Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert. Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej.

 Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej

Uchwałą Nr 233/5574/13 z dnia 21 maja 2012 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie powołał Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 r.

Pierwsze posiedzenie w/w komisji konkursowej odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 408, godz. 1000.


 

Uchwała Nr 219/5181/13

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 26 marca 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2013 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt. 18, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XXVII/491/12Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, uchwały Nr L/932/10Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 z późn. zm., oraz uchwały Nr 121/2770/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”,

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

§ 2 

Zasady i tryb konkursu, o którym mowa w § 1 orazrodzaj zadań publicznych, których dotyczy przedmiot konkursu, odpowiadający celom „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”, określa Regulamin Konkursu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu ofert o którym mowa w § 1, przeznaczona zostaje kwota 2 235 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych brutto).

 

§ 4

Oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1, dokona Komisja Konkursowa, która zostanie powołana odrębną uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

/-/

Mirosław Karapyta


Do pobrania: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (.pdf)

Załącznik do uchwały Nr 219/5181/13

Zarządu Województwa Podkarpackiego

z dnia 26 marca 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego

w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

w 2013 r.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt. 18, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XXVII/491/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, uchwały Nr L/932/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 oraz uchwały Nr 121/2770/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU OFERT

 

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i zlecenie im realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w formie:

a) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
b) wsparcia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. W ramach konkursu przewiduje się realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnych z założeniami „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”, poprzez przeprowadzenie przedstawionych poniżej działań:

a) przywracanie terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo do wypasu;
b) prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich od dnia zawarcia umowy przez cały okres pastwiskowy1, (zarejestrowanych w bazie danych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i/lub Polskim Związku Hodowców Koni) wraz z zachowaniem wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt przebywających na pastwisku (np. zabezpieczenie punktów poboru wody, zabezpieczenie przed drapieżnikami).
c) prowadzenie działań szkoleniowo – edukacyjnych bezpośrednio związanych z ochroną przyrody, chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich oraz zdrowiem człowieka. Zakres i rodzaj działań szkoleniowo- edukacyjnych określa podmiot składający ofertę.
Ww. działania powinny być przeprowadzone na obszarze bezpośrednio związanym z realizacją zadania wskazaną w ofercie. Podmiot składający ofertę, w ramach realizacji zadania zobowiązany jest przeprowadzić minimum 3 działania szkoleniowo - edukacyjne, przy czym liczba osób biorących udział w poszczególnych działaniach nie może być mniejsza niż 20 osób.

3. Zgłoszona oferta musi uwzględniać wypas na łąkowo-pastwiskowych terenach parków krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, obszarach Natura 2000 w Województwie Podkarpackim lub na innych terenach łąkowo-pastwiskowych województwa podkarpackiego po uzyskaniu akceptacji Zespołu Ekspertów (wykaz aktów dotyczących obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000 położonych na terenie województwa podkarpackiego, umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl w zakładce „Rolnictwo”).

4. Zespół Ekspertów zostanie powołany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

5. Realizacja zadania obejmuje wypas zwierząt na terenach, o których mowa w ust. 3, w okresie pastwiskowym[1] zgodnie z opracowanym przez oferenta planem wypasu, z uwzględnieniem powierzchni wypasu i obsady zwierząt zgodnej z założeniami „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”.

 

 

II. ADRESACI KONKURSU

 

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne.

2. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się w/w oferenci prowadzący działalność na terenie województwa podkarpackiego z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną zadania.

3. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłączone ze składania ofert są:

  1. partie polityczne;
  2. związki zawodowe i organizacje pracodawców;
  3. samorządy zawodowe;
  4. fundacje utworzone przez partie polityczne.

 

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 

1. Na realizacje zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2012 wydatkowano kwotę w wysokości 1 836 890,20 zł (słownie jeden milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt zł 20/100 brutto).

 

2. W 2013 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2 235 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych brutto).

 

3. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnione podmioty, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu ofert. Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty w ramach konkursu.

 

4. Przy określaniu całkowitej wartości dotacji należy uwzględnić następujący procentowy podział środków,:

 

1) nie mniej niż 95% wartości należy przeznaczyć na zadanie związane z przywracaniem terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo do wypasu, prowadzeniem wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich, działania szkoleniowo - edukacyjne. Całkowita wartość działań szkoleniowo – edukacyjnych nie może przekroczyć 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto)

2) nie więcej niż 5% wartości dotacji można przeznaczyć na obsługę zadania, tj. koszty poniesione bezpośrednio w celu realizacji zleconego zadania,

 

5. W celu obliczenia wartości dotacji do 1 hektara wypasanej powierzchni należy przyjmować obsadę pastwiska[2] nie mniejszą niż 0,4 DJP[3] i nie większą niż 1,0 DJP (najbardziej optymalna obsada to 0,5 – 0,6 DJP/ha) zgodnie z założeniami „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”.

 

6. Jednostkowa wartość dotacji do 1 ha jest zależna od obsady pastwiska w DJP określonej przez oferenta iprzedstawia się następująco:

 

Obsada pastwiska (DJP/ha)

Wartość jednostkowa dotacji (zł/ha)

0,4

190

0,5

200

0,6

210

0,7

220

0,8

230

0,9

240

1,0

250

 

 

7. Dane zwierzę może uczestniczyć w wypasie od 2013 r. wyłącznie przez 2 kolejne sezony wypasowe z wyjątkiem tych krów mamek/matek, których potomstwo uczestniczy w realizacji zadania w danym roku.

8. W przypadku, gdy określona w ofercie powierzchnia będzie zawierała tereny, na których prowadzony będzie przez cały okres pastwiskowy wypas zwierząt młodych[4] i/lub krów matek/mamek wraz z potomstwem[5], wówczas można uzyskać dodatkową dopłatę.

9. Jednostkowa wartość dopłaty, o której mowa w pkt. 8, wynosi 1500 zł do każdego hektara powierzchni, która zostanie wypasiona przez zwierzęta młode oraz 100 zł do każdego hektara powierzchni, która zostanie wypasiona przez krowy matki/mamki uczestniczące w wypasie wraz z potomstwem.

10. Całkowitą wartość dopłaty, o której mowa w pkt. 8 stanowi iloraz DJP zwierząt młodych lub krów matek/mamek oraz DJP wszystkich zwierząt biorących udział w wypasie pomnożony przez łączną powierzchnię w ha, na której będzie się odbywał wypas oraz jednostkową wartość dopłaty, o której mowa w pkt. 9, zgodnie z poniższymi wzorami:

1)  Dotyczy udziału w wypasie zwierząt młodych

 

                                             łącznie DJP zwierząt młodych

Powierzchnia wypasana   =   ------------------------------------------------------------- x łączna powierzchnia w ha x obsada pastwiska

przez zwierzęta młode (ha)             łącznie DJP wszystkich wypasanych zwierząt

                                  

                                

     Całkowita wartość dopłaty (zł) = powierzchnia wypasiona przez zwierzęta młode w ha x 1500 zł/ha                                          

 

 

 2)  Dotyczy udziału w wypasie krów matek/mamek wraz z potomstwem

 

                                             łącznie DJP krów matek/mamek

Powierzchnia wypasana      =   ------------------------------------------------------------- x łączna powierzchnia w ha x obsada pastwiska

przez krowy matki/mamki (ha)       łącznie DJP wszystkich wypasanych zwierząt

 

 

Całkowita wartość dopłaty (zł) = powierzchnia wypasiona przez krowy matki/mamki w ha x 100 zł/ha                
    

11. Obsadę pastwiska, podawaną w DJP należy wyliczać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki[6].

12. W przypadku, gdy określona w ofercie powierzchnia będzie zawierała tereny, które nie były użytkowane rolniczo oraz nie były objęte dopłatą obszarową w roku ubiegłym, a które wymagają wykonania dodatkowych zabiegów w celu przywrócenia ich wartości przyrodniczej i krajobrazowej z jednoczesnym dostosowaniem do wypasu, wówczas można uzyskać dodatkową dopłatę.

13. Wysokość dopłaty, o której mowa w pkt. 12, wynosi maksymalnie 200 zł do każdego hektara powierzchni, na której prowadzone będą zabiegi w celu przywrócenia ich wartości przyrodniczej i krajobrazowej z jednoczesnym dostosowaniem do wypasu, jednak nie więcej niż koszty tych zabiegów.

14. Wszystkie planowane koszty, związane z wykonaniem dodatkowych zabiegów w celu przywrócenia ich wartości przyrodniczej i krajobrazowej z jednoczesnym dostosowaniem do wypasu, muszą być szczegółowo przedstawione w kosztorysie i wraz z uzasadnieniem ujęte w ofercie.

 

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

2. Do oferty przedkładanej w konkursie obowiązkowo należy załączyć kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji, niezależnie od tego, kiedy został wydany lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu oraz statut podmiotu.

 

3. Do oferty można dołączyć dokumenty, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, m.in. pisemne rekomendacje, listy intencyjne.

4. Do oferty należy załączyć:

1) informację o gatunku, wieku oraz posiadanych znakach identyfikacyjnych zwierząt gospodarskich, które będą brały udział w wypasie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty.

2) informację zawierającą nr ewidencyjny, obręb wraz z określeniem miejsca położenia i powierzchni działek, na których będzie prowadzony wypas oraz nazwę formy ochrony przyrody, którą objęty jest teren przeznaczony do wypasu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty.

3) dokumenty, z których będzie wynikało prawo do dysponowania terenem, na którym ma być realizowany wypas oraz zwierzętami, które będą brały udział w wypasie.

4) certyfikat lub odpowiednie zaświadczenie potwierdzone przez jednostkę certyfikującą w przypadku prowadzenia wypasu na trwałych użytkach zielonych utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego

5) plan wypasu z uwzględnieniem wskaźnika wypasu.

6) oświadczenie, że wszystkie wskazane w ofercie tereny, na których prowadzony będzie wypas zwierząt gospodarskich, są trwałymi użytkami zielonymi[7].

7) oświadczenie, że wszystkie wypasane zwierzęta są zarejestrowane w ARiMR i/lub PZHK i przebywają na terenie Województwa Podkarpackiego.

8) mapkę ewidencyjną lub poglądową określającą teren przeznaczony do wypasu. Ponadto, w przypadku położenia terenu przeznaczonego do wypasu na obszarze Natura 2000, należy dołączyć stosowne zaświadczenie wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Występowanie terenów na obszarze parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu potwierdzane będzie przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego;

5. W przypadku prowadzenia prac związanych z przywracaniem terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo pod wypas poprzez karczowanie samosiewów, oferent jest zobowiązany do uzyskania i przedstawienia zezwolenia zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w przypadku, gdy zezwolenie jest wymagane;

 

6. O terminach prowadzenia prac związanych z przywracaniem ich wartości przyrodniczej i krajobrazowej z jednoczesnym dostosowaniem do wypasu należy każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac z tym związanych powiadomić Marszałka Województwa Podkarpackiego;

 

7. Załączniki do oferty winny być podpisane przez osoby reprezentujące podmiot:

 

1) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję w podmiocie,

2) w przypadku złożenia kserokopii dokumentów –należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu,

3) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa. Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej odpowiedzialny za realizację konkursu ma prawo żądać dodatkowych dokumentów.

8. Kompletna oferta powinna być złożona wraz załącznikami nr 1 i 2 w wersji papierowej
w 2 egzemplarzach, dodatkowo wersję elektroniczną oferty (wraz załącznikami nr 1 i 2) należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9. Dwa lub więcej podmiotów uprawnionych do złożenia oferty działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, która wskazuje:

 

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty;

2) sposób reprezentacji podmiotów, wobec organu administracji publicznej.

10. W przypadku złożenia oferty wspólnej, umowę zawartą między podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

11. Podmioty, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie. 

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT I REALIZACJI ZADANIA

 

1. Oferty należy składać w terminie do 35 dni, od dnia ogłoszenia przedmiotowego konkursu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl w zakładce „Rolnictwo” oraz „NGO”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin na złożenie oferty zaczyna biec od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

2. Zadania powinny być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2013 r.

3. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, lub przesłać na adres korespondencyjny: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35–010 Rzeszów, z dopiskiem „Konkurs ofert – Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo
– pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas
”.

4. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

 

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

  

1. Dotacja nie może być przyznana na wsparcie realizacji zadania, które uzyskało już dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Podkarpackiego.

2. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

 

1) bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego i niezbędne do jego realizacji,

2) są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,

3) są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania (dotyczy szczególnie kosztów stałych np. rachunków telefonicznych wynagrodzeń pracowników ),

4) uwzględnione w budżecie zadania,

5) zostaną poniesione w czasie realizacji zadania,

6) udokumentowane dowodami księgowymi,

7) dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo – księgowa,

8) ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji.

3. W ramach dotacji mogą być pokrywane następujące rodzaje kosztów w wysokości nieprzekraczającej 5% przyznanej dotacji:

1)  koszty związane z obsługą administracyjną projektu, a więc: usługi księgowe, koszty połączeń telefonicznych, koszt zakupu materiałów biurowych,

2) koszty osobowe merytoryczne dot. wynagrodzenia osób biorących udział w realizacji projektu (koszt umowy zlecenia, umowy o dzieło lub wynagrodzenia, odpowiadające zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu),

3)  koszty inne (koszty, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych pozycjach, a są niezbędne do zrealizowania zadania).

UWAGA!

 

1) kwalifikowane są wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. w szczególności: wynagrodzenia netto, składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

2) przyjęte stawki wynagrodzeń i płac nie mogą być wyższe od wynagrodzenia wynikającego z przepisów płacowych lub w przypadku ich braku od stawek rynkowych obowiązujących    na danym terenie;

3) umowy zlecenia oraz umowy o dzieło są zaliczane do kwalifikowanych kosztów osobowych.

4. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów:

 

1) kosztów stałych podmiotów, w szczególności: wynagrodzeń osobowych (np. obsługa księgowa, informatyczna, administracyjno - biurowa) i utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, materiały biurowe, opłaty pocztowe),

2) kosztów wynagrodzeń członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę ponoszonych w związku z realizacją zadania ( w tym również: honoraria, wykłady, opracowania),
3) wynagrodzenia koordynatorów projektu,

4) budowy, zakupu budynków lub lokali, nabyciu lub dzierżawy gruntu,

5) prac remontowych i budowlanych,

6) zakupów inwestycyjnych i inwestycji,

7) działalności gospodarczej, politycznej i religijnej,

8) pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

9) pokrycie zobowiązań tytułem zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć.

5. Zarząd Województwa przyznając dotację może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Podkarpackiego.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

VII. BUDŻET ZADANIA

 

1. Dofinansowanie zadań odbywać się będzie w formie:

a) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub

b) wsparcia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. W ramach przyznanej dotacji rozliczone będą koszty/ wydatki zadania poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania.

3. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, pierwotnie zadeklarowany procentowy udział środków własnych w kosztach zadania, po aktualizacji kosztorysu nie może ulec obniżeniu (aktualizacji kosztorysu zadania dokonuje oferent).

4. W przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy należy:

 

1) podpisać pisemne porozumienie z wolontariuszem,

2) zdefiniować rodzaj wykonywanych przez wolontariusza świadczeń (określić jego stanowisko w projekcie),

3) wycenić pracę wolontariusza, wycena powinna zawierać:

 

a. kalkulację czasu pracy wolontariusza i określenie stawki godzinowej (ustalonej odrębnie dla każdego wolontariusza),

b. koszty składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne koszty wynikające z charakteru danego świadczenia (np. koszt podróży służbowej, diety),

 

4) prowadzić karty czasu pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy na rzecz zadania – zatwierdzone przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

5. Nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

6. W przypadku pracy społecznej członków organizacji należy przedłożyć oświadczenie potwierdzające przynależność do organizacji podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

7. Minimalna wartość zadania nie może być mniejsza niż 50 000 zł brutto.

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

 

1. Ocena formalna wniosków

1. Oceny formalnej złożonych ofert dokonuje Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

2. Oferta podlega odrzuceniu bez możliwości uzupełnienia w przypadku, gdy:

1) złożona jest po terminie określonym w ogłoszeniu,

2) złożona jest przez nieuprawniony podmiot,

3) dotyczy zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu,

4) zadanie jest niezgodne z celami i założeniami merytorycznymi konkursu,

3. Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym, gdy spełnia następujące kryteria:

 

1) sporządzona jest na obowiązującym formularzu,

2) zawiera wszystkie wymagane załączniki,

3) posiada wypełnione wszystkie pola oferty (w pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”),

4) kalkulacja kosztów zadania sporządzona jest prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym,

5) złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych pozycji,

6) jest opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

4. Podmioty, które złożą oferty w wymaganym terminie, zawierające nieprawidłowości pod względem formalnym, zostaną poinformowane o stwierdzeniu tych nieprawidłowości oraz o możliwości i terminie usunięcia błędów formalnych.

2. Ocena merytoryczna wniosków

1.Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

 

Lp

Kryteria

 

Punkty

1

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację

0-2

2

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w przypadku oferty dotyczącej wsparcia realizacji zadania: adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa

0-10

3

Ocena proponowanej, jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których organizacja będzie realizować zadanie publiczne

0-4

4

Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

0-7

5

Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków na

realizację zadań publicznych w latach poprzednich

0-2

6

Przywracanie terenów nieużytkowanych rolniczo do wypasu1

0- 3

7

Prowadzenie działań szkoleniowo - edukacyjnych2

0-3

8

Udział trwałych użytków zielonych utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, potwierdzonego przez jednostkę certyfikującą odpowiednim zaświadczeniem lub certyfikatem. 3

0-6

9

Wypas na obszarach objętych formą ochrony przyrody4

0-7

10

Gatunek wypasanych zwierząt

Bydło

8

11

Konie

4

12

Owce

4

13

Kozy

4

14

Zachowanie optymalnej obsady zwierząt na całości wypasanej powierzchni

4

15

Udział w wypasie krów matek wraz z młodymi 5

0-12

16

Wypas młodych zwierząt gospodarskich z przeznaczeniem do dalszego chowu5

0-12

17

Utrudnienia związane z wypasem

górskie6

0-4

18

specyficzne utrudnienia7

0-2

19

nizinne7

0-2

 

Suma

max.100

 

do 2 ha przywróconych terenów nieużytkowanych rolniczo do wypasu – 1 pkt,

  2 ha - 10 ha – 2 pkt.

  pow. 10 ha – 3 pkt.;

ocena zależna od ilości, jakości i oryginalności proponowanych działań edukacyjno-szkoleniowych;

3 za każde 10% udziału trwałych użytków zielonych utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego – 1 pkt. lecz nie więcej niż 6 pkt.

do 40 % powierzchni objętych formą ochrony przyrody – 3 pkt.,

40% - 70% - 5 pkt.

pow. 70% - 7 pkt.;

5 udział krów matek wraz z młodymi w wypasie oraz wypas młodych zwierząt gospodarskich z przeznaczeniem do dalszego chowu w ilości mniejszej niż 10 % całości wypasanego stada – 6 pkt., powyżej 10 % - 12 pkt.;

6 do 20% powierzchni z górskimi utrudnieniami związanymi z wypasem – 2 pkt.,

   20% do 50% - 3 pkt.,

     pow. 50% - 4 pkt.;

7 do 20% powierzchni z nizinnymi lub ze specyficznymi utrudnieniami związanymi z wypasem – 1 pkt.,
pow. 20% - 2 pkt.;

 

2. Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt. Oferty, które nie uzyskają 60 pkt., nie będą rekomendowane do otrzymania dotacji.

3. Ocenę merytoryczną ofert dokonuje Komisja Konkursowa - powołana odrębną uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.

4. Ocenie merytorycznej podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Komisja Konkursowa ocenia oferty, biorąc pod uwagę kryteria oceny przyjęte w ogłoszeniu.

5. Komisja konkursowa jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert, uwzględniającej zweryfikowanie budżetów zawartych w ofertach.

 

IX. TRYB WYBORU OFERT

 

1. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, rekomendowanych do udzielenia dotacji.

2. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, nierekomendowanych do udzielenia dotacji.

3. Komisja Konkursowa sporządza listę ofert, które wpłynęły od uprawnionych podmiotów w kolejności od oferty, która zdobyła największą liczbę punktów do oferty najniżej ocenionej.

4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.

5. Informację o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, na portalu internetowym Województwa, oraz na stronie Województwa Podkarpackiego przeznaczonej dla organizacji pozarządowych.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 45 dni od daty upływu terminu składania ofert

7. Od uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.

8. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.

9. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

 

X. ZOBOWIĄZANIA OFERENTÓW

 

1. Oferenci przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia:

 

1) zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (jeśli dotyczy),

2) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji (jeśli dotyczy),

3) umowy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, jeżeli złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających sie na realizację zadania publicznego.

2. Po zawarciu umowy oferent w terminie określonym umową zobowiązany będzie do przedłożenia wypisów z ewidencji gruntów i budynków dotyczących terenów, na których prowadzony będzie wypas, pod rygorem odmowy przekazania dotacji i natychmiastowego rozwiązania umowy.

3. Nieprzedłożenie wymaganych załączników do umowy w wyznaczonym terminie, Zarząd Województwa może traktować, jako rezygnację z przyznanej dotacji.

4. Zarząd Województwa może odmówić podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie w przypadku, gdy:

 

1) podmiot utraci zdolność do czynności prawnych,

2) zostaną ujawione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu,

3) zakres realizacji zadania (merytoryczny lub finansowy) znacząco różni się od przedstawionego w ofercie.

 

5. W przypadku padnięcia bydła, owiec, kóz lub koni w trakcie trwania umowy, w wyniku zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od oferenta, niemożliwych do przewidzenia oraz niemożliwych do zapobieżenia, należy niezwłocznie powiadomić Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Jednocześnie powstały ubytek w wypasanym stadzie nie może przekroczyć 5%. Ubytek powyżej 5 % zwierząt w stadzie skutkował będzie brakiem prawidłowej realizacji zadania i zwrotem dotacji. Dlatego przy wystąpieniu zdarzeń zewnętrznych, dopuszcza się padnięte zwierzę zastąpić innym zwierzęciem tego samego gatunku nie biorącym udziału w wypasie, tak aby określony w ofercie wskaźnik wypasu nie uległ zmianie. O zaistniałej zmianie należy powiadomić Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na piśmie wraz z dokumentami z których będzie wynikało prawo do dysponowania zwierzętami, które będą brały udział w wypasie w terminie do 7 dni od zdarzenia.

 

XI. ROZLICZENIE DOTACJI


1. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz.25).

2. Do sprawozdania należy załączyć:

1) materiały dokumentujące działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania (w tym materiały fotograficzne na nośniku cyfrowym), jak również konieczne działania prawne np. kopie umów cywilnoprawnych,

2) kopię przelewu potwierdzającą dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych z udzielonej dotacji (jeżeli nie wykorzystano pełnej kwoty udzielonej dotacji) oraz wpłatę odsetek (jeśli dotyczy);

3) kopię wyciągu z rachunku bankowego, na który zostały przekazane środki finansowe z dotacji udzielonej na realizację zadania wraz z wyszczególnieniem operacji związanych z jego realizacją.

3. Do sprawozdania nie załącza się oryginałów faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

Uwaga! Oferenci, którzy otrzymali dotacje zobowiązani są do dostarczenia na wezwanie Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej oryginałów faktur, rachunków i wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją zadania.

4. W przypadku, gdy sprawozdanie zawiera błędy/uchybienia podmiot zostanie powiadomiony pisemnie celem złożenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentacji.

5. Województwo Podkarpackie, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania objętego dofinansowaniem.

6. Kontrola obejmuje prawidłowość wykonywania zadania oraz wydatkowania środków z dotacji otrzymanych na realizację zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji zadania.

 

Informacje o konkursie można uzyskać w Oddziale Rolnictwa i i Rozwoju Wsi Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, tel. (0-17) 747 63 43 lub (0-17) 747 67 12.

 

Do pobrania:

1.Wzór oferty realizacji zadania publicznego

2.Załącznik nr 1 do oferty

3.Załącznik nr 2 do oferty

4.Ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego

5.Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) z wykonania zadania publicznego

Wykaz aktów prawnych i dokumentów dotyczących obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000 położonych w województwie podkarpackim

 *- typ obszarów ONW zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. z późn. zm.[1] Okres pastwiskowy - przyjmuje się okres od 20 maja do 30 września tj. 134 dni, w których zwierzęta przebywają na pastwisku chyba że plan rolnośrodowiskowy opracowany dla danego obszaru zakłada inaczej.

[2]Obsada pastwiska – liczba sztuk zwierząt wyrażona w jednostkach przeliczeniowych (duże jednostki przeliczeniowe – DJP)
   przypadająca średnio na 1 ha wypasanej powierzchni

[3] DJP – (duże jednostki przeliczeniowe ) umowna jednostka odpowiadająca zwierzęciu o masie ciała 500 kg lub wielu zwierzętom
   o łącznej masie ciała 500 kg. Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP)
   zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco    oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)

[4] Młode zwierzęta – cielęta i źrebięta do 0,5 roku, jagnięta i kozy do 3,5 miesiąca. Wiek zwierząt należy określić na dzień
31 marca 2013 r.

[5] Krowy matki/mamki – krowy, które podczas okresu pastwiskowego uczestniczą w wypasie wraz z potomstwem.

[6] Przykładowo: obsadę pastwiska 0.44 zaokrąglamy do 0,4, natomiast 0.45 zaokrąglamy do 0,5.

[7] Trwałe użytki zielone- są to grunty zajęte pod uprawę traw lub innych upraw zielnych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych
w wyniku działalności rolniczej (zasianych), niewłączonych do płodozmianu przez pięć lat lub dłużej.

1– dla każdego rodzaju zwierząt odrębnie

 

 

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi