Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. Oferty należy składać w terminie do 31 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE 
 

I. Rodzaj zadań konkursowych i wysokość środków przewidzianych na ich realizację

 1. W ramach konkursu przewiduje się realizację zadań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa Województwa Podkarpackiego poprzez organizację imprez sportowych, w tym imprez sportowych w środowisku osób niepełnosprawnych.
 2.  Na realizację zadań konkursowych planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).
 3. W ramach konkursu nie będą dofinansowane zadania dotyczące organizacji zgrupowań i obozów sportowych, szkolenia sportowego oraz imprez sportowych organizowanych wyłącznie dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych.
 4. Maksymalna kwota dotacji wynosi 5 000,00 zł.

II. Warunki udziału w konkursie i najważniejsze terminy

 1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm), prowadzących działalność pożytku publicznego, niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Realizacja zadania może być dokonana wyłącznie w ramach odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 3. Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 4. Oferent nie jest zobowiązany do wniesienia finansowego wkładu własnego.
 5. Terminy konkursowe:
 • nabór ofert – do 31 grudnia 2019 r.,
 • przewidywany termin wyboru ofert – do 18 lutego 2020 r.,

III. Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2020 r. i kończy nie później niż 15 grudnia 2020 r.
 2. Zmiana terminu i miejsca realizacji poszczególnych działań w ramach terminu realizacji zadania publicznego, o którym mowa w części III pkt 2 oferty nie wymaga aneksu do umowy. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym są możliwe po uprzednim pisemnym powiadomieniu Województwa.
 3. Dopuszcza się realizację działań niewymagających finansowania lub finansowanych z innych środków finansowych przed datą podpisania umowy.
 4. Wydatki ze środków pochodzących z dotacji mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy.
 5. W ramach dotacji mogą być finansowane koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego tj.: wynajem obiektów, wynagrodzenie sędziów, opieka medyczna, obsługa techniczna, puchary, statuetki, medale, dyplomy, sprzęt sportowy.
 6. Wydatki planowane do poniesienia w ramach dotacji muszą być racjonalne, efektywne, przewidziane w ofercie i udokumentowane.
 7. Dokumentowanie wydatków winno odbywać się zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości.
 8. Dopuszcza się możliwość ponoszenia kosztów obsługi zadania publicznego bezpośrednio związanych z realizacją zadania do wysokości 5% dotacji (np. koszty księgowe, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, itp.).
 9. Dopuszcza się możliwość ponoszenia kosztów zakupu lub wynajmu sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania do wysokości 25% wartości dotacji.
 10. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w taki sposób, że dana pozycja kosztu nie wzrośnie o więcej niż 25% pierwotnej wartości.
 11. Dokonywanie przesunięć, o których mowa w pkt. 10 nie wymaga aneksu do umowy, ale wymaga pisemnego uzasadnienia w treści sprawozdania.   
 12. Jedna oferta może obejmować jedno zadanie, na które może zostać udzielona dotacja, niezależnie od liczby podmiotów zaangażowanych w realizację zadania.
 13. Zadanie musi być realizowane na terenie województwa podkarpackiego i powinno być skierowane do społeczności województwa podkarpackiego.
 14. Oferent nie jest zobowiązany do zawierania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.
 15. Szczegółowe warunki realizacji dofinansowanych zadań określone zostaną w umowie
  o realizację zadania publicznego.
 16. Zadanie publiczne powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.
 17. Zadanie może być realizowane w partnerstwie publiczno-społecznym. Partner może zaangażować do zadania zasoby organizacyjne, techniczne, osobowe lub finansowe. Podział zadań i obowiązków między stronami musi być określony zarówno w ofercie, jak i umowie partnerskiej.

 IV. Zasady składania ofert

 1. Ofertę należy wypełnić i złożyć na formularzu, którego wzór został określony w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018 r., poz. 2057).
 2. Oferta musi zawierać podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób reprezentujących podmiot.
 3. Do oferty nie należy dołączać żadnych załączników.
 4. Podpisaną papierową wersję oferty można składać osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, lub przesłać na adres: Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta zostanie nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
 5. W czasie trwania naboru ofert, możliwe jest prowadzenie bieżących konsultacji.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pod nr tel. 17 743 30 55 lub 17 743 30 66, kierując pytanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Urzędu przy ul. Lubelskiej 4. Informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej sport.wrotapodkarpackie.pl.
 7. Oferent może do konkursu złożyć maksymalnie dwie oferty,
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 V. Wkład własny niefinansowy

 1. W realizację zadania oferent może zaangażować wkład osobowy.
 2. Wkład osobowy – wartość pracy wykonywanej przez wolontariuszy oraz wartość pracy społecznej członków organizacji pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
 • zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w pisemnym porozumieniu zawartym zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • wolontariusz zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco karty pracy wraz z opisem wykonywanej pracy;
 • wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;
 • kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki określone w pkt. 3;
 • wyliczenie wartości pracy dokonuje się na podstawie faktycznego czasu pracy wolontariusza i stawki godzinowej.

3. Do wyceny wkładu osobowego należy przyjąć poniższe stawki godzinowe:

 • prace techniczne i pomocnicze – 40 zł/dzień.,
 • prace specjalistów i ekspertów – 100 zł/godz.

4. W ramach całkowitego kosztu zadania nie dopuszcza się wyceny wkładu rzeczowego.

 VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Złożone oferty opiniowane będą przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 2. Komisja podejmuje decyzje kolegialnie, dążąc w swoich pracach do osiągnięcia konsensusu.
 3. Jeśli konsensus jest niemożliwy, komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów obecnych członków komisji. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego komisji
 4. Komisja opiniuje oferty pod względem formalnym i merytorycznym.
 5. Ocena formalna dokonana zostanie przez członków komisji będących pracownikami Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu niezwłocznie po powołaniu komisji.
 6. Karta oceny formalnej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 7. Oferta zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 • złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,
 • złożenie oferty po terminie,
 • złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony.
 1. W przypadku błędów, uchybień lub braków w treści oferty oferent może poprawić ofertę lub złożyć uzupełnienie.
 2. Zakres błędów, uchybień i/lub braków zostanie wskazany pisemnie przez Przewodniczącego Komisji za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w ofercie. Poprawa lub uzupełnienie oferty następuje w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wezwania.
 3. Niedokonanie lub niewłaściwe dokonanie poprawy i/lub uzupełnień powoduje pozostawienie oferty bez dalszego rozpatrzenia.
 4. Komisja może żądać od oferentów dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
 5. Po dokonaniu oceny formalnej wszystkich ofert sporządzona i opublikowana zostanie lista ofert, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
 6. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie oferty ujęte na liście ofert pozytywnie ocenionych pod względem formalnym.
 7. W trakcie oceny merytorycznej każda oferta opiniowana jest indywidualne przez co najmniej dwóch członków komisji.
 8. Opiniowanie dokonywane jest na karcie oceny merytorycznej, która stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 9. Ustala się następujące kryteria oceny merytorycznej wraz z punktacją odpowiadającą poszczególnym kryteriom.

 

Lp.

Kryterium

Punktacja

1

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Ocenie podlega opis zadania zawarty w części III pkt 3 oferty, w tym: wybór grupy docelowej, do której skierowane jest zadanie, sposób rekrutacji grupy docelowej, zidentyfikowane problemy grupy docelowej i sposób ich rozwiązania poprzez realizację zadania, a także sposób w jaki realizacja zadania wpływa na osiągnięcie celu publicznego jakim jest upowszechnianie kultury fizycznej w społeczeństwie województwa podkarpackiego. Ocenie podlega również spójność i logiczność poszczególnych działań zaplanowanych w związku z realizacją zadania w części III pkt 4 oferty.

W przypadku uzyskania 0 pkt oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie

0-5

2

Efekty realizacji zadania

Ocenie podlegać będą:

dobór rezultatów, jakie oferent zamierza osiągnąć w związku z realizacją zadania w kontekście osiągnięcia celu publicznego, jakim jest upowszechnianie kultury fizycznej w społeczeństwie województwa podkarpackiego;

·    wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji danej oferty w dalszych działaniach organizacji;

·    sposób mierzenia rezultatów, które oferent zamierza osiągnąć (źródło weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru).

0-10

3

Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Ocenie podlega przejrzystość kalkulacji oraz zasadność proponowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień – 0 pkt.

5

4

Wkład własny finansowy

Oceniany jest procentowy udział finansowego wkładu własnego w całkowitym koszcie realizacji zadania

0-10% - 0 pkt.

11-20% - 1 pkt.

21-30% - 2 pkt.

31-40% - 3 pkt.

41-50% - 4 pkt.

51% i więcej - 5 pkt.

5

Wkład osobowy

Ocenie podlegać będzie liczba wolontariuszy zaangażowanych do obsługi zadania

0-3 osób – 1 pkt

4-10 osób – 3 pkt

ponad 11 osób – 5 pkt

6

Doświadczenie oferenta

Ocenie podlegać będzie:

·    dotychczasowe doświadczenie oferenta, zwłaszcza w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne objęte ofertą;

·    zasoby kadrowe, które oferent wykorzysta w związku z realizacją zadania;

·    dotychczasowa współpraca oferenta z Województwem, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków.

W przypadku niespełnienia żadnego z powyższych elementów kryterium – 0 pkt.

5

 

 1. Oferta może uzyskać z oceny merytorycznej maksymalnie 35 punktów.
 2. Ocena punktowa oferty stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez oceniających ofertę.
 3. O ostatecznej ocenie punktowej decyduje komisja w głosowaniu.
 4. Do dofinansowania mogą zostać wybrane tylko te oferty, które uzyskają minimum 50% punktów z oceny merytorycznej.
 5. Komisja konkursowa zatwierdza ocenę merytoryczną przygotowaną przez dwóch członków komisji, następnie wypracowuje stanowisko i przedstawia je Zarządowi Województwa Podkarpackiego w formie:
 • listy ocenionych ofert z punktacją i proponowaną wysokością dotacji;
 • listy ofert, którym nie rekomenduje udzielenia dotacji wraz z uzasadnieniem

z zastrzeżeniem, że decyzja o zatwierdzeniu listy ofert rekomendowanych do otrzymania dotacji zapada w obecności co najmniej połowy członków komisji.

 1. Komisja może zaproponować przesunięcia w ramach budżetu oferty lub niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowalne, nieuzasadnione lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi.
 2. Punktowa wartość oceny nie wpływa na wysokość dotacji ofert przeznaczonych do dofinansowania.
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze uchwały.
 4. W przypadku przesunięć w ramach budżetu oferty lub udzielenia dotacji w kwocie innej niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest do aktualizacji oferty w tym zakresie.
 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy.
 6. Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych 2018 i 2019 roku.

 

Lp.

Rok

Środki przeznaczone na realizację zadania publicznego

Liczba podmiotów, którym udzielono dotacje

1

2018

153.992 zł

51

2

2019

227.270 zł

41

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert...

2. Karta oceny formalnej

3. Karta oceny merytorycznej

4. Wzór oferty

5. Wzór sprawozdania

6. Ramowy wzór umowy