http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla beneficjentów RPO WP lata 2014-2020 w zakresie prawa budowlanego pt. Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem obiektów zabytkowych

|
[RP] Joanna Skrzypek

Termin składania ofert upływa 8 marca 2016 r. o godz. 11.00

Złożenie zapytania ofertowego jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: Ocena prawidłowości sporządzenia dwóch operatów szacunkowych zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

|
[PI] Paweł Ciejka

Zamawiający nie wymaga, aby w postępowaniu brały udział wyłącznie podmioty, w których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Termin złożenia oferty: 03.03.2016 do godziny 8:00