Zaproszenie do złożenia oferty

 1. Zamawiający: Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 2. Nazwa zadania:

  Wynajem środków transportu na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP w 2021 r. w ramach projektu „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2021 roku”.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  Usługa przewożenia wraz z kierowcą dla pracowników Zamawiającego wykonywana będzie przez Wykonawcę pojazdami samochodowymi przystosowanymi fabrycznie do przewozu osób, wyposażonymi w sprawną klimatyzację, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2013 roku.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wymagane przez odpowiednie przepisy prawa uprawnienia do prowadzenia środków transportu oraz aktualne licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2019, poz.2140 z późn. zm.).

Zadanie I

Usługa przewożenia (transportu) pracowników Zamawiającego wykonywana będzie przez Wykonawcę we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli wg potrzeb Zamawiającego na obszarze całego kraju w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2021 r. pojazdem samochodowym przystosowanym fabrycznie do przewozu osób, wyposażonym w sprawną klimatyzację, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2013 roku o liczbie miejsc:

 • 1 szt. samochód osobowy, (1+4) tj. kierowca i 4 pasażerów, minimum czterodrzwiowy,

Maksymalna ilość grup pracowników Zamawiającego jednocześnie wyjeżdżających wynosi jedna grupa.

 1. Maksymalna ilość:
 • Maksymalna ilość wyjazdów w okresie trwania umowy: 46 wyjazdów,
 • Maksymalna ilość przejechanych kilometrów w okresie trwania umowy: 23 400 km,
 • Maksymalna ilość godzin postoju w okresie trwania umowy: 324 godziny,
 • Początkiem i końcem poszczególnych wyjazdów będzie Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 lub Rzeszów, ul. Towarnickiego 3A.
 1. Szacunkowa ilość wyjazdów z podziałem na poszczególne miesiące: marzec 4, kwiecień 5, maj 5, czerwiec 5, lipiec 5, sierpień 5, wrzesień 5, październik 5, listopad 4,
  grudzień 3.
 2. Szacunkowa ilość przejechanych kilometrów z podziałem na poszczególne miesiące: marzec 2000, kwiecień 2400, maj 2400, czerwiec 2400, lipiec 2300, sierpień 3000, wrzesień 3000, październik 3000, listopad 2400, grudzień 500.
 3. Szacunkowa ilość godzin postoju z podziałem na poszczególne miesiące: marzec 24, kwiecień 32, maj 32, czerwiec 32, lipiec 32, sierpień 40, wrzesień 40, październik 40, listopad 32, grudzień 20.

Zamawiający nie gwarantuje wyżej wskazanych ilości. Ostateczna ilość wyjazdów, ilość przejechanych kilometrów i godzin postoju w poszczególnych miesiącach zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego i może być w poszczególnych miesiącach wyższa lub niższa niż powyżej wskazane ilości szacunkowe.

Zadanie II

Usługa przewożenia ( transportu) pracowników Zamawiającego wraz z podręcznym sprzętem pomocniczym (komputery przenośne, ręczny sprzęt pomiarowy, dokumentacja) na kontrole beneficjentów RPO WP wykonywana będzie przez Wykonawcę we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli wg potrzeb Zamawiającego na obszarze całego kraju w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2021 r., pojazdami samochodowymi przystosowanymi fabrycznie do przewozu osób, wyposażonymi w sprawną klimatyzację, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2013 roku o liczbie miejsc:

 • 4 szt. samochód osobowy, (1+4) tj. kierowca i 4 pasażerów, minimum czterodrzwiowy,
 • 1 szt. samochód osobowy przeznaczony do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
  Maksymalna ilość grup pracowników Zamawiającego jednocześnie wyjeżdżających wynosi pięć grup.
 1. Maksymalna ilość:
 • Maksymalna ilość wyjazdów na kontrole w okresie trwania umowy: 148 wyjazdów,
 • Maksymalna ilość przejechanych kilometrów w okresie trwania umowy: 18 880 km,
 • Maksymalna ilość godzin postoju w okresie trwania umowy: 1 000 godzin,
 • Początkiem i końcem poszczególnych wyjazdów będzie Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 lub Rzeszów, ul. Towarnickiego 3A.
 1. Szacunkowa ilość wyjazdów na kontrole z podziałem na poszczególne miesiące: marzec 11, kwiecień 17, maj 17, czerwiec 17, lipiec 15, sierpień 15, wrzesień 17, październik 17, listopad 17, grudzień 5.
 2. Szacunkowa ilość przejechanych kilometrów z podziałem na poszczególne miesiące: marzec 1380, kwiecień 2100, maj 2100, czerwiec 2100, lipiec 1900, sierpień 1900, wrzesień 2100, październik 2100, listopad 2100, grudzień 1100.
 3. Szacunkowa ilość godzin postoju z podziałem na poszczególne miesiące: marzec 70, kwiecień 110, maj 110, czerwiec 110, lipiec 100, sierpień 100, wrzesień 110, październik 110, listopad 110, grudzień 70.

Zamawiający nie gwarantuje wyżej wskazanych ilości. Ostateczna ilość wyjazdów, ilość przejechanych kilometrów i godzin postoju w poszczególnych miesiącach zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego i może być w poszczególnych miesiącach wyższa lub niższa niż powyżej wskazane ilości szacunkowe.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:

  Cena: 100 %
 2. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

Ofertę w formie pisemnej na formularzu ofertowym.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 1. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną obowiązuje przez cały okres realizacji zamówienia.

 2. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać złożona osobiście lub przesłana na dołączonym formularzu oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznaczonej: Oferta na realizację zadania: Wynajem środków transportu na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP w 2021 r. w ramach projektu „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2021 roku”, na adres Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Organizacyjno-Prawny, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. nr 210.
Dopuszcza się złożenie oferty na formularzu innym niż formularz oferty wyżej wskazany, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w formularzu oferty.
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna zawierać całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 26.02.2021 r. do godz. 10.00, zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt VIII.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.02.2021  br. o godz. 10.30
Ocena złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Organizacyjno -Prawny, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. nr 210.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 1. Informacje dotyczące wyłonienia Wykonawcy

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru, Zamawiający powiadomi oferenta, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza.

 1. Informacje dotyczące zawarcia umowy (nieobligatoryjnie):

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

 1. Inne informacje dotyczące zamówienia:

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki: