ZARZĄDZENIE NR 29 / 14
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

 

Na podstawie art. 373 i art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 20 11 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późno zm.) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2013 r. poz. 596 z późno zm.) - po porozumieniu
z Komisarzem Wyborczym w Rzeszowie - zarządza się, co następuje :

§ 1. Liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kadencji 2014 - 2018 ustala się na 33.

§ 2. Liczba radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego została ustalona na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego ujętych w stałym rejestrze wyborców - według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości także w formie obwieszczenia.

WOJEWODA PODKARPACKI

Małgorzata Chomycz-Śmigielska