W ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wpłynęło 55 ofert.

Spośród złożonych ofert, 4 złożone zostały przez jednego oferenta. Zgodnie z założeniami konkursu, oferent mógł złożyć do konkursu maksymalnie dwie oferty. W związku z tym Oferent wskazał 2 oferty, które podlegały ocenie formalnej. Oceną formalną objęte zostały 53 oferty.

Lista ofert spełniających kryteria formalne zatwierdzona przez komisję konkursową

Oferty  spełniające kryteria formalne podlegać będą ocenie merytorycznej.