania dopłaty przez pracownika, za ten sam okres i tę samą formę wypoczynku.
 3. Wypłata świadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu powinna nastąpić przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego w danym roku. W każdym takim przypadku należy niezwłocznie przedłożyć pracodawcy aktualne dokumenty potwierdzające ten fakt. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w danym roku wypłacone świadczenie podlega niezwłocznie zwrotowi.
 4. Wypłata świadczeń, o których mowa w § 4 pkt 1 – 3 Regulaminu następuje po przedłożeniu przez uprawionego wymaganych dokumentów.
 5. Wysokość dopłaty ustala się w oparciu o Tabelę dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku pracowników Urzędu i uprawnionych członków rodzin, stanowiącą załącznik Nr 9 do Regulaminu, w ramach posiadanych środków na dany rok.
 6. Niezachowanie terminów, o których mowa w § 8 ust. 1 skutkować będzie rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie form wypoczynku wymienionych w § 4 ust. 1 – 4 dopiero pod koniec IV kwartału danego roku i po uzgodnieniu przez Komisję Socjalną. Termin określony w § 8 ust. 1 nie dotyczy pracowników Urzędu zatrudnionych w danym roku kalendarzowym po 31 marca. Informację o planowanej formie wypoczynku oraz o liczbie osób uprawnionych do korzystania z dofinansowania wypoczynku składają oni niezwłocznie po nawiązaniu stosunku pracy.

§ 11

Okoliczności wskazane we wniosku o przyznawanie zapomóg losowych i nielosowych, świadczeń rzeczowych oraz pożyczek winny być udokumentowane odpowiednimi dokumentami (np. zaświadczeniami, fakturami itp.) - oryginałami lub ich kserokopiami poświadczonymi przez osobę uprawnioną do świadczeń (pracownika, emeryta, rencistę) za zgodność z oryginałem, poświadczenie powinno zawierać czytelny podpis osoby uprawnionej, datę i miejsce poświadczenia. Zapomoga i świadczenie rzeczowemoże być przyznane raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, i w zależności od możliwości finansowych Funduszu, świadczenie może być przyznane kolejny raz w tym samym roku.

§ 12

 1. Pożyczki z Funduszu mogą być udzielone, na remont/modernizację mieszkania/domu, do wysokości 350% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 2015, poz. 2008 z późn. zm.), obowiązującego w dniu 1 stycznia roku, w którym jest przyznawana pożyczka. Wysokość pożyczki uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, oraz od wysokości środków na odrębnym rachunku bankowym Funduszu i wysokości kwoty przeznaczonej na pożyczki mieszkaniowe określonej w Planie dochodów i wydatków, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 2. Wnioski o przyznanie pożyczki mieszkaniowej złożone do pracodawcy w danym roku kalendarzowym, nierozpatrzone z powodu braku środków finansowych Funduszu, winny być rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym. Wzór wniosku o przyznanie pożyczki stanowi załącznik Nr 6 do Regulaminu.
 3. Pożyczki na cele mieszkaniowe z Funduszu mogą być udzielane osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, określonym w § 5 pkt 1-3, raz na trzy lata liczone od daty ostatnio przyznanej pożyczki z zastrzeżeniem, że wniosek o przyznanie kolejnej pożyczki nie może być złożony wcześniej niż po całkowitej spłacie ostatnio przyznanej pożyczki.
 4. W przypadku, gdy oboje małżonkowie są pracownikami Urzędu prawo do korzystania z pożyczki ma każdy z nich w tym samym czasie.
 5. W uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe, w szczególności takie jak: pożar, kradzież z włamaniem, zalanie mieszkania/domu) pożyczka może być udzielona przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 pod warunkiem, że ostatnio udzielona pożyczka została już w całości spłacona.
 6. W sytuacji zaistnienia zdarzenia losowego pożyczkobiorca wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki może równocześnie złożyć wniosek o zawieszenie spłaty tejże pożyczki na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Do ww. wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
 7. Warunkiem przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe, przeznaczonej na remont, modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego, jest posiadanie tytułu prawnego do mieszkania lub domu i zamieszkiwanie w nim przez osobę uprawnioną.
 8. Po rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę zainteresowane Strony podpisują umowę pożyczki według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6/1 lub Nr 6/2 do Regulaminu. Za pożyczkobiorcę poręcza dwóch poręczycieli, pracowników Urzędu. Stosunek pracy poręczyciela nie może być zawarty na okres krótszy niż okres na jaki została ustalona spłata pożyczki. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z poręczycielem, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zmiany poręczyciela, pod rygorem postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.
 9. Pożyczki z Funduszu podlegają oprocentowaniu w stosunku rocznym w zależności od średniego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, o którym mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu:
  - do 1 000,00 zł – 1 % w stosunku rocznym,
  - ponad 1000,00 zł do 1 300,00 zł – 2 % w stosunku rocznym,
  - ponad 1 300,00 zł – 3 % w stosunku rocznym.
 10. Okres spłaty pożyczki ustala się na okres 10,18 lub 24 miesięcy.
 11. Spłata ustalonych rat pożyczki następuje od następnego miesiącapo podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
 12. Przeznaczenie uzyskanej pożyczki winno być udokumentowane odpowiednimi dokumentami (fakturami, rachunkami) - oryginałami lub ich kserokopiami, obejmującymi co najmniej 50 % kwoty wnioskowanej pożyczki, poświadczonymi przez osobę uprawnioną do świadczeń (pracownika, emeryta, rencistę) za zgodność z oryginałem, poświadczenie powinno zawierać czytelny podpis osoby uprawnionej, datę i miejsce poświadczenia. Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione w okresie od dnia złożenia wniosku o pożyczkę do 6 miesięcy od daty jej udzielenia. Pożyczkobiorca jest obowiązany przedstawić wyżej wymienione dokumenty pracodawcy bez dodatkowego wezwania w wyżej wymienionym okresie.
 13. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 12 w zakreślonym terminie lub przeznaczenie pożyczki na inny cel niż określony w umowie skutkować będzie obowiązkiem natychmiastowego zwrotu całej kwoty udzielonej pożyczki wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia udzielenia pożyczki do dnia zwrotu włącznie.
 14. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą spłata pożyczki następuje na warunkach określonych w umowie pożyczki.
 15. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli z zastrzeżeniem ust. 16.
 16. Pożyczkę udzieloną na cele mieszkaniowe z Funduszu w przypadku śmierci pożyczkobiorcy umarza się.
 17. Nie podpisanie umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o jej przyznaniu jest równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z pożyczki.

§ 13

 1. Wartość świadczeń pieniężnych, o których mowa w § 4 pkt 6 określa Tabela stanowiąca załącznik Nr 10 do Regulaminu.
 2. Pracownik, emeryt i rencista chcący uzyskać świadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do Regulaminu.
 3. Niezłożenie oświadczenia powoduje przyznanie świadczenia w najniższej wysokości.

§ 14

 1. Wartość świadczeń pieniężnych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka lub/i na dzień Świętego Mikołaja określa Tabela stanowiąca załącznik Nr 11 do Regulaminu.
 2. Uprawniona osoba chcąca uzyskać świadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do Regulaminu.
 3. Niezłożenie oświadczenia powoduje przyznanie świadczenia w najniższej wysokości.

§ 15

1. Dopłata do zakupionych przez osobę uprawnioną biletów (karnetów),których mowa w § 4 pkt 9 lit. a i b oraz dopłata do karnetów upoważniających do korzystania z wybranego przez pracodawcę programu sportowo – rekreacyjnego, o których mowa § 4 pkt 9 lit. c nie może przekroczyć rocznie wartości świadczenia pieniężnego.

2. Podstawą rozliczenia dopłaty, o której mowa w ust 1 jest jednokrotne złożenieDepartamencie Organizacyjno - Prawnym nie później niż do dnia 30 listopada danego roku, faktury VAT lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej potwierdzającego poniesiony koszt w danym roku i wystawionego na osobę uprawnioną.

3. Wraz z dokumentem, o którym mowa w ust. 2 należy przedłożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do Regulaminu. Niezłożenie oświadczenia powoduje przyznanie dopłaty w najniższej wysokości.

4. Dopłata do karnetów upoważniających do korzystania z wybranego przez pracodawcę programu sportowo-rekreacyjnego, o którym mowa w § 4 pkt 9 lit c, może wynieść:

1) do 60 % kosztu karnetu – uprawnionemu, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, o którym mowa w § 8 ust. 2, nie przekracza 1 000,00 zł;

2) do 50 % kosztu karnetu – pozostałym uprawnionym, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do Regulaminu.

5. W danym roku kalendarzowym osobie uprawnionej przysługiwać będzie według jej wyboru:

1) dopłata do zakupionych przez osobę uprawnioną biletów (karnetów),których mowa w § 4 pkt 9 lit a i b,

2)dopłata do karnetów upoważniających do korzystania z wybranego przez pracodawcę programu sportowo-rekreacyjnego, o których mowa w § 4 pkt 9 lit c, z zastrzeżeniem, że dopłaty o których mowa w pkt 1 i 2 zostaną potrącone z przysługującego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w § 4 pkt 6.

6. Rozliczenie będzie dokonywane jednorazowo a wypłata świadczenia pieniężnego, bądź jego różnica wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 5, nastąpi w grudniu danego roku.

§ 16

Dopłata do wypoczynku organizowanego przez pracodawcę, o którym mowa w § 4 pkt 10 i 11, może wynieść:

1)do 70% kosztu wypoczynku – uprawnionemu, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, o którym mowa w § 8 ust. 2, nie przekracza 1000,00 zł,

2)do 50% kosztu wypoczynku – pozostałym uprawnionym.

W wypoczynku organizowanym przez pracodawcę w formie turystyki grupowej (wycieczki turystyczno-krajoznawcze, ogniska i inne), o którym mowa w § 4 pkt 10 mogą brać udział wyłącznie pracownicy Urzędu oraz emeryci i renciści.

§ 17

Zasady korzystania z zakładowego obiektu socjalnego w Polańczyku określa załącznik Nr 12 do Regulaminu.

 Postanowienia końcowe

§ 18

Wnioski w sprawach przyznania świadczeń finansowanych z Funduszu należy składać w Departamencie Organizacyjno - Prawnym Urzędu.

§ 19

Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami podaje się do wiadomości pracownikom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego.

§ 20

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego ustalaniu.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
Zarząd Organizacji Zakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego