I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.
  z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.), o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, zwanych dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy w 2016 roku.
 2. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, są to osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowych w 2016 roku.
 3. Prace w komisjach konkursowych są nieodpłatne i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Zostały wskazane przez organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.
 2. Znają treść ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy
  o finansach publicznych.
 3. Kandydaci określają 2 obszary tematyczne, w ramach których posiadają kompetencje do oceny ofert oraz uzasadniają je i potwierdzają stosownymi dokumentami.

III. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej:

 1. Z utworzonej bazy, komisje konkursowe powoływane będą każdorazowo
  po ogłoszeniu konkursu ofert przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze Uchwały. Za powołanie kandydatów do oceny ofert, które wpłynęły do danego konkursu odpowiedzialny jest: a) oddział współpracy z samorządami i organizacjami, b) departament lub jednostka organizacyjna będąca organizatorem konkursu.
 2. Jeżeli członkowie komisji konkursowych wybrani z bazy kandydatów oceniających wnioski nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas Zarząd może zaprosić przedstawicieli innych podmiotów nie ujętych w bazie do udziału w pracach komisji do danego konkursu.
 3. Osoby powołane w skład komisji konkursowych zobowiązane są do zachowania bezstronności przy dokonywaniu oceny ofert. W związku z tym w komisji oceniającej wnioski w danym konkursie nie mogą pracować osoby będące członkami lub zatrudnione w organizacjach i podmiotach, które złożyły w danym konkursie oferty. Kandydat powołany do pracy w komisji oceniającej w konkursie, w którym jego organizacja zgłosiła ofertę, powinien powiadomić o tym organizatora konkursu i wycofać się z danej komisji. Kandydat, który zrezygnował z pracy w komisji z tego powodu, że nie mógłby spełnić warunku zachowania bezstronności, nadal pozostaje w bazie kandydatów.

W przypadku, gdyby okazało się, że kandydat nie spełniał warunku zachowania bezstronności i nie powiadomił o tym organizatora konkursu, będzie on skreślony z bazy kandydatów bez możliwości ponownego zgłoszenia go do bazy.

 

IV. Składanie dokumentów:


Zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji,
wraz z załącznikami należy składać:

 1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4:
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-310 Rzeszów.
  Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej: „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2016 r.”

V. Termin składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie: od dnia 25 stycznia do 29 lutego 2016 r.