Produkt uboczny

Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1564) uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje
w drodze decyzji
marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce wytwarzania tego przedmiotu lub tej substancji.

Decyzję o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Do zgłoszeń złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.