Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Zamawiający: Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
 2. Nazwa zadania: Usługa doradztwa z zakresu ustawy o rewitalizacji dla gmin z terenu województwa podkarpackiego
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik do niniejszego Zaproszenia 
 4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium*: Cena - 100%
 5. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty (nieobligatoryjnie):
 1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia)
 2. Oświadczenie o przeprowadzeniu doradztwa lub opracowaniu dokumentów (wraz ze wskazaniem tytułów publikacji) z zakresu ustawy o rewitalizacji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z Warunkami udziału w postępowaniu.
 3. Wykaz osób (ekspertów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za przeprowadzenie doradztwa wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny razem (branej pod uwagę przy ocenie ofert) oraz stawki za jedną godzinę doradztwa zgodnie z definicją zawartą w SOPZ.

 1. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres realizacji zamówienia.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty w formie pisemnej. Oferta może zostać złożona na formularzu innym niż załączony formularz ofertowy pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w otrzymanym formularzu oferty.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: Usługa doradztwa z zakresu ustawy o rewitalizacji dla gmin z terenu województwa podkarpackiego. NIE OTWIERAĆ.

Dane Zamawiającego:

Województwo Podkarpackie

Al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

Departament Gospodarki Regionalnej
 1. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 14  lipca 2021 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego: 35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 pok. 411 w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. VIII. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 1. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi dnia 14 lipca 2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego: 35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 pok. 411.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

Katarzyna Stecuła, 17/747 68 78, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Grzegorz Kapusta, 17/747 64 65, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 
 1. Informacje dotyczące zawarcia umowy (nieobligatoryjnie):

W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

 1. Inne informacje dotyczące zamówienia:
 1. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu zamówienia za dany kwartał i podpisaniu protokołu odbioru z realizacji przedmiotu zamówienia za dany kwartał, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku  przez Wykonawcę. Datą zapłaty faktury VAT będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

Dane do faktury VAT/rachunku:        

Nabywca:                             

Województwo Podkarpackie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35 – 010 Rzeszów
NIP: 813-33-15-014

Odbiorca:

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35 – 010 Rzeszów
 
 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem z treścią zaproszenia, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty,

   – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Do pobrania:

 Zaproszenie do złożenia oferty (.pdf, 254 KB)

 • Załączniki:
 1. Formularz oferty (.docx, 67 KB)
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (.pdf, 309 KB)
 3. Warunki udziału w postępowaniu (.pdf, 219 KB)
 4. Umowa (wzór) (.pdf, 277 KB)
 5. Protokół z usługi doradztwa (.pdf, 211 KB)
 6. Raport z wykonanych usług doradztwa (.pdf, 198 KB)
 7. Protkół z czynności postępowania (.pdf, 638 KB)

*jeżeli kryterium oceny ofert jest koszt to należy odpowiednio dostosować niniejszy formularz, w szczególności z uwzględnieniem punktu IV i VI

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi