Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

 

UCHWAŁA Nr 367 / 8770 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 8 lipca 2014 r.

  

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r. zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas”

  

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 18, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XL/807/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 oraz uchwały Nr 328/7812/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas” z późn. zm.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z tym, że suma wnioskowanych kwot dotacji określonych w ofertach złożonych w ramach konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r., przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie Województwa Podkarpackiego na realizację tego zadania w 2014 r., postanawia się przyznać dotację oferentom w kwocie proporcjonalnie mniejszej od określonej w ofercie i zaktualizowanej w taki sposób, że podstawowa wartość dotacji do 1 ha określona w Regulaminie Konkursu, przedstawia się następująco:

Obsada pastwiska (DJP/ha)

Wartość jednostkowa dotacji (zł/ha)

0,4

130 zł

0,5

136 zł

0,6

142 zł

0,7

149 zł

0,8

156 zł

0,9

162 zł

1,0

169 zł


§ 2

1. Dokonuje się wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r. złożonych w ramach otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie Uchwały Nr 328/7812/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas” z późn. zm., z uwzględnieniem postanowień  § 1.

2. Wykaz podmiotów, których oferty wybrano do realizacji zadania wraz z określeniem wysokości kwoty przyznanej dotacji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
  3. na stronie internetowej www.umwp.podkarpackie.pl

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Zał. do Uchwały nr 367/8770/14

Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowiez dnia 8 lipca 2014 r.

 
Wykaz podmiotów, których oferty wybrano do realizacji zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w  zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r.  zgodnych z założeniami Programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas wraz z określeniem wysokości kwoty przyznanej dotacji.

Lp

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji w zł

1.

Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Wsi Łukowe

Łukowe 69

38-516 Tarnawa Dolna

Ochrona bioróżnorodności poprzez naturalny wypas na obszarach chronionego krajobrazu Gmin Baligród, Lesko, Solina, Zagórz, - ,,WYPAS 2014’’ ”

108 351,38 zł

2.

Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA”

Nagórzany 5

38-505 Bukowsko

Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas

590 443,31 zł

3.

Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych „EKO-WISŁOKA”

Krempna 45

38-232 Krempna

Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas

295 493,73 zł

4.

Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników

Bandrów Narodowy 24,

38-700 Ustrzyki

Przywracanie terenów cennych przyrodniczo-krajobrazowych Powiatu Bieszczadzkiego i Leskiego poprzez prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich.

368 464,12 zł

5.

Stowarzyszenie
„Zdrowie i Natura”
w Krościenku Wyżnym

ul. Kasztanowa 15

38-422 Krościenko Wyżne

W zakresie ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 „Podkarpacki Naturalny Wypas”

 

127 323,34 zł

6.

Stowarzyszenie Hodowców

i Miłośników Konia Huculskiego

Odrzechowa 1

39-530 Zarszyn

Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej

województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas

286 335,87 zł

7.

Stowarzyszenie Euro – San

ul. Bohaterów II Wojny Światowej 11,

36-200 Brzozów

Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas .

 

112 412,35 zł

8.

Związek Stowarzyszeń, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego w Świlczy,
Świlcza 168, 36-072 Świlcza

 

Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas

164 055,59 zł

9.

Spółdzielnia socjalna Ekoda, Laszki 36, 37-543 Laszki

Realizacja zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r. zgodnych z założeniami Programu  „Podkarpacki Naturalny Wypas”

48 423,52 zł

 

 

Razem:

2 101 303,21 zł

 
 
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (UCHWAŁA_w_sprawie_wyboru_ofert_i_udzielenia_dotacji_na_realizację_zadań_pub~.pdf)UCHWAŁA w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji[RG] Marcin Matusz927 kB2014-07-15 07:522014-07-15 07:52

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi