Samorząd Województwa Podkarpackiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie województwa podkarpackiego, do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Na podstawie uchwały Nr 398/9430/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 września 2014 r. poddaje się konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

Na podstawie uchwały Nr 398/9429/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 września 2014r. poddaje się konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 z dnia 28 października 2013r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego

Podkategorie