Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

I. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Zamek w Łańcucie (ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut) – instytucji prowadzonej jako wspólna z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania:

1.1. Obowiązkowe:

 1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. posiada minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury, organizacjach lub podmiotach prowadzących działalność kulturalną lub w jednostkach naukowo-badawczych;
 3. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie karno–skarbowe;
 6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 289 z późn. zm.);
 7. posiada biegłą znajomość języka polskiego oraz znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski) w stopniu pozwalającym na swobodne prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji;
 8. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672);
 9. złożyła komplet dokumentów w wymaganym terminie.

1.2 Dodatkowe:

 1. posiada wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum – Zamek w Łańcucie;
 2.  posiada dorobek naukowy lub publicystyczny w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum – Zamek w Łańcucie;
 3. posiada znajomość problematyki i zagadnień związanych w szczególności z historią i problematyką zarządzania zespołem zamkowo-parkowym w Łańcucie.
 4. posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji kultury;
 5.  posiada doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w muzeum;
 6.  posiada ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z muzealnictwem, zarządzaniem kulturą i/lub z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
 7.  posiada wiedza z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
 8.  posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
 9. posiada znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w tym ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Pracy.

2. Informacje o stanowisku i zakresie wykonywanych zadań:

 1. Dyrektor Muzeum – Zamek w Łańcucie zostanie powołany na okres 3 lat;
 2.  Wymiar etatu: 1/1;
 3. Miejsce wykonywania pracy: Muzeum – Zamek w Łańcucie, ul Zamkowa 1, 37-100 Łańcut;
 4. Zadania, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji:
 1. zarządzanie Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. realizowanie zadań Muzeum określonych w Statucie;
 3. planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Muzeum;
 4. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia Muzeum;
 5. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Muzeum;
 6. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Muzeum;
 7.  współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi i państwowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
 8. sprawowanie kontroli zarządczej.

3. Dokumenty oferty:

3.1 Obowiązkowe:

 1. wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum – Zamek w Łańcucie, opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Muzeum – Zamek w Łańcucie dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem), opatrzone własnoręcznym podpisem;
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 5.  kopie dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury, organizacjach lub podmiotach prowadzących działalność kulturalną lub w jednostkach naukowo-badawczych;
 6. oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 7. oświadczenie uczestnika o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 8.  oświadczenie uczestnika, że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno– skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 9. oświadczenie uczestnika, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 289 z późn. zm), opatrzone własnoręcznym podpisem;
 10. kopie dokumentów potwierdzające znajomość języka obcego lub oświadczenie uczestnika o znajomości języka obcego, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 11. trzy rekomendacje od osób lub organizacji związanych ze środowiskiem kultury lub reprezentujących jedną z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum – Zamek w Łańcucie wystawione dla kandydata w związku z jego udziałem w konkursie;
 12. informację o zasadach przetwarzania danych osobowych podczas konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Zamek w Łańcucie, sporządzoną przez administratora danych zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 - 88), opatrzoną własnoręcznym podpisem;
 13. autorski program działania Muzeum Zamek w Łańcucie na lata 2023 – opracowany według załączonego wzoru, opatrzony własnoręcznym podpisem. Program działania należy złożyć w formie papierowej, a także edytowanej wersji elektronicznej – na nośniku elektronicznym (np. płycie CD lub pamięci USB lub na karcie pamięci).

3.2 Dodatkowe:

 1.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, dorobek naukowy lub publicystyczny, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności opisane w punkcie I.1.2 a) - i);
 2. kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II. Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 2. Oferta powinna zawierać adres kandydata, nr telefonu, adres e-mail.
 3. Ofertę zawierającą wniosek oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godziny 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem KONKURS: MUZEUM – ZAMEK w ŁAŃCUCIE - NIE OTWIERAĆ w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:00, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 lub przesłać na adres Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie będą rozpatrywane. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnicy konkursu zobowiązani będą do prezentacji autorskiego program działania Muzeum – Zamek w Łańcucie na lata 2023 – 2026, która odbędzie się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia przez uczestników warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień czy braków formalnych w złożonych ofertach.
 5. O dopuszczeniu do postepowania konkursowego oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 6. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
 7. Przewidywane rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 16 października 2023 r.
 8. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Zamek w Łańcucie, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum – Zamek w Łańcucie oraz programu jego działania. Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum – Zamek w Łańcucie powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 9. Informacji o konkursie oraz o warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum – Zamek w Łańcucie udziela Departament Dziedzictwa Kulturowego, tel. (22) 42-10-450 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. Regulamin pracy komisji konkursowej wraz z przykładowymi wzorami dokumentów (oświadczeń oraz programu działania) dostępne będą m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce: Ogłoszenia i zawiadomienia

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi