Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XL/807/13 z dnia 29 listopada 2013 r. przyjęto "Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".