Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Dyrektor
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław
ogłasza
KONKURS
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychogeriatrycznego
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kepińskiego w Jarosławiu

Kandydaci  przystępujący  do  konkursu  powinni posiadać kwalifikacje  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 201 Ir. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011.151.896 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, uzyskane dyplomy, specjalizacje (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie)
 3. opis przebiegu pracy zawodowej kandydata
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (dopuszcza się przedłożenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów)
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu albo zakazu zajmowania określonego stanowiska
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego

Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Anmtoniego Kępińskiego w Jarosławiu ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław.

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychogeriatrycznego”.

Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław, w ciągu 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kepińskiego w Jarosławiu - można uzyskać nieodpłatnie
w siedzibie Szpitala.

Uzyskanych informacji nie można wykorzystywać w jakichkolwiek celach komercyjnych.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE NABORU:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:

Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu (dalej SP ZOZ w Jarosławiu), ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047848, REGON: 000296638, NIP: 7921805587. W imieniu SP ZOZ w Jarosławiu obowiązki administratora sprawuje Dyrektor.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Imię i nazwisko: Daniel Panek, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE:

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celu przeprowadzenia naboru na wybrane stanowisko pracy określone w ogłoszeniu.

Podstawę prawną przetwarzania danych kandydatów na stanowiska pracownicze oraz stażystów stanowi:

 • w przypadku danych podawanych obligatoryjnie: art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 221 §1 oraz §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 • w przypadku danych przekazywanych dobrowolnie: art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy art. 221a i art. 221b Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Podstawę prawną przetwarzania danych osób rekrutowanych w celu zawarcia umowy zlecenie, umowy o dzieło, praktykantów i wolontariuszy stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz:

 • w przypadku zleceniobiorców: art. 3531 w zw. art. 734-751 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • w przypadku przyjmujących: art. 3531 w zw. z art. 627-646 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • w przypadku praktykantów: art. 3531 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • w przypadku wolontariuszy: art. 353 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zw. z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w szczególności art. 42, 43 i 44.

Wszelkie dane nadmiarowe, podawane zwyczajowo przez kandydatów w treści ich zgłoszeń aplikacyjnych, przetwarzane są wyłącznie na podstawie ich dobrowolnej zgody. Zgoda wyrażana jest poprzez zamieszczenie stosowanej informacji w treści dokumentów aplikacyjnych i może zostać wycofana w każdej chwili.

ODBIORCY DANYCH:

Dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (takich jak hosting) oraz dostawcom systemów informatycznych lub agencjom pracy tymczasowej (w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu za jej pośrednictwem).

Ponadto, dane osobowe będą mogły zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp (np. sądy, Policja, prokuratura).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Dane osobowe kandydatów, których oferty zostały odrzucone w trakcie naboru, zostaną wybrakowane lub odesłane kandydatom po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Reguła ta wynika z zasady ograniczenia przechowywania, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe kandydatów, których oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy będą przechowywane przez okres jej trwania, a następnie przez okres zależny od wybranej formy zatrudnienia.

 • Dane osobowe kandydatów, którzy zdecydują się na nawiązanie stosunku pracy będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy wygasł lub uległ rozwiązaniu. Zasada ta wynika z treści art. 94 ust. 9b Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz art. 125a ust. 4a Ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Dane osobowe zleceniobiorców będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez 6 lat. Zasada ta wynika z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Okres ten jest stosowany w celu obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy zlecenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ponadto, listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń do dnia 31 grudnia 2018 r. przechowywane będą 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, zaś w przypadku zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń po dniu 31 grudnia 2018 r. przechowywane będą 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

Jeżeli administrator złożył raport informacyjny ZUS RIA, okres przechowywania list płac, kart wynagrodzeń oraz innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym złożono raport. Okres ten obejmuje wówczas wszystkich zleceniobiorców.

Zasady te wynikają z art. 125a Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także z art. 51u Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe przyjmujących i wolontariuszy będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez 6 lat. Zasada ta wynika z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Okres ten jest stosowany w celu obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy o dzieło lub umowy o wolontariat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:

Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) podmiotom danych przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
 • do sprostowania danych (art. 16. RODO);
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
 • prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRAWO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH:

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje wyłącznie w odniesieniu do danych nadmiarowych, czyli takich, którym nie można przypisać atrybutu niezbędności do celów związanych z zamiarem zawarcia umowy (udział w postępowaniu rekrutacyjnym) oraz zawarciem i wykonaniem umowy.

Przykładem takich danych jest wizerunek kandydata, informacje o jego zainteresowaniach; aktywności społecznej, niezwiązanej z wykonywanym zawodem; bądź inne informacje na temat kandydata, zwyczajowo zamieszczane w dokumentach aplikacyjnych, które nie są bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio z ofert przesyłanych przez kandydatów chcących wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Administrator prowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z zasadą minimalizacji danych oraz ograniczenia przechowywania. Oznacza to, że wymaga podania wyłącznie takich danych, które są niezbędne do wyboru najlepszej oferty oraz zawarcia i wykonania umowy.

Wszelkie dane nadmiarowe, przesyłane przez Kandydatów w treści aplikacji, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrażają przesyłając dokumenty – tzw. mechanizm wyraźnego działania potwierdzającego.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU:

Dane osobowe nie będą przedmiotem decyzji podejmowanych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Dokument od podmiotu zewnętrznego niedostepny cyfrowo 1.pdf)Dokument od podmiotu zewnętrznego niedostepny cyfrowo 1.pdf[OZ] Beata Bróż-Szaluś290 kB2023-08-10 09:082023-08-10 09:08

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi