Informację udostępniono: 02.03.2006 15:11UCHWAŁA NR XXXVII / 403 /05
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
z dnia 21 marca 2005 r.

 
w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi w 2005 r.

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z póz. zmianami oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwala, co następuje:
 

§ 1
 

Uchwala się program współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi w 2005 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 2
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
 

§ 3
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.