Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Ogłoszenie konkursu. Informacja o wyniku konkursu.

Marszałek Województwa Podkarpackiego

OGŁASZA KONKURS
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
W RZESZOWIE

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo, administracja lub zarządzanie,
3) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
4) co najmniej dziesięcioletni staż pracy w tym co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w związane z kierowaniem zespołem pracowników,
5) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, w szczególności związanych z zadaniami wynikającymi z zadań i obowiązków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
6) znajomość przepisów z zakresu:
• ustawy o samorządzie województwa,
• ustawy o pracownikach samorządowych
• Kodeksu postępowania administracyjnego,
• ustawy o pomocy społecznej,
• ustawy o finansach publicznych,
• ustawy Prawo zamówień publicznych,
• Kodeksu pracy,
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
8) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nieposzlakowana opinia,
10) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
11) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
12) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
13) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
2. Zakres wykonywanych zadań:
1) kierowanie i organizowanie pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
2) nadzór nad gospodarką finansową,
3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym, zgodnym z prawem i terminowym wykonywaniem zadań przez pracowników,
4) dbanie o merytoryczną i formalna prawidłowość podejmowanych decyzji oraz sporządzanych dokumentów, wniosków i opinii regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
5) reprezentowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na zewnątrz,
6) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
4. Wymagane dokumenty:
1) kserokopia dowodu osobistego,
2) list motywacyjny,
3) życiorys – curriculum vitae,
4) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
6) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje – specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
7) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz doświadczenie zawodowe określone w pkt 1 ppkt 4) ogłoszenia (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
8) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
10) oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
12) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
13) oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
14) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
15) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202).

W miesiącu wrześniu 2015 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – nie otwierać", w terminie do dnia 26 października 2015 r. do godziny 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego, za złożoną w terminie uważa się ofertę, która wpłynie do Urzędu najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego).
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
Informacja o wynikach konkursu zostanie upowszechniona przez umieszczenie jej na tablicy informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 i tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120 oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego (www.bip.podkarpackie.pl).
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w Departamencie Organizacyjno-Prawnym (pok. 223) można zapoznać się z regulaminem konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA
REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

 

Komisja do przeprowadzania konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, powołana Uchwałą Nr 102/2266/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 października 2015 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wyłoniony został Pan Jerzy Jęczmienionka zamieszkały w Rzeszowie.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi