Data ogłoszenia przetargu: 2013.02.21
Data otwarcia ofert: 2013.03.04
Skrótowa treść zamówienia
Dostawa artykułów promujących województwo podkarpackie wraz z umieszczeniem nadruku.
Właściwa treść zamówienia
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Rzeszów: Dostawa artykułów promujących województwo podkarpackie wraz z umieszczeniem nadruku.
Numer ogłoszenia: 74696 - 2013; data zamieszczenia: 21.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie , al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8501776, faks 017 8501701.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów promujących województwo podkarpackie wraz z umieszczeniem nadruku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promujących Województwo Podkarpackie wraz z umieszczeniem nadruku zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Długopis - 10 000 szt. 2) Brelok obrotowy okrągły - 1 000 szt. 3) Puszka prostokątna mini z pastylkami miętowymi - 500 szt. 4) Puszka prostokątna mini z pastylkami miętowymi - 500 szt. 5) Zakładka książki - 10 000 szt. 6) Termos - 150 szt. 7) Mini USB - 200 szt. 8) Kurtka - 150 szt. 9) Poduszka podróżna - 150 szt. 10) Gra planszowa - 500 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.1 ogłoszenia w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.2 ogłoszenia w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.3 ogłoszenia w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.4 ogłoszenia w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.5 ogłoszenia w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.wrota.podkarpackie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Informacje dodatkowe do punktu III.3 ogłoszenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonego przez niego oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.2 ogłoszenia. Z treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku, o którym mowa wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. Warunek udziału w postępowaniu, to jest niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą spełniać oddzielnie - warunek ten musi być spełniony przez każdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej. Jeżeli zaistnieją przesłanki do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego chociażby jednego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej - zamawiający wykluczy konsorcjum/ spółkę cywilną. 2. Ilekroć w ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)....

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

dolSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


Wprowadził(a): 
Tomasz Jarecki
tel.: 017 850 17 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatwierdził(a): 
Tomasz Ciechanowski