W otwartym konkursie ofert realizacji zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w Województwie Podkarpackim w 2021 r. pt. Akademia Małych Zdobywców, który ogłoszony został uchwałą Nr 265/5266/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021  r., złożona została 1 oferta.

Ocena formalna oferty dokonana została na karcie oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. W wyniku oceny formalnej ustalono, że oferta jest poprawna pod względem formalnym. Komisja konkursowa zatwierdziła ocenę formalną oferty na posiedzeniu w dniu 12 maja 2021 r.