Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 140/3170/20 z dnia 31 marca 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas II".

Oferty należy składać w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie lub data stempla operatora pocztowego.

Szczegóły w załączniku.