Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Numer ogłoszenia: 86852–2013;

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 04.03.2013 r.

Termin składania i otwarcia ofert: 14.03.2013 r.