Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

herb strona startowa

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA
CENTRUM KULTURALNEGO W PRZEMYŚLU
UL. KONARSKIEGO 9, 37-700 PRZEMYŚL
na czas określony – 7 lat

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu jest spełnienie następujących kryteriów:

1. Wymagania obowiązkowe:

1) wykształcenie wyższe,
2) udokumentowany minimum 3 – letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną lub 3 lata prowadzania własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą ,
3) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
4) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury (w tym przepisów prawnych),
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
6) korzystanie z pełni praw publicznych,
7) predyspozycje menedżerskie i umiejętności kierowania zespołem.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym ze środków europejskich,
2) dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
3) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

II. Oferty składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu obejmują:

1. Dokumenty wymagane:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
2) koncepcje programową, organizacyjną i finansową dotyczącą zarządzania Centrum Kulturalnym w Przemyślu, uwzględniającą warunki organizacyjno – finansowe instytucji (max 10 stron),
3) kwestionariusz osobowy,
4) życiorys lub CV,
5) kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
6) dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej oraz co najmniej 3–letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym związanym z działalnością kulturalną lub co najmniej 3–letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą,
7) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na prace na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty),
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego.

2. Dokumenty fakultatywne: kopie dokumentów potwierdzających dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje), w tym kopie dyplomu potwierdzającego znajomość języka obcego lub oświadczenie o znajomości co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

III. Oferty należy składać w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu, nie otwierać do czasu posiedzenia Komisji Konkursowej" na adres:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

lub

osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego pod tym samym adresem.

Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do godz. 15.30 na wskazany adres przed upływem 30. dnia od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie. Oferty przesłane albo złożone po terminie nie zostaną poddane procedurze konkursowej.

IV. Informacje dodatkowe.

1. W przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez składającego ofertę na każdej stronie dokumentu.
2. Warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,
3. Zasady konkursu określa Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu, uchwalony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
4. Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
6. Informacje dotyczące warunków organizacyjno – finansowych działalności Centrum Kulturalnego w Przemyślu udostępnia Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
7. Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyników.
8. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.
9. Zarząd Województwa Podkarpackiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (2uchwala_ck.pdf)Uchwała Nr 329/7864/14 [DO] Katarzyna Potocka665 kB2014-03-20 12:192014-03-20 12:19
Pobierz plik (3regulamin_ck.pdf)Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora CK w Przemyślu[DO] Katarzyna Potocka1656 kB2014-03-20 12:202014-03-20 12:20

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi