Załącznik do uchwały Nr 43/938/15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Protokół

z przebiegu i wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej zmiany Uchwały Nr V/88/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 luty 2015 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie podkarpackim.

Zgodnie z Uchwałą Nr 35/707/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 marca 2015 r., przeprowadzone były konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej zmiany Uchwały Nr V/88/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie podkarpackim.

Proces konsultacji społecznych prowadzony był na podstawie § 3 Uchwały Nr III/28//10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 r. Nr 1, poz. 2) oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 6 i 32, art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

Adresatami przedmiotowych konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w projektach aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przez cały okres konsultacji projekt Uchwały dostępny był na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie www.umwp.podkarpackie.pl, w zakładce Rolnictwo, w zakładce NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i wnioski można było przesyłać lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, Sekretariat Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pok. Nr 319 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W okresie, wyznaczonym na konsultacje tj. od 20 marca 2015 r. do 3 kwietnia 2015 r. nie zgłoszono żadnej uwagi ani wniosku do w/w projektu uchwały.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl