Uchwałą Nr 273/5421/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

Decyzją Zarządu Województwa dofinansowanych z budżetu Województwa zostanie 16 zadań publicznych (wykaz zadań i podmiotów, którym udzielono dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu).

Zarząd nie udzielił dotacji na dofinansowanie realizacji 32 zadań, w tym dla 19 zadań ze względu na wyczerpanie środków zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. Dla pozostałych 13 zadań dotacja nie została udzielona, ponieważ oferty uzyskały z oceny merytorycznej mniej niż 50% punktów możliwych  do uzyskania (wykaz podmiotów i zadań, na które nie udzielono dotacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały Zarządu).

Uchwała Zarządu Nr 273/5421/21 (do pobrania)