Rejestr petycji w roku 2021

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana)

Przedmiot petycji

Przewidywany termin załatwienia

Dane dotyczące przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii

Sposób załatwienia petycji

Skan petycji

 1

 27.01.2021 r.

Henryk Leicht, Waldemar Pitycz - Radni Gminy Baligród

petycja w sprawie realizowanej inwestycji w zakresie przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew-Czarna na odcinku Hoczew-Polańczyk

 27.04.2021 r.

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 9.02.2021 r., znak: DT-I.8010.35.2021.ŁL

 plik

2

3.03.2021 r.

Maria Olszańska - Radna Gminy Przemyśl reprezentująca mieszkańców wsi Ostrów

petycja w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Domaradz w miejscowości Ostrów

3.06.2021 r.

pismem z dnia 17.03.2021 r., znak: DT-I.8026.32.2020.MF zwrócono się do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o ponowne ujęcie przedmiotowej sprawy w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - celem weryfikacji zaistnienia nowych okoliczności w sprawie

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 24.05.2021 r., znak: DT-I.8026.32.2020.MF

plik

3

15.03.2021 r.

petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu uwzględnienie w zapisach RPO WP na lata 2021-2027 kwestii związanych ze wsparciem projektów dotyczących budowy dróg rowerowych

15.06.2021 r.

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 18.03.2021 r., znak: RP-I.410.1.19.2021.MB

plik

4 16.04.2021 r. petycja w sprawie poprawy nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Szklary, gmina Hyżne 16.07.2021 r.

pismo Wójta Gminy Hyżne z dnia 22.04.2021 r., znak: RIG2.7011.11.2021.PF, popierające zgłoszoną inicjatywę 

pismem znak: DT-I.8010.103.2021.MS zwrócono się do Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z prośbą o analizę zagadnienia i przedstawienie informacji w sprawie

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 10.05.2021 r., znak: DT-I.8010.110.2021.MS plik
5 15.06.2021 r.   w sprawie wykonania ok. 300 metrów chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 884 15.09.2021 r.   udzielono odpowiedzi pismem z dnia 13.07.2021 r., znak: DT-I.8010.1.76.2021.AS plik
6 7.06.2021 r.   w sprawie połączenia kolejowego z Jasła i Rzeszowa przez Jarosław, Lubaczów do miejscowości Hrebenne i budowy przystanku kolejowego Hrebenne Przejście Graniczne w pobliżu przejścia drogowego 7.09.2021 r.     plik