Informację udostępniono: 28.02.2013 11:40:22
Data ogłoszenia przetargu: 2013.02.28
Data otwarcia ofert: 2013.03.11
Skrótowa treść zamówienia
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej pn. Podkarpackie. Przestrzeń otwarta dla inwestorów- promocja gosp. i aktywizacja inwestycyjna Woj. Podkarpackiego poprzez kampanię outdoorową, reklamę w prasie branżowej oraz wydanie albumu-katalogu w ramach realizacji projektu z I osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Właściwa treść zamówienia
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Rzeszów: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej pn. Podkarpackie. Przestrzeń otwarta dla inwestorów- promocja gosp. i aktywizacja inwestycyjna Woj. Podkarpackiego poprzez kampanię outdoorową, reklamę w prasie branżowej oraz wydanie albumu-katalogu w ramach realizacji projektu z I osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Numer ogłoszenia: 82564 - 2013; data zamieszczenia: 28.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie , al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8501776, faks 017 8501701.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej pn. Podkarpackie. Przestrzeń otwarta dla inwestorów- promocja gosp. i aktywizacja inwestycyjna Woj. Podkarpackiego poprzez kampanię outdoorową, reklamę w prasie branżowej oraz wydanie albumu-katalogu w ramach realizacji projektu z I osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Podkarpackie. Przestrzeń otwarta dla inwestorów - promocja gosp. i aktywizacja inwestycyjna Woj. Podkarpackiego poprzez kampanię outdoorową, reklamę w prasie branżowej oraz wydanie albumu-katalogu, która obejmuje: badania pre-test; reklamę w prasie branżowej; kampanię outdoorową; wydanie albumu-katalogu (tłumaczenie na język angielski i niemiecki, projekt graficzny, skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk i dostawa albumu-katalogu trzyjęzycznego, który promuje walory inwestycyjno-turystyczne w województwie podkarpackim); badania post-test zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 15000 PLN

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia to znaczy wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi polegające na przygotowaniu kampanii informacyjno - promocyjnych (krajowych lub zagranicznych), z których każda obejmowała łącznie: - opracowanie projektów graficznych do reklamy bilbordowej - przeprowadzenie kampanii bilbordowej przy czym wartość brutto każdej z tych usług wynosiła przynajmniej 300.000,00 zł brutto. W przypadku wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), przeliczenia walut należy dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Z treści załączonego do oferty wykonawcy oświadczenia wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. W przypadków wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu musi spełniać jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum/ spółki cywilnej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. wykonawcy którzy dysponują/ będą dysponować zespołem, który zostanie wyznaczony do realizacji zamówienia, w skład którego wchodzić musi co najmniej: 1) 1 osoba lidera (tzn. osoba prowadząca i zarządzająca kampanią), posiadająca udokumentowane doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 kampaniami promocyjnymi. 2) 1 osoba proponowana jako grafik komputerowy, posiadająca udokumentowane doświadczenie w zakresie obsługi graficznej co najmniej 2 kampanii promocyjnych. 3) 1 osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 2 usług wydawniczych i poligraficznych. 4) Grupa badawcza, która posiada udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu badań świadomości i rozpoznawalności marki oraz badań efektywności kampanii promocyjnej, składający się z minimum 3 osób, w tym: a) kierownik zespołu, który posiada udokumentowane doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 badaniami ewaluacyjnymi w zakresie badania świadomości i efektywności. b) 1 członek zespołu posiadający udokumentowane doświadczenie w stosowaniu metod i technik przeprowadzania badań ewaluacyjnych. c) 3 członków zespołu posiadających udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań i/lub analiz dotyczących ewaluacji. Zamawiający dopuszcza, aby funkcję kierownika zespołu oraz członka zespołu pełniła jedna i ta sama osoba. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Z treści załączonego do oferty wykonawcy oświadczenia wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. W przypadków wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu musi spełniać jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum/ spółki cywilnej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca, wraz z ofertą, zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 60
  • 2 - Koncepcja kampanii - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.wrota.podkarpackie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt: Podkarpackie. Przestrzeń otwarta dla inwestorów- promocja gosp. i aktywizacja inwestycyjna Woj. Podkarpackiego poprzez kampanię outdoorową, reklamę w prasie branżowej oraz wydanie albumu-katalogu realizowany jest w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B - Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 2. Informacje dodatkowe do punktu III.3 ogłoszenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.4.2 ogłoszenia. Z treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku, o którym mowa wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą spełniać oddzielnie - warunek ten musi być spełniony przez każdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej. Jeżeli zaistnieją przesłanki do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego chociażby jednego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej - zamawiający wykluczy konsorcjum/ spółkę cywilną. 3. Ilekroć w ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Skrótowa treść zamówienia
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej pn. „„Podkarpackie. Przestrzeń otwarta dla inwestorów”- promocja gosp. i aktywizacja inwestycyjna Woj. Podkarpackiego poprzez kampanię outdoorową, reklamę w prasie branżowej oraz wydanie albumu-katalogu” w ramach realizacji projektu z I osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Właściwa treść zamówienia

dolSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

dolKsięga marki województwa podkarpackiego

dolRozwiązania strategiczne

linia 200

Wprowadził(a): 
Tomasz Jarecki
tel.: 017 850 17 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatwierdził(a): 
Justyna Sokołowska