Na podstawie uchwały Nr 309/7413/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 stycznia 2014 r. poddaje się  konsultacjom społecznym projekty uchwał w sprawach zmian uchwał w sprawach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych i  Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie:

  1. zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 z dnia 28 października 2013r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego,
  2. zmiany uchwały Nr XXXIX/791/13 z dnia 28 października 2013r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych,

zwane dalej „Projektami”.

Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 10 stycznia 2014r. do dnia 23 stycznia 2014r. włącznie, przy czym za złożone w terminie uznaje się uwagi i wnioski, które wpłynęły do Urzędu w terminie przeznaczonym na konsultacje. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl, w zakładce Środowisko, w zakładce NGO oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Adresaci konsultacji

1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zm.), prowadzące działalność statutową na terenie Województwa Podkarpackiego, w dziedzinie ochrony przyrody.

2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz statut organizacji lub adres strony internetowej, na której udostępniono statut organizacji.

Formy konsultacji

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:

  1. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa PodkarpackiegoRzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, w Sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska IV piętro, pok. Nr 408,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce konsultacji

  1. siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,Ł. Cieplińskiego 4, Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska, IV piętro, pokój nr 408,
  2. poczta elektroniczna, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Informacji dotyczących prowadzonych konsultacji udziela Magdalena Radecka, Tel. (017) 747 69 27, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

CZŁONEK ZARZĄDU

   Tadeusz Pióro