1. Rodzaje zadań publicznych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację

1.1. W ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie mogą uzyskać zadania mające na celu upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej:
1.1.1. organizacja masowych imprez sportowych (łączna kwota: 135 000 zł)
1.1.2. organizacja imprez w środowisku osób niepełnosprawnych (łączna kwota: 25 000 zł)
1.2. W ramach konkursu nie będą dofinansowane zadania obejmujące organizację zgrupowań i obozów sportowych oraz szkolenie sportowe. Zadania nie mogą być skierowane do zawodników zrzeszonych w klubach sportowych w danej dyscyplinie.

2. Zasady przyznawania dotacji.

2.1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
2.2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie,
2.3. O dotację mogą ubiegać się podmioty, których działalność statutowa obejmuje realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej.
2.4. Każda oferta obejmuje jedno zadanie.
2.5. Jedno zadanie może uzyskać tylko jednorazowe wsparcie, niezależnie od liczby podmiotów realizujących.
2.6. Każdy podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty.
2.7. Maksymalne dofinansowanie jednego zadania wynosi 7 000 zł.

3. Warunki i terminy realizacji zadań

3.1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2018 r., a zakończy nie później niż 15 grudnia 2018 r.
3.2. Zadanie proponowane do dofinansowania musi być zrealizowane na terenie województwa podkarpackiego, mieć charakter ponadlokalny (w realizacji uczestniczą mieszkańcy co najmniej dwóch powiatów z terenu województwa podkarpackiego), realizowany przez Samorząd Województwa, nie zastrzeżony ustawami na rzecz innych podmiotów.
3.3. Wymagany wkład własny wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 5% całkowitych kosztów zadania (w tym kosztów pośrednich). Przez wkład własny rozumiane są środki własne oferenta bądź środki pozyskane przez niego od innych podmiotów na podstawie umów, wkład osobowy i wkład rzeczowy wycenione w kosztorysie.
3.4. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zrealizowanego zadania nie może być większy niż przed jego realizacją.
3.5. Wprowadza się następujące koszty kwalifikowane i limity ich dofinansowania z otrzymanej dotacji:
- wyżywienie – 40 zł na osobę na dzień
- zakwaterowanie – 40 zł na osobę na dzień
- transport – 1 zł/km
- wynajem obiektów – 250 zł/dzień
- wynagrodzenia sędziów – 60 zł/osobodzień
- opieka medyczna – 70 zł/osobogodzina
- zakup nagród:
- puchary – średnia cena 60 zł/szt.,
- statuetki – średnia cena 35 zł/szt.,
- medale – średnia cena 10 zł/szt.,
- dyplomy – średnia cena 3 zł/szt.,
- zakup sprzętu sportowego – do 25% przyznanej dotacji,
- koszty pośrednie – do 10% przyznanej dotacji.

Jako koszty pośrednie rozumie się koszty obsługi zadania publicznego, np. wykonywanie zadań administracyjnych, księgowych, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, opłaty za przelewy bankowe, koszty wyjazdów służbowych związanych z realizacją zadania itd.

Pozostałe, niewyszczególnione powyżej koszty w całości pokrywa oferent.
3.6. Szczegółowe warunki realizacji dofinansowanych zadań określone zostaną w umowie.

4. Termin i miejsce składania ofert

4.1. Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2018 roku:
4.1.1. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej”

4.1.2. lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podmiot, który złożył ofertę w wersji elektronicznej jest zobowiązany do dostarczenia w ciągu 7 dni od dnia zakończenia naboru podpisanej ostatniej strony oferty wraz z oświadczeniami na adres wskazany powyżej osobiście lub listem poleconym.

W obu przypadkach decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

4.2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4.3. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 747 59 49 lub 17 747 59 47.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

5.1. Tryb konkursu to 21-dniowy nabór ofert realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej.
5.2. Złożone oferty oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Termin posiedzenia podany zostanie w terminie późniejszym na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego.
5.3. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod  uwagę następujące kryteria:
5.3.1. Formalne
a) Czy podmiot jest uprawniony do złożenia oferty?
b) Czy oferta została złożona w terminie?
c) Czy oferta jest złożona na właściwym formularzu?
d) Czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione?
e) Czy oferta jest zgodna z założeniami konkursu?
Oferty nie spełniające co najmniej jednego z powyższych wymogów formalnych nie będą dalej rozpatrywane.

5.3.2. W przypadku stwierdzenia uchybień innych niż wymienione w pkt 5.3.1. (np. oczywista pomyłka pisarska) oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania. W przypadku niedokonania lub niewłaściwego dokonania uzupełnień wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.
5.3.3. Merytoryczne
a) Zasięg zadania (0-2 pkt.) – terytorialny obszar objęty współzawodnictwem z którego pochodzą uczestnicy zadania;
- międzypowiatowy (2 do 4 powiatów) – 0 pkt.
- międzypowiatowy (5 do 10 powiatów) – 1 pkt.
- wojewódzki (powyżej 10 powiatów) i szerszy – 2 pkt.
b) Doświadczenie podmiotu w realizacji zadań we współpracy z samorządem Województwa Podkarpackiego (2 pkt.) – zrealizowane zadania, rzetelność i terminowość rozliczeń; wnioskodawca otrzymuje 0 pkt. w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień.
c) Zaangażowanie partnerów w realizację zadania (0-2 pkt.) – partnerem zadania jest podmiot, z którym podpisano umowę lub porozumienie ws. realizacji zadania;
- brak partnerów – 0 pkt.
- 1-4 partnerów – 1 pkt.
- 5 i więcej partnerów – 2 pkt.
d) Liczba osób objętych zadaniem (0-3 pkt.)
- brak podanej liczby uczestników – 0 pkt.
- do 100 uczestników – 1 pkt.
- 100 – 200 uczestników – 2 pkt.
- ponad 200 uczestników – 3 pkt.
e) Budżet zadania (0-1 pkt.) – ocena realności budżetu zadania; wnioskodawca otrzymuje 0 pkt. w przypadku zawyżenia lub zaniżenia budżetu.
f) Przejrzystość kalkulacji (0-2 pkt.) – ocena przygotowania kalkulacji, czy jest ona czytelna i właściwie opisano każdą pozycję; wnioskodawca otrzymuje 0 pkt. w przypadku stwierdzenia uchybień.
g) Finansowy wkład własny wnioskodawcy – (0-2 pkt.)
- do 5% - 1 pkt.
- powyżej 5% - 2 pkt.

h) Znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań samorządu województwa – (0-3 pkt.)
5.4. Na podstawie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej ustalany jest ranking ofert.
5.5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
5.6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy. Przed podpisaniem umowy podmiot, którego zadanie zostało wybrane do wsparcia jest zobowiązany do dostarczenia na adres wskazany przez Urząd:
- aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
- aktualnego statutu,

6. Informacje końcowe

6.1. Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta oferty. 

6.2. W poprzednich latach na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej” przeznaczono:
• w 2016 roku 139 246 zł
• w 2017 roku 141 500 zł