Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ, UMORZENIE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ LUB ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

Zgodnie z zapisami art. 281 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.Dz.U.z 2020, poz.1219) Marszałek Województwa posiada uprawnienia organu podatkowego do stosowania przepisów działu III ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 900 z późn. zm.), w odniesieniu do opłat za korzystanie ze środowiska. Jeżeli udzielenie ulgi stanowi pomoc publiczną, to organ udzielający pomocy zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.Dz.U.z 2020 r.,poz.708).

Udzielenie ulgi, w tym:
 • odroczenie terminu płatności;
 • rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwlokę;
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę.
- zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej, może nastąpić na wniosek podatnika wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem  podatnika lub interesem publicznym.

Wniosek o udzielenie ulgi, winien zawierać: 
1) szerokie uzasadnienie istnienia ustawowych przesłanek: ważnego interesu strony i/lub interesu publicznego w myśl art. 67a §1 ustawy Ordynacja Podatkowa. 
2) jednoznacznie określać należności lub zaległości w odniesieniu do których podatnik wnioskuje o udzielenie ulgi: rodzaj opłaty za korzystanie ze środowiska, okres rozliczeniowy którego należność lub zaległość dotyczy, wysokość należności lub zaległości jeśli ulgą mają być objęte również odsetki od zaległości (na dzień doręczenia wniosku) należy to we wniosku zaznaczyć, w przypadku wnioskowanego odroczenia terminu płatności należy wskazać termin odroczenia, w przypadku rat należy podać ich ilość, terminy płatności i wysokości poszczególnych rat (odrębnie dla każdego rodzaju opłaty i okresu rozliczeniowego), 
3) zawierać opis działalności podmiotu i obszaru jego działania, w sposób pozwalający na stwierdzenie czy udzielenie podmiotowi wnioskowanej ulgi stanowić będzie pomoc publiczną. (Wyjaśniam że wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi pomoc publiczną, a więc podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące przesłanki: udzielane jest ono przez Państwo lub ze środków państwowych, przedsiębiorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. 
4) być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z wpisem). 

Do wniosku winny zostać dołączone: 
5) dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej tj. uiszczenie kwoty 10 zł za każdą decyzję udzielającą ulgi za dany okres rozliczeniowy opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000), obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Organem właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu który dokonał czynności urzędowej – a więc Prezydent Miasta Rzeszowa. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu:
Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1. 
Nr rachunku: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
PKO BP S.A. Oddział Rzeszów

 
Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej są zwolnione: 
- jednostki budżetowe, 
- jednostki samorządu terytorialnego 
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
- osoby przedstawiające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa, 
- osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.) 
 
6) dokumenty dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy, pozwalające na ocenę czy wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, w tymaktualne na dzień złożenia wniosku sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. (bilans, rachunek zysków i strat,  wielkości przychodów, kosztów, zadłużenia), posiadany majątek, środki trwałe.
Jeżeli udzielenie ulgi stanowić będzie pomoc publiczną, to podmiot ubiegający się o pomoc winien we wniosku w sposób precyzyjny określić o jaki rodzaj pomocy się ubiega (czy o pomoc de minimis, czy o jeden z rodzajów pomocy wymienionych w art. 67b §1 pkt. 3) ustawy Ordynacja podatkowa) oraz zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – winien przedłożyć: 
a. w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, także o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
– informacje zgodnie z wzorem określonym załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r., poz.1543 ) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc de minimis oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 lub
 b. w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 
– zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. ( Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis, lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 
Wnioskodawca który nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną, winien przekazać podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej : 
7)oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną.
Celem określenia wartości udzielonej pomocy, ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej, winien przedłożyć dokument niezbędny do określenia wartości pomocy
w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto tj.: 
8)dokument potwierdzający zdolność kredytową wnioskującego, ze wskazaną kategorią ratingu(kategorie ratingowe podane są na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce Pomoc publiczna > Informacje dodatkowe > wyjaśnienia > dodatkowe wyjaśnienia dotyczące nowej metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych > ustalanie ratingu). Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną zaświadczeń , oświadczeń lub informacji o których mowa wyżej – zgodnie z art. 37 ust.7 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.
 
ODRACZANIE, ZMNIEJSZANIE ORAZ UMARZANIE PODWYŻSZONYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Na podstawie zapisów art. 316-3119 ustawy POŚ wprowadzono instytucję odraczania, zmniejszania oraz umarzania podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska (tj. wynikającej z braku wymaganego pozwoleniem), w tym za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód i zrzut ścieków. Zgodnie z art. 316 tej ustawy, organem właściwym w sprawach odraczania terminu płatności podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska, a także jej zmniejszania i umarzania jest marszałek województwa.Ponoszenie opłat podwyższonych z tytułu braku pozwolenia - ten zakres reguluje art. 292-293 POŚ w przypadku braku wymaganego pozwoleniem na:
 • wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów;
 • pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o:
 • 200 % za rok 2007 i 2008 oraz
 • 500 % za korzystanie ze środowiska po dniu 1 stycznia 2009 r.
Ponadto podmiot korzystający ze środowiska:
 •  Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3-5, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
 • Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, z zastrzeżeniem ust. 3.
 • Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
  - W przypadku pozbycia się odpadów:
  1) nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych
  2) na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody
  3) na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,15 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania
 • Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
 • Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach.

Współczynniki 0,1 i 0,15 zostały z dniem 12 marca 2010 r. podwyższone do wartości odpowiednio: 0,7 i 1,0 poprzez zmianę wynikającą z ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz.145). Ustawą tą wprowadzono również zapis regulujący ponoszenie opłat podwyższonych niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku. 

Termin płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska, odracza się na wniosek korzystającego ze środowiska obowiązanego do jej uiszczenia, jeżeli realizuje on terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usuniecie przyczyny podwyższonych opłat nie dłuższym niż 5 lat od dnia złożenia wniosku. Termin płatności może być odłożony wyłącznie na okres niezbędny do zrealizowania przedsięwzięcia, o którym mowa wyżej.

Zmiana POŚ wprowadziła możliwość odroczenia opłaty podwyższonej także na wniosek podmiotu obowiązanego do uiszczenia opłaty, jeżeli przedsięwzięcie to ujęte jest w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych i nie naruszono terminu jego realizacji, określonego w tym programie. Odroczenie może objąć opłaty najwyżej w części, w jakiej przewyższa ono kwotę opłaty, jaką ponosiłby podmiot korzystający ze środowiska w przypadku, gdyby posiadał pozwolenie albo inną wymaganą decyzję.

Wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej, powinien zostać złożony do właściwego organu przed upływem terminu jej płatności. Złożenie o odroczenie terminu płatności opłat nie zwalnia z obowiązku ich uiszczenia w części, w jakiej mogą podlegać odroczeniu.
 

Wniosek powinien zawierać:

 1. wskazanie wysokości opłaty, o której odroczenie terminu płatności występuje strona;
 2. opis realizowanego przedsięwzięcia, ewentualnie wskazanie, że przedsięwzięcie to ujęte jest w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych;
 3. harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 6 miesięcy.
  Dodatkowo marszałek może zażądać przedłożenia dowodów potwierdzających możliwość finansowania przedsięwzięcia, jeśli istnieją zastrzeżenia co do możliwości sfinansowania przez wnioskodawcę planowanych przedsięwzięć.
Zgodnie z art. 319 Prawa ochrony środowiska, w przypadku, gdy:
 • terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia podwyższonych opłat, marszałek w drodze decyzji, orzeka o zmniejszeniu odroczonych opłat o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia; 
 • jeżeli odroczenie dotyczy przedsięwzięcia służącego realizacji zadań własnych gminy, do środków własnych wlicza się także środki pochodzące z budżetu gminy;
 • jeżeli odroczeniu podlegały opłaty podwyższone za składowanie lub magazynowanie odpadów z naruszeniem wymogów prawnych w razie zrealizowania przedsięwzięcia organ w drodze decyzji stwierdza umorzenie odroczonych opłat.
Zmiana ustawy POŚ wprowadziła również zapis: jeżeli odroczeniu podlegały opłaty w związku z wprowadzeniem ścieków bez wymaganego pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w razie terminowego wykonania przedsięwzięcia służącego do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych – marszałek stwierdza w drodze decyzji umorzenie odroczonych opłat. Natomiast w przypadku, gdy terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności nie usunęło przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat, to zgodnie z art. 319 ust. 4 POŚ marszałek w drodze decyzji, orzeka o obowiązku uiszczenia odroczonych opłat z opłatą prolongacyjną, o której mowa w przepisach działu III ustawy - Ordynacja podatkowa  (50% wysokości odsetek podatkowych). Jeżeli przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia płatności nie zostanie zrealizowane w terminie, to zgodnie z art. 320 POŚ marszałek w drodze decyzji stwierdza obowiązek uiszczenia odroczonych opłat wraz z określonymi w przepisach działu III ustawy - Ordynacja podatkowa odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres odroczenia. Marszałek może wydać taką decyzję również przed upływem terminu odroczenia w razie stwierdzenia, że przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia nie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. W razie odroczenia terminu płatności opłat stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie wstrzymania biegu terminu przedawnienia należności.

opracował: 

Robert Gnatek - kierownik Oddziału opłat za korzystanie ze środowiska, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. aktualizacja 17-04-2020r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi