Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, ul. Sroczyńskiego 2 w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 11; w Mielcu, ul. Kościuszki 7; w Przemyślu, ul. Słowackiego 85; w Rzeszowie, ul. Warzywna 1;  w Sanoku, ul. Konarskiego 3; w Stalowej Woli, ul. Staszica 5.

1.Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

 1)ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, określone w przepisachsprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 1207, z późn. zm.),

2)ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnieprzepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)uzyskał:

a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

 

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

5)spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6)nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191),w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7)nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ściganeoskarżenia publicznego,

9)nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529).

 

 

2.Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:

1)posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)ukończyła studia magisterskie,

3)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

5)nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ściganeoskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

6)spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9.

 

 

 

3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)w przypadku kandydata będącego nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:

a)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowaniarozwoju szkoły, której konkurs dotyczy,

b)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającyszczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

d)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

e)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

f)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, której konkurs dotyczy, określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

g)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

h) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

i) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

j) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 4,

k)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanieprzestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

l)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

m)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanychdysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529),

n)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) , a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną,której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),

o)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacjidokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

p)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, której konkurs dotyczy,

 

 

2)w przypadku kandydata niebędącego nauczycielem:

a)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającyszczególności informację o stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym,

b)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, w tym wymaganego stażu pracy na stanowisku kierowniczym,

c)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnychkorzysta z pełni praw publicznych,

d)dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a, b, e, g, h, k, l, m, o, p.

 


4.
Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia – do godz. 1530, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Edukacji, Nauki i Sportu; 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym (imię i nazwisko wraz z dokładnym adresem do korespondencji oraz numerem telefonu) i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora – nie otwierać przed upływem terminu do składania ofert” z zaznaczeniem nazwy szkoły, której konkurs dotyczy. Oferty, które wpłyną po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.

 

 

5.Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

6.Tryb pracy komisji konkursowej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.).

7.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi