I. Program opracowany został przez Oddział współpracy z samorządamiorganizacjami, Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Rozwoju Regionalnego, Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Departament Ochrony Środowiska, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, Departament Edukacji i Nauki, Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej

II. Projekt Programu został poddany konsultacjom zgodnie z zasadami określonymi w:

1) Uchwale Nr III/28/2010 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznegoo wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Pod. Z 2011 r., Nr 1, poz. 2)

2) Uchwale Nr 262/6419/13 Zarząd Województwa PodkarpackiegoRzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmian w Programie Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego na rok 2014 odbyły się w dniach od 28 sierpnia 2013 r. do 15 września 2013 r..

            W trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski złożyło 12 podmiotów tj.:

1) Fundacja „Sos życie” z Mielca,
2) Związek Stowarzyszeń Podkarpackiego Banku Żywności,
3) Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
4) Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWST im. Prof. Stanisława TarnowskiegoTarnobrzegu,
5) Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
6) Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka,
7) Stowarzyszenie Akademii Trzeciego Wieku w Jarosławiu,
8) Stowarzyszenie Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
9) Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania w Rzeszowie
10) Stowarzyszenie Kulturalne „Jarte”,
11) Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych,
12) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie.

Ze względów formalnych odrzucono wnioski i uwagi 2 podmiotów tj.:

1) Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych nie jest podmiotem uprawnionym do udziału w konsultacjach – zgodnie z art.. 3 ust. 3 ustawydziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie – wniosek został złożony po terminie.

III. Zebrane w trakcie konsultacji uwagi i wnioski do Programu zostały zaopiniowane przez Departamenty koordynujące oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.