Nazwa zadania: Usługa biegłego rewidenta na potrzeby rozliczenia transzy dotacji celowej z Ministerstwa Rozwoju za 2017 r. (sprawozdanie roczne).

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 9 stycznia 2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 338, w zamkniętej kopercie.

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.12.2017 roku, do godz. 11.45 w siedzibie Zamawiającego: ul. Lisa Kuli 13, Rzeszów, pok. 32

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Termin składania ofert upływa 8 grudnia 2017 r. po godz. 10.00.

Termin składania ofert upływa 7 listopada 2017 r. o godz. 12.00.

 

„Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy)”