Data ogłoszenia przetargu: 2013.02.18
Data otwarcia ofert: 2013.02.26
Skrótowa treść zamówienia
Druk wydawnictwa promocyjnego.
Właściwa treść zamówienia
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wrota.podkarpackie.pl

Rzeszów: Druk wydawnictwa promocyjnego.
Numer ogłoszenia: 65216 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie , al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8501776, faks 017 8501701.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk wydawnictwa promocyjnego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wydawnicza obejmująca opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku, druk wydawnictwa w wersji polskiej oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego. 1. Parametry techniczne: Format A4 210 x 297 mm Objętość: 36 stron z okładką Rodzaj papieru - okładka: kreda błysk 200 g/m2, środek: kreda błysk 130 g/m2 Druk 4+4 (pełny kolor), lakier dyspersyjny 1+1 (błyszczący) Szycie broszurowe Falcowanie 2.Zawartość wydawnictwa: tekst, wykresy oraz zdjęcia. 3.Zamawiający dostarczy całą treść, wykresy oraz zdjęcia. 4.Wykonawca na podstawie przekazanych materiałów przez Zamawiającego wykona opracowanie graficzne w oparciu o standaryzację materiałów promocyjnych Województwa Podkarpackiego, która stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ (Księga marki województwa podkarpackiego - aktualizacja listopad 2011), skład, przygotuje do druku, wydrukuje oraz dostarczy do siedziby Zamawiającego (Al. Ł. Cieplińskiego 4, Rzeszów) przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania umowy. Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostarczenie do siedziby Zamawiającego: w wersji elektronicznej na płycie DVD plik zamknięty produkcyjny PDF oraz w wersji papierowej wydawnictwo w ilości 1000 szt. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie strony umowy. Wykonawca w dniu przekazania przedmiotu umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania stałych konsultacji z Zamawiającym i uzyskania akceptacji oraz do wprowadzania wszelkich zmian zgodnie z sugestiami Zamawiającego (w szczególności do: elementów graficznych oraz szaty graficznej). Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie wydawnictwa i kontakt z Zamawiającym. Wydawnictwo posiada nadany numer ISBN 978-83-60184-91-2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.82.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4.3.1 ogłoszenia, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.wrota.podkarpackie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Informacje dodatkowe do punktu III.3 ogłoszenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez niego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2-III.6 ogłoszenia. Z treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku, o którym mowa wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą spełniać oddzielnie - warunek ten musi być spełniony przez każdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej. Jeżeli zaistnieją przesłanki do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego chociażby jednego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej - zamawiający wykluczy konsorcjum/ spółkę cywilną. 2. Ilekroć w ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

dolSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wprowadził(a):
Helena Dzieciuch
tel.: 17 850 1709
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatwierdził(a):
Helena Dzieciuch