Rejestr petycji w roku 2021

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana)

Przedmiot petycji

Przewidywany termin załatwienia

Dane dotyczące przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii

Sposób załatwienia petycji

Skan petycji

 1

 27.01.2021 r.

 Henryk Leicht, Waldemar Pitycz - Radni Gminy Baligród

petycja w sprawie realizowanej inwestycji w zakresie przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew-Czarna na odcinku Hoczew-Polańczyk

 27.04.2021 r.

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 9.02.2021 r., znak: DT-I.8010.35.2021.ŁL

 plik

2

3.03.2021 r.

Maria Olszańska - Radna Gminy Przemyśl reprezentująca mieszkańców wsi Ostrów

petycja w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Domaradz w miejscowości Ostrów

3.06.2021 r.

plik