Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LIX/1118/14 z dnia 13 listopada 2014 r. przyjęto "Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.