Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Informację udostępniono: 25.03.2011 07:38

Zał. do Uchwały NR VI/79/11
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 lutego 2011 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Podstawy prawne programu

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

§ 2
Definicje

Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536);
2) Województwie – należy przez to rozumieć Województwo Podkarpackie;
3) Samorządzie Województwa – należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Podkarpackiego;
4) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podkarpackiego;
5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
6) departamencie koordynacyjnym – należy przez to rozumieć department Urzędu lub komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu, który realizuje zadania we współpracy z Podmiotami programu;
7) podmiocie Programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
8) działalności pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez podmioty Programu w sferze zadań publicznych określonych w ustawie;
9) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy;
10) programie - należy przez to rozumieć „Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”;
11) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
12) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11ust. 2 ustawy.

Rozdział II
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
§ 3

Celem głównym Programu jest zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020.

§ 4

Celami szczegółowymi Programu są:
1) zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych, służące lepszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych i poprawie życia mieszkańców;
2) wzmocnienie potencjału ludzkiego, organizacyjnego, wizerunkowego i kooperacyjnego sektora pozarządowego na Podkarpaciu, służące lepszej realizacji zadań publicznych i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego;
3) rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego (rad pożytku publicznego, konsultacji aktów normatywnych) służące zwiększeniu wpływu podmiotów Programu na sprawy publiczne w regionie;
4) rozwój współpracy pomiędzy administracją samorządową wszystkich szczebli na Podkarpaciu, a sektorem pozarządowym, służący efektywniejszej realizacji polityki rozwoju Województwa.

Rozdział III
ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 5

Zasadami współpracy z podmiotami Programu, jakimi kierować się będzie Samorząd Województwa są:
1) zasada pomocniczości - zgodnie z którą Samorząd Województwa uznaje prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje
z podmiotami Programu, a także wspiera ich działalność i umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonych przez ustawę;
2) zasada suwerenności stron - zgodnie z którą Samorząd Województwa respektuje odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych;
3) zasada partnerstwa - co oznacza, że podmioty Programu, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;
4) zasada efektywności - polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
5) zasada uczciwej konkurencji - umożliwienie konkurencji pomiędzy podmiotami Programu, a jednostkami publicznymi, które mogą występować o dotacje na równych prawach;
6) zasada jawności - zgodnie z którą organy Województwa udostępniają podmiotom Programu informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi podmiotami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez organy Województwa wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby;
7) zasada legalności – w myśl której wszelkie działania organów Województwa oraz podmiotów Programu odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.

Rozdział IV
ZAKRES PZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY

§ 6

Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań o charakterze regionalnym, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wsparcie i aktywizacja osób po 50 roku życia;
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
17) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
18) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
19) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
20) promocji i organizacji wolontariatu;
21) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
22) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
23) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
24) rozwoju potencjału podmiotów Programu przez podniesienie jakości III sektora ze szczególnym uwzględnieniem pisania i rozliczania projektów, działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty Programu, w zakresie określonym w pkt. 1-23.

Rozdział V
FORMY WSPÓŁPRACY
§ 7

1. Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu odbywać się będzie w formach finansowych i niefinansowych.
2. Formy finansowe, to w szczególności:
1) zlecanie podmiotom Programu realizacji zadań publicznych w trybie konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie;
2) zlecanie zadań w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy do wartości 20% dotacji planowanych w roku budżetowym 2011, na realizację zadań publicznych przez podmioty Programu;
3) realizacja inicjatyw lokalnych na zasadach określonych w ustawie;
4) realizacja projektów na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
5) współorganizacja projektów i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, służących realizacji celów wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020;
6) współorganizacja konferencji, szkoleń, warsztatów.
3. Formy niefinansowe, to w szczególności:
1) konsultacja projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów Programu;
2) udzielanie w miarę możliwości przez Samorząd Województwa wsparcia pozafinansowego dla podmiotów Programu w postaci: oddelegowania pracowników, użyczenia sprzętu, bezpłatnego udostępniania sal Urzędu;
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym,
4) obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego przedsięwzięć realizowanych przez podmioty Programu;
5) udzielanie rekomendacji podmiotom Programu i ich przedsięwzięciom;
6) wspieranie podkarpackich organizacji pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z odpisu 1% podatku;
7) zawieranie umów partnerskich pomiędzy Województwem a podmiotami Programu o wspólnej realizacji zadań;
8) promocja wolontariatu poprzez zamieszczanie na wniosek podmiotów Programu na stronie internetowej Urzędu informacji o inicjatywach i działaniach organizacji pozarządowych z udziałem wolontariuszy oraz prezentowanie sylwetek i osobowości wolontariuszy działających na Podkarpaciu jako dobrych przykładów.

Rozdział VI
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§ 8

Do priorytetowych zadań Samorządu Województwa należą, w szczególności:
1) pomoc społeczna:
a) pomoc i tworzenie warunków do rozwoju różnych umiejętności budzących poczucie własnej wartości oraz wzmacniających kompetencje społeczne dzieci i młodzieży, w tym także wychowanków zastępczych środowisk rodzinnych i placówek opiekuńczych w zakresie rozwiązywania problemów, akceptacji sytuacji rodzinnej oraz wspieranie przy wchodzeniu w samodzielne, dorosłe życie ( usamodzielnienie).

2) profilaktyka uzależnień od alkoholu:
a) prowadzenie działań profilaktycznych prowadzących do zmniejszenia szkód zdrowotnych i rozwojowych występujących u młodych i dorosłych spowodowanych piciem alkoholu,
b) prowadzenie działań profilaktycznych prowadzących do zmniejszenia uszkodzenia zdrowia związanego z uzależnieniem od alkoholu,
c) prowadzenie działań profilaktycznych prowadzących do zmniejszenia szkód zdrowotnych, psychospołecznych i rozwojowych osób dorosłych i dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym,
d) prowadzenie działań profilaktycznych prowadzących do zmniejszenia przestępstw i wykroczeń spowodowanych przez osoby nietrzeźwe.

3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
a) inspirowanie i promowanie nowych oraz dobrze funkcjonujących już istniejących rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opracowywanie programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ramowych programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
b) wspieranie inicjatyw oraz lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej, w tym w rozwoju infrastruktury pomocy instytucjonalnej.

4) profilaktyka uzależnień od narkomanii:
a) zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki,
b) wpływanie na poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od narkotyków oraz używających narkotyków w sposób szkodliwy,
c) monitorowanie epidemiologiczne i reakcji społecznych na problem narkotyków i narkomanii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Województwa.

5) wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu:
a) stwarzanie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz pobudzania aktywności zawodowej poprzez tworzenie klimatu do wzrostu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wspieranie działań szkoleniowych, pomoc w tworzeniu grup wsparcia dla pozostających bez pracy,
b) wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej poprzez poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej, doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji, wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji, szkolenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych dotyczące poruszania się w obszarze usług medycznych, popularyzacja znaczenia istoty wczesnej interwencji i jej wpływu na proces rehabilitacji oraz pomoc w organizacji i wyposażeniu w sprzęt wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

6) w zakresie twórczości artystycznej:
a) realizacja ponadlokalnych - międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich i regionalnych przedsięwzięć artystycznych: festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, wystaw, warsztatów, tournee artystycznych, seminariów, konferencji, szkoleń, kursów (w tym fundowanie nagród),
b) uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach, spotkaniach, plenerach, wystawach, warsztatach, tournee artystycznych, seminariach, konferencjach, szkoleniach, kursach - indywidualnych i grupowych (w tym: realizacja nagrań fonograficznych i audiowizualnych, zakup strojów, materiałów muzycznych).

7) w zakresie wydawnictw:
a) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków i opracowań naukowo-badawczych, dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego regionu.

8) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego: a) organizowanie przedsięwzięć służących promocji autentycznego wielokulturowego bogactwa narodowego w Województwie z uwzględnieniem mniejszości narodowych,
b) opracowywanie dokumentacji dotyczącej tradycji, zwyczajów i twórczości ludowej, kultury narodowej, zanikających zawodów.

9) w zakresie amatorskiej twórczości artystycznej:
a) organizacja konkursów, szkoleń, przedsięwzięć artystycznych służących upowszechnianiu wszystkich dziedzin działalności kulturalnej.

10) w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży:
a) promocja dokonań artystycznych dzieci i młodzieży.

11) w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami:
a) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

12) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
a) realizacji ponadlokalnych - regionalnych, wojewódzkich, krajowych międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych,
oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, szkoleń, kursów ( w tym fundowanie nagród),
b) uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, turniejach, seminariach, konferencjach, kursach - indywidualnych i grupowych,
c) publikacje o tematyce naukowej i edukacyjnej w tym monografii.

13) w zakresie turystyki:
a) zadania z zakresu rozwoju turystyki.

14) w zakresie kultury fizycznej:
a) rozwój amatorskiego sportu kwalifikowanego:
− wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo młodzieży, prowadzonego w ramach programu Ministerstwa Sportu,
− wspieranie zadań realizowanych przez okręgowe związki sportowe, w tym obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej,
− wspieranie innowacyjnych-autorskich, lokalnych i wojewódzkich programów służących rozwojowi sportu dzieci i młodzieży.
b) upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej:
− wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego pn. Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada organizowanego przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy,
− pomoc w organizacji ogólnowojewódzkich imprez dla grup dyspanseryjnych osób niepełnosprawnych,
− wspieranie inicjatyw sportowo-rekreacyjnych w środowisku akademickim wspieranie współzawodnictwa sportowego w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej, wspieranie organizacji sportowych, zajęć pozalekcyjnych i pozauczelnianych dla dzieci i młodzieży,
− pomoc dla programów sportu powszechnego społeczności miejskiej pracującej i bezrobotnej oraz osób starszych.

15) w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska:
a) tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego,
b) promowanie produktów tradycyjnych jako elementu kulturowego oraz żywności wysokiej jakości,
c) akcje szkolne wynikające z realizacji celów edukacyjnych zawartych w programach ochrony powietrza,
d) wspieranie inicjatyw zmierzających do budowy Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

16) w zakresie rozwoju regionalnego:
a) promocja Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020,
b) promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
c) konsultacje w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020,
d) konsultacje innych dokumentów programowych, przygotowywanych na poziomie kraju i regionu, wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy Województwa,
e) podejmowanie przedsięwzięć informacyjnych (punkt informacyjny, serwis internetowy, dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych) skierowanych do podmiotów Programu, będących beneficjentami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
f) promocja dobrych praktyk w zakresie realizowanych projektów promocja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

17) w zakresie funduszy Unii Europejskiej:
a) udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych, funduszy Unii Europejskiej,
b) przekazywanie informacji na temat zmian w programach operacyjnych i uzupełnieniach programów dotyczących możliwości pozyskiwania wsparcia z funduszy strukturalnych,
c) prowadzenie Regionalnej Sieci Partnerów Lokalnych,
d) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
e) bieżąca współpraca poprzez konsultacje indywidualne w punkcie informacyjnym, telefonicznie, e-mail,
f) dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych,
g) uczestnictwo przedstawicieli podmiotów Programu z terenu Województwa w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-20013.

18) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a) wspieranie realizacji ponadlokalnych, regionalnych, wojewódzkich przedsięwzięć patriotyczno- rocznicowych, edukacyjnych i oświatowych w celu upamiętnienia walk o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
b) wspieranie inicjatyw w zakresie kultywowania dziedzictwa tradycji oręża polskiego.

19) w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych:
a) w zakresie integracji środowisk kombatanckich oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz w ramach Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz koordynacja tych działań,
b) wspieranie inicjatyw oraz pomoc w organizacji imprez rekreacyjnych na rzecz społeczności kombatanckiej.

Rozdział VII
OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 9

Program będzie realizowany od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2011 r.

Rozdział VIII
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 10

1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:
1) Sejmik Województwa Podkarpackiego, który uchwala Program współpracy Samorządu Województwa z podmiotami Programu ;
2) Zarząd, który realizuje Program poprzez właściwe komórki organizacyjne Urzędu oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
3) Podmioty Programu.

2. Za kontakty Samorządu Województwa z podmiotami Programu współrealizującymi Program odpowiadają:
1) Biuro koordynacji współpracy z samorządami i organizacjami;
2) Departamenty Urzędu oraz samorządowe jednostki organizacyjne Województwa, które realizują Program.

Rozdział IX
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 11

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu jest corocznie uchwalana w budżecie Województwa Podkarpackiego.
2. Na realizację programu w roku 2011 przewidziana jest kwota w wysokości: 9 465 129,44 zł.

Rozdział X
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 12

Zarząd w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. przedłoży Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2011 obejmujące:
1) liczbę ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań objętych Programem;
2) liczbę złożonych ofert przez podmioty ubiegające się o realizację zadań objętych programem;
3) liczbę podmiotów, które zwróciły się z prośbą o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań z pominięciem procedury konkursowej;
4) liczbę podmiotów, które otrzymały dofinansowanie;
5) wysokość środków finansowych przyznanych w ramach realizacji Programu;
6) liczbę zrealizowanych zadań.

Rozdział XI
INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU

§ 13

1. Program opracowany został przez departamenty koordynacyjne Urzędu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.
2. Projekt Programu został poddany konsultacjom zgodnie z zasadami określonymi w:
1) Uchwale Nr III/28/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego( Dz. Urz. Woj. Pod. z 2011 r, Nr 1, poz. 2);
2) Uchwale Nr 21/309/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.

3. Konsultacje Programu odbywały się w okresie od 9 do 15 lutego 2011 r.
4. W ramach konsultacji:
1) w dniu 15 lutego 2011 r. w Urzędzie zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne w którym udział wzięło 44 podmiotów Programu;
2) drogą elektroniczną przesłane zostały do Urzędu uwagi i wnioski 10 przedstawicieli podmiotów Programu.
5. Zebrane w trakcie konsultacji uwagi i wnioski do Programu zostały zaopiniowane przez departamenty koordynujące oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zestawienie uwag i wniosków wraz z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.umwp.podkarpackie.pl

Rozdział XII
UDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W DZIAŁANIACH PROGRAMOWYCH SAMORZĄDU

§ 14

1. Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych, pełni funkcję ciała doradczo-opiniującego, które ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych Samorządu Województwa.
2. Do uprawnień Rady należy w szczególności:
1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji Programu;
2) formułowanie wniosków w zakresie działań dotyczących podmiotów Programu;
3) udział w opracowaniu projektu Programu współpracy;
4) występowanie do Zarządu z propozycjami rozwiązań prawnych odnośnie partycypacji sektora pozarządowego w procesach konsultacyjnych zadań Samorządu Województwa;
5) występowanie do Zarządu z propozycjami rozwiązań prawnych odnośnie procedur wdrażania zlecanych zadań Samorządu Województwa;
6) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;
7) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności statutowej organizacji;
8) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
9) współpraca z odpowiednimi Komisjami Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie tworzenia zapisów programu współpracy.
3. Szczegółowy tryb powoływania członków Rady oraz sposób jej funkcjonowania reguluje statut Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych.

§ 15

1. Zarząd może powoływać w drodze uchwały zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne (wspólne zespoły) z udziałem przedstawicieli podmiotów Programu oraz ekspertów.
2. Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności:
1) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;
2) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;
3) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności statutowej organizacji;
4) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.
3. Podmioty programu mają prawo inicjowania powoływania wspólnych zespołów. Inicjatywę taką zgłasza się do Marszałka Województwa Podkarpackiego proponując cel dla jakiego dany zespół ma zostać powołany wraz z uzasadnieniem potrzeby jego powołania.
4. W ramach przygotowań programów i polityk stanowiących realizację Strategii Rozwoju Województwa, dokumenty te, przed skierowaniem ich pod obrady Sejmiku, będą udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w celu zaopiniowania i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Rozdział XIII
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

§ 16

Postanowienia ogólne
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez podmioty Programu.
2. Komisje konkursowe powoływane będą każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert przez Zarząd w drodze uchwały. W zależności od ilości zgłoszonych ofert do konkursu, liczba członków komisji wynosić będzie od 5 do 9 osób.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciele Zarządu wyłonieni spośród członków Zarządu lub osoby wskazane przez Zarząd;
2) przedstawiciele podmiotów Programu wyłonieni w następujący sposób:
a) informacje o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert umieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu www.umwp.podkarpackie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być członkowie podmiotów Programu (kandydat deklaruje 2 obszary tematyczne, w ramach których posiada kompetencje do oceny ofert oraz uzasadnia je i potwierdza stosownymi dokumentami),
c) wyboru członków komisji konkursowej spośród podmiotów Programu dokona Zarząd Województwa kierując się kwalifikacjami kandydata,
d) baza osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe jako reprezentanci trzeciego sektora w pracach komisji konkursowych oceniających wnioski złożone w ramach realizowania Programu będzie prowadzona przez Biuro koordynacji współpracy z samorządami i organizacjami Urzędu,

e) w skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci podmiotów Programu, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Województwa. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika,
f) Zarząd lub komisja konkursowa może zaprosić do pracy w komisji konkursowej osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy w charakterze ekspertów,
g) do czasu utworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w konkursach ofert realizowanych w trybie ustawy, Zarząd zaprasza przedstawicieli podmiotów Programu do udziału w komisjach konkursowych.

§ 17

Posiedzenia komisji konkursowej
1. Posiedzenia komisji konkursowej zwołuje Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca. Przewodniczącego Komisji wskazuje Zarząd, Zastępcę Przewodniczącego wskazuje Przewodniczący.
2. Za organizację prac komisji odpowiedzialny jest ogłaszający konkurs departament Urzędu lub ogłaszająca konkurs samorządowa wojewódzka jednostka organizacyjna.
3. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.
4. Posiedzenia komisji konkursowej są ważne, gdy uczestniczy w nich Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego oraz co najmniej połowa składu komisji.
5. Za prawidłowy przebieg prac komisji konkursowej odpowiada Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
6. Udział członków w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

§ 18

Przebieg posiedzenia komisji konkursowej
1. Posiedzenia komisji konkursowej składają się z części jawnej i niejawnej.
2. Przedstawiciele oferentów mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia komisji konkursowej jako obserwatorzy.
3. W części jawnej Przewodniczący odczytuje listę oferentów, którzy ubiegają się o realizację zadania oraz przedstawia listę ofert, które spełniły wymogi formalne i będą oceniane przez członków komisji konkursowej.

Przewodniczący przedstawia także listę ofert, które nie spełniły wymogów formalnych wraz z podaniem uzasadnienia.
4. W celu umożliwienia oferentom uczestnictwa w części jawnej prac komisji, informacja o terminie pierwszego posiedzenia komisji jest podawana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu www.umwp.podkarpackie.pl Informacja taka jest także dostępna w departamencie koordynującym.
5. W części niejawnej członkowie komisji konkursowej dokonują oceny merytorycznej ofert.

§ 19

Członkowie komisji konkursowej
1. Członkowie komisji konkursowej nie mogą być związani z oferentami stosunkiem osobistym lub służbowym, który mogłoby spowodować wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności.
2. Członkowie komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności i poufności.
3. W przypadku nie podpisania deklaracji o bezstronności i poufności, decyzję o wykluczeniu członka komisji konkursowej z jej prac podejmuje Przewodniczący.

§ 20
Zadania komisji konkursowej

1. Komisja konkursowa jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny merytorycznej ofert, uwzględniającej zweryfikowanie budżetów zawartych w ofertach.
2. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.
3. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, którym nie rekomenduje udzielenia dotacji.

§ 21
Ocena jakości merytorycznej ofert

1. Przedmiotem oceny komisji konkursowej są oferty ocenione przez departament koordynujący jako spełniające wymogi formalne.
2. Każdy członek komisji konkursowej wypełnia kartę oceny merytorycznej ocenianych ofert.
3. Ocena ofert odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu.
4. Członek komisji konkursowej potwierdza własnoręcznym podpisem dokonanie oceny na karcie oceny merytorycznej.
5. Każda oferta powinna być oceniana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej.
6. W celu usprawnienia prac komisji konkursowej Przewodniczący może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania ust. 5 z tym, że każda oferta musi być oceniona co najmniej przez 3 członków komisji konkursowej.
7. Uzasadnienie odstąpienia od stosowania ust. 5 zostaje zamieszczone w protokole.
8. Członek komisji konkursowej oceniający wniosek może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowane na podstawie regulaminu konkursu ofert (np. uzna niektóre koszty za niezwiązane z realizacją projektu, nieistotne dla realizacji projektu lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Stanowisko o uznaniu części kosztów za niekwalifikowane, członek komisji uzasadnia pisemnie.
9. Końcowa ocena punktowa oferty stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez członków komisji.
10.Komisja Konkursowa sporządza listę ofert, które wpłynęły od uprawnionych podmiotów w kolejności od oferty, która zdobyła największą liczbę punktów do oferty najniżej ocenionej.

§ 22
Protokół

1. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.
2. Protokół przechowywany jest przez departament koordynujący Urzędu lub wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu.

§ 23
Wybór ofert

Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.

§ 24

Na podstawie niniejszego Programu mogą być także ogłoszone konkursy ofert na zadania realizowane w roku 2012 do dnia wejścia w życie Programu Współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

Do pobrania:

Autor opracowania:
Wojciech Jurasz
tel.: 17 747 6850
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Wprowadził(a):
Karol Tworz
tel.: 17 8676952
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatwierdził(a):
Kazimierz Rokita

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi