Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

herb

Zarząd Województwa Podkarpackiego

na podstawie § 8 Regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 149/3112/16

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,

odwołuje

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

 

 


 

 

herb

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU
PL. BERKA JOSELEWICZA 1, 37-700 PRZEMYŚL
na czas określony – 3 lata

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu jest spełnienie następujących kryteriów:

1. Wymagania obowiązkowe:

1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeów,
2) udokumentowane co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
3) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
4) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności instytucji muzealnych, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
6) korzystanie z pełni praw publicznych,
7) predyspozycje menedżerskie i umiejętności kierowania zespołem.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
2) dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

II. Oferty składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu obejmują:

1. Dokumenty wymagane:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
2) koncepcje programową, organizacyjną i finansową dotyczącą zarządzania Muzeum, uwzględniającą warunki organizacyjno-finansowe instytucji (max 10 stron),
3) kwestionariusz osobowy,
4) życiorys lub CV,
5) kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
6) dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych),
7) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na prace na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty),
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z późn. zm.) ,
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego.

2. Dokumenty fakultatywne: kopie dokumentów potwierdzających dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje).

III. Oferty należy składać w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, nie otwierać do czasu posiedzenia Komisji Konkursowej" na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów lub osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego pod tym samym adresem. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do godz. 1530 na wskazany adres przed upływem 30. dnia od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie. Oferty przesłane albo złożone po terminie nie zostaną poddane procedurze konkursowej.

IV. Informacje dodatkowe.

1. W przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez składającego ofertę na każdej stronie dokumentu.
2. Warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,
3. Zasady konkursu określa Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, uchwalony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
4. Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
6. Informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu udostępnia Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
7. Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyników.
8. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.
9. Zarząd Województwa Podkarpackiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o konkursie[DO] Katarzyna Potocka576 kB2016-03-08 11:172016-03-08 11:17
Pobierz plik (regulamin_konkursu.pdf)Regulamin konkursu[DO] Katarzyna Potocka503 kB2016-03-08 11:172016-03-08 11:17
Pobierz plik (uchwala_ogloszenie.pdf)Uchwała ogłoszenia konkursu[DO] Katarzyna Potocka178 kB2016-03-08 11:182016-03-08 11:18
Pobierz plik (uchwala_zmieniajaca.pdf)Uchwała zmieniająca[DO] Katarzyna Potocka285 kB2016-03-08 11:182016-03-08 11:18

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi