Termin składania ofert upływa 09 września 2016 r. o godzinie 10.00.

Ocena oferty:

O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny całkowitej brutto (100% cena).
Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny (100 % cena) stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną ilość punktów tj.  100 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:
(Cmin : Cb) x 100 pkt.
Cmin – cena oferty minimalnej
Cb – cena oferty badanej
Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.